Geçersiz Miras Paylaşımı Tapu İptali ve Tescili

Tapu İptali ve Tescili

DİLEKÇE BURADA

 

 

İHTİYATİ TEDBİR TALEPLİDİR.

……. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

             SAYIN HAKİMLİĞİ'NE

 

 

 DAVACILAR  : ……. T.C

ADRES            :

 

DAVALI           : ……………

KONU              : Tapu İptali ve Tescili ( Ölünceye Kadar Bakma vaadi sözleşmesi Kaynaklı)

DAVA DEĞERİ : 5.000,00 TL. 

 

AÇIKLAMALAR : 

1)Müvekkillerimin babası olan muris ……………….. TC. Kimlik numaralı ………… 10/05/20……. tarihinde …………..'de çocuklarının yanında vefat etmiştir. Müteveffa ………….. her ne kadar Türk vatandaşı olsa da …….'de yaşamaktadır. 

2)Davalı ise müteveffa ………'nın ikinci eşi olup; davalı ile müteveffa ilk olarak …/…/20…. tarihinde evlenip …../…./20….. tarihinde boşanmışlardır. Aradan tam 1 yıl geçtikten sonra her nasılsa …../…./20…. tarihinde tekrardan evlenmişlerdir. Davalı sürekli olarak Türkiye de yaşarken müteveffa ise hem hastalığı hem de aile düzeni gereği çocuklarının yanında ……' de yaşamakta, tedavi görmektedir. Davalı ile müteveffanın evlilikleri sadece resmiyette olup evlilik birliği içinde yaşamamaktadırlar. 

3)Ekte sunduğumuz …… Maluliyet Sigortası Aargau Kantonu Sosyal Sigorta Kurumu tarafından ….. Aralık 20……. tarihinde verilen Türkçe'ye tercüme edilen rapordan da anlaşılacağı üzere müteveffa ………. ülkesinde …… yılında geçirmiş olduğu trafik kazası nedeni ile ağır bir tedavi süreci geçirmiştir. Bu kaza neticesinde nöro-psikolojik fonksiyonu bozulan müteveffa ……. yılında beyin-omurilik sıvısının akması neticesinde ileri derecede unutkanlıkları başlamış ve neticesinde akli melekelerini yitirmiştir. Rapordan da anlaşılacağı üzere müteveffa alışveriş yapacak durumda dahi olmadığı hastalığının süreklilik arzettiği rapora şerh düşülmüştür. 

4)Yukarıda izah ettiğimiz ve ekte sunduğum raporlardan da anlaşılacağı üzere vekil edenlerimin babası ……..'nın akli melekeleri yerinde değildir.

5)müvekkillerimin babası ………… …….. 23/05/20….. tarihinde Türkiye'ye giriş yapmış olup …./…../20….. tarihinde davalı, müteveffayı yanına alarak müteveffanınadına kayıtlı bulunan:

A)İstanbul ili, …………..Mevkii ….. Pafta, ….. Ada, …. Parsel numarasına kayıtlı taşınmazı ile 

B)Yalova ili, ………. mevkii, …… Pafta, …… parsel numarasına kayıtlı taşınmazı Olmak üzere toplam 2 taşınmaz Yalova ……. Noterliği'nin …./…./20…. tarih ve ……… no'lu yevmiye numarasıyla " ölünceye kadar bakma vaadi sözleşmesi"ile davalı adına tescili Yapılacağının taahhüdünü yapmışlardır.

1)Söz konusu sözleşme yapıldıktan sonra aradan 1 ay geçmeden ………. tarihindemüteveffa ………… ………. ülkesine dönmüştür. Davalı ise Türkiye'de yaşamaya devam etmiştir. Bu husus ekte sunduğumuz pasaport kayıtlarında mevcuttur. 

2)Müteveffa ……..'nın ölünceye kadar bakma vaadi sözleşmesi yapıldıktan sonra Türkiye'ye giriş çıkış kayıtları nazara alındığında:

…./…./20… tarihinde Türkiye'ye girdiği,

…/10/2016 tarihinde Türkiye'den çıktığı,

31/05/2017 tarihinde Türkiye'ye girdiği,

12/08/2017 tarihinde Türkiye'ye girdiği,

Eylül ….. tarihinde Türkiye'den çıktığı ve bir daha Türkiye'ye gelmediği görülecektir. Müteveffa Eylül ……. tarihinden sonra Türkiye'ye bir daha gelmemiş olup …./…/20….. tarihinde de İsviçre'de çocuklarının yanında vefat etmiştir. Yani davalı, müteveffa ……..'ya hiç bakmadığı gibi ölümünü dahi Temmuz ……. tarihinde müteveffanın çocukları müvekkillerimden öğrenmiştir.

 

Müteveffa'nın şuuru ve akli melekeleri yerinde değildir. Bu husus ekte sunduğumuz hastane raporları ile de sabittir. Davalı bu durumu fırsat haline getirerek mirasçılardan mal kaçırma eğilimi içinde MUVAZZAALI olarak …./…./20…. tarihinde Yalova …… Noterliği'nin ……. yevmiye numarası ile ölünceye kadar bakma vaadi sözleşmesi yaptırmıştır.

