İzinsiz Gayrimenkul işgali

İzinsiz Gayrimenkul kullanımı

DİLEKÇE BURADA

 


……..NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NE

 

DAVACI       : …………TC: ……..

VEKİLİ        :

ADRES         :

DAVALI       :                                             

ADRES         :

KONU           : Müvekkilin hissedarı olduğu ……………………..' adresinde bulunan mecura ilişkin MÜDAHALENİN ÖNLENMESİNE, MECURUN TAHLİYESİ VE BOŞ OLARAK TESLİMİNE,

Fazlaya ilişkin hakkımızı saklı tutarak; ……. aylık haksız işgalin karşılığı olan şimdilik …….. TL ecrimisil bedelinin (İhtarnamenin tebliğinden itibaren işleyecek yasal faiz ile birlikte ) davalıdan tahsiline karar verilmesini talep ederiz

AÇIKLAMALAR :  Müvekkil '………………………………………………. adresinde bulunan gayrimenkulün yarı hissedarı olup hissenindiler yarısı kardeşi olan davalının …………………….'e aittir.

Ancak davalı ………………., söz konusu gayrimenkulü hiçbir sözleşme ve bedel yükümlülüğüne girmeden müvekkilin rızası hilafına kullanmaktadır. Bu durumun en büyük katkısı ise; Davalı ………………. sahte bir kira kontratı düzenleyerek is bu kontratı kullandığı, söz konusu usulsüz kontrat İle İGDAS. İSKİ abonelikleri yaptırması olup bu durum ekli belgeler ile sabittir. Yine abartman masraflarına ilişkin davalı adına kesilen makbuzlar da dilekçemiz ekindedir. ( Evrakta sahtecilik sebebi ile tarafımızca suç duyurusunda bulunulmuş olup soruşturma dosyası bildirilecektir.)

Mülkiyet hakkı anayasadan kaynaklanan temel hak olup sahibine en geniş yetkileri veren ve söz konusu yetkilerin sınırlandırmaması mümkün olmayan bir koruma sağlar. Bu mutlak hakkın tek sınırı kanun düzenlemeleri olup ancak kanun ile mülkiyet hakkı sınırlandırılabilir. Somut olay değerlendirildiğinde müvekkilin mülkiyet hakkı herhangi geçerli bir neden olmaksızın/herhangi bir hukuk kuralına dayanılmadan/keyfi ve çıkar amaçlı olarak -yetkisiıce- engelenmektedir

Dolay ısı ile her ne kadar tarafımızca …………… Noterliği ……………… tarih …………… yevmiye numaralı ihtarname gönderilmiş olsa da söz konusu ihtarname gereği davalı yanca yerine getirilmemiş olup iş bu ihtarname de özetle;

...20……. ekim ayından bu yana müvekkilimin rızası hilafına kullandığımı goyrlmenkule müdahalenin derhal men edilmesini, fazlaya İlişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla …. aylık haksız işgalin karşılığı olan ……… TL'nin iş bu ihtarnamenin tebliğinden İtibaren 7 gün İçinde ödenmesini... Şeklinde ihtarda bulunulmuş olup iş bu ihtarname …………… tarihinde tebliğ edilmiştir. Bu yolla intifadan men koşulunun da gerçekleştiği açıktır.

Kaldı ki davaya konu taşınmazlar yönünden sayılan istisnalar dışında intifadan men koşulunun gerçekleşmesi aranacak ve intifadan men koşulunun gerçekleştiği iddiası, her türlü delille kanıtlanabilecektir. {Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun ……. gün ve ……/……. E, ……./114 K sayılı ilamı)

MÜVEKKİLİN MÜLKİYETİNE YAPILAN HAKSİZ MÜDAHALENİN ÖNLENMESİNİ TALEP ZORUNLULUĞU HASIL OLMUŞTUR

Türk Medeni Kanunu'nun 683. maddesi uyarınca "Bir şeye malik olan kimse, hukuk düzeninin sınırlan içinde o şey üzerinde dilediği gibi kullanma, yararlanma ve tasarrufta bulunma yetkisine sahiptir. Malik, malını haksız olarak etinde bulunduran kimseye karşı istihkak davası açabileceği gibi her türlü haksız ei atmanın önlenmesini de dava edebilir." denilmektedir. İş bu madde kapsamında müvekkilin el atmanın önlenmesini talep hak ve zorunluluğu olduğu açıktır. Nitekim davalı yanca müvekkile ait gayrimenkulden semerelenilmekte olup müvekkilin yetkileri fiili olarak engellenmiştir

Bilindiği üzere Müşterek mülkiyet halinde de paydaşların bu davayı birbirlerine kaşı açmaları mümkün olduğu gibi, paydaşlardan birinin tek başına üçüncü kişilere karşı da müdahalenin menini talep hakkı bulunmaktadır.

Önemle belirtmek gerekir ki; iş bu davanın açılabilmesi için Müdahalenin "haksız" yani "hukuka aykırı" olması yeterli olup somut olay değerlendirildiğinde müdahalenin haksız olduğu da açıktır. Kaldı ki davalı yanca müvekkilin izin ve onayını içerir herhangi bir belge gösterilemeyeceği gibi yine ekte sunulu fatura ve apartman makbuzu gereği haksız müdahale de bulunmadığını da is pat lana ya çaktır.