 

Davalı hiçbir zaman müvekkillerimin babası ………'ya bakmadığı gibi hem ……….'nın malulen emekli maaşlarını zimmetine geçirmiş hem de taşınmazlarını adına tescil ettirmiştir. Davalı müvekkillerimin babası …….'nın öldüğünü ….. Temmuz 20……. tarihinde öğrenir öğrenmez alelacele nüfusa ölümünü bildirip 27/07/2018 tarihinde ……… 4. Sulh Hukuk Mahkemesi'ne müracaat ederek zikredilen mahkemenin 2018/1133 Esas, ……./…… Karar, 30/07/20…… tarihli kararı ile veraset ilamı almış ve 1 Ağustos 2018 tarihinde Bahçelievler tapu sicil müdürlüğüne müracaat ederek taşınmazların adına tescilini istemiş ve Ağustos 2018 tarihinde zikredilen taşınmazları adına tescil ettirmiştir.

 

Ölünceye kadar bakma vaadi sözleşmesine göre bakmayı taahhüt eden kişinin edimini yerine getirmesi gerekirken davalı, müteveffa ……..'ya hiç bakmadığı gibi davalının emekli maaşlarını da uhdesine geçirmiştir. Kaldı ki davalı, müteveffanın öldüğünü öğrenir öğrenmez nüfus dairesine müracaat ederek MÜTEVEFFANIN ……….. ÖLDÜĞÜNÜ beyan etmesi bile davalının müteveffaya bakmadığının kabulü ve ikrarı niteliğindedir.

Tüm bu nedenlerle sözleşmenin MUVAZAALI olarak yapıldığı sabit olduğu gibi murisin akli melekelerinin yerinde olmaması nedeni ile sözleşme de BATILDIR. Ayrıca müteveffa ile davalı evli olduklarından dolayı birbirlerine karşı bakım ve gözetim yükümlülükleri zaten bulunmaktadır. Yine davalı kanuni mirasçı olduğu da nazara alındığında diğer hissedarlardan mal kaçırmak için ölünceye kadar bakma sözleşmesi yapığı da ortadadır. Kaldı ki tüm taşınmazları adına tescil ettirmesi de bu yöndedir. Her ne kadar müteveffa ile bu sözleşme yapılmışsa da müteveffanın akıl sağlığı yerinde olmadığı da ekte sunduğumuz raporlarla sabittir. Bu nedenle ……. Noterliği'nin …../…../20….. tarihli, …… yevmiye numarası ile ölünceye kadar bakma vaadi sözleşmesinin İPTALİNE,

 Davalının kendi adına tescilini yaptırdığı:

İstanbul ili, ………. Mevkii …. Pafta, …. Ada, …. Parsel numarasına kayıtlı taşınmazı ile

Yalova ili, ……. mevkii, ….. Pafta, ….. parsel numarasına kayıtlı taşınmazlara ilişkin tapu kayıtlarının tescilinin İPTALİNE ve müvekkillerimin miras payları oranı ile adlarına TESCİLİNE,

Davalının zikredilen taşınmazları başkasının adına devir ve temlikinin önlenmesi için İHTİYATİ TEDBİR kararıverilmesini saygılarımızla bilvekale arz ve talep ederiz.

 

HUKUKİ DELİLLER : TMK,HMK,TBK Ve İlgili Mevzuat.

SUBUT DELİLLER : Tapu kayıtları, Nüfus kayıt örnekleri, …… Noterliği'nin …./…./20…. tarihli, ….. yevmiye numaralı ölünceye kadar bakma vaadi sözleşmesi, İsviçre Maluliyet Sigortası Aargau Kantonu Sosyal Sigorta Kurumu tarafından ….. Aralık ….. tarihinde verilen Türkçe'ye tercüme edilen rapor, davalının bankalardaki hesap hareketlerini gösterir kayıtlar, davalı ile müteveffanın boşanmalarına ilişkin kararlar, Müteveffanın Türkiye'ye giriş çıkış kayıtları, Davalı tarafından alınan veraset İlamı, Tescil belgeleri,

Bilirkişi incelemesi, Tanıklarımız ve bilcümle delillerimiz.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda arz ve izah edilen nedenler ve Muhterem Mahkemenizce re'sent tespit edilecek gerekçelerle Davalının zikredilen taşınmazları başkasının adına devir ve temlikinin önlenmesi için ivedilikle İHTİYATİ TEDBİR kararı verilmesine, …….. Noterliği'nin 27/07/20….. tarihli, ……. yevmiye numarası ile ölünceye kadar bakma vaadi sözleşmesinin İPTALİNE, İstanbul ili, …………………….. Mevkii ….. Pafta, ….. Ada, ….. Parsel numarasına kayıtlı taşınmazı ile Yalova ili, …………….mevkii, …… Pafta, …… parsel numarasına kayıtlı taşınmazlara ilişkin tapu kayıtlarının tescilinin İPTALİNE ve müvekkillerimin miras payları oranı ile adlarına TESCİLİNE,

Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalı yana tahmiline karar verilmesini saygılarımla bilvekale arz ve talep ederim.

 

DAVACILAR VEKİLİ

Av. ………


Yorum Yap

Not: HTML'e dönüştürülmez!
    Kötü           İyi