DOLAYISI İLE HAKSİZ MÜDAHALENİN ÖNLENMESİNE KARAR VERİLECEK OLDUĞU KANAATİ İLE BİRLİKTE BU DURUMDA MÜVEKKİLİN UĞRADIĞI ZARARIN KARŞILANMASI GEREKTİĞİ ACIKTIR.

Müdahalenin haksız olması sonucunda müvekkile ecrimîsil bedelinin ödenmesi gerektiği açıktır. Ecrimîsil, bir malın kullanılmasından doğan yararların para ölçüleriyle takdiri anlamına gelmektedir ki iş bu somut durum gereğince müvekkilin haksız işgal tazminatına hak kazandığı tartışmasızdır.

Yukarıda da izah edildiği üzere; Türk Medeni Kanunu 683. Madde uyarınca bir şeye malik olan kimse, hukuk düzeninin sınırları içinde, o şey üzerinde dilediği gibi kullanma, yararlanma ve tasarrufta bulunma yetkisine sahiptir. Malik, malını haksız olarak elinde bulunduran kimseye karşı istihkak davası açabileceği gibi, her türlü haksız el atmanın önlenmesini de dava edebilir. Dolayısı ile ecri misil veya haksız işgal tazminatı da; bir kişinin malına haksız olarak el atan, zilyetliği elinde tutan, kullanan veya kira vererek gelir elde eden kişiden talep edilebilecek tazminat türüdür.

Her ne kadar müdahalenin men'i kararı için davalının kusuru olup olmadığı hususu önem arz etmemekle birlikte ecrimîsil tazminatı yönünden kusur aranır ki somut olayda aksi ispati a nam ayacak şekilde iyi niyet bulunmadığı tespit edilecektir.

Madde 995 gereğince- "iyiniyetli olmayan zilyet, geri vermekle yükümlü olduğu şeyi hoksi2 alıkoymuş olması yüzünden hak sahibine verdiği zararlar ve elde ettiği veya elde etmeyi ihmal eylediği ürünler karşılığında tozminat ödemek zorundadır. 8204 İyiniyetli olmayan zilyet, yaptığı giderlerden ancak hak sahibi için de zorunlu olanların tazmin edilmesini isteyebilir. İyiniyetii olmayan zilyet, şeyi kime geri vereceğini bilmediği sürece ancak kusuruyla verdiği zararlardan sorumlu olur.

Devamla,

Dava konusu o lan haksız işgal tazminatın oluşması için,

bir mülkün ya da gayrlmenkulün yasa dışı bir şekilde, ( Yapılan kira kontratındaki imza müvekkile ait olmayıp imıa olmayıp sahte belge düzenlenerek abonelikler alınmış ve gayrimenkul kullanılmıştır)

İyi niyetli olmayacak şekilde, (Davalı babası ile müvekkil arasındaki ihtilafı bilmekte olup yine söz konusu ihtilaf kapsamında birden çok yargılama olduğunu bilmektedir. Kaldı ki davalı …………. İstanbul Barosu'na kayıtlı avukat olup hukuki mevzuat ve sorumluluğu da bilmektedir. Vatandaşın bile kanunu bilmemesi mazeret değilken avukat olan davalının -aile için tüm durumları bilmesine/dâhil olmasına/vekillik yapmasına rağmen- iyiniyetii olduğu düşünülemez)

Mülk sahibinin ya da yetkili kişinin İzni ve rızası olmadan yapılmış olması (Müvekkilin izni yada rızasının olmadığı açık olup gerek sahte düzenlenen kira kontratı gerekse tarafımızca gönderilen ihtarnamenin tebliği sonrası işlem yapılmaması rıza hilafına işlem yapıldığı açıktır.

gerekmektedir ki iş bu şartların somut olay kapsamında meydana geldiği dolayısı ile müvekkilin ecrimisil bedeline hak kazandığı açıktır.

Nitekim

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun E. 2013/3-1640 ve K. 2015/898 sayılı kararında da; "Dava haksız işgal nedeniyle ecrimisil istemine ilişkin olup, mahkemece alınan bilirkişi raporuna göre davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir. Hükme dayanak yapılan bilirkişi raporunda, taşınmazın değeri esas alınmak suretiyle, değerin %5'inin yıllık kira bedeli olacağı benimsenerek ecrimisil hesabı yapılmıştır.

Ecrimisil, kötü niyetli şagilin ödemek durumunda olduğu tazminat miktarı olup, en azı kira geliri, en çoğu da tam gelir kaybıdır.

Bunun için işgal edilen taşınmazın emsal taşınmazların kira bedelleri ile kıyaslaması da yapılmak suretiyle getirebileceği kira bedeli dayanakları da gösterilmek suretiyle bilirkişilere hesap ettirilerek mahkemece bir sonuca varılmalıdır." denilmektedir. Hukuki mevzuat ve iş bu karar gereğince netice itibariyle sö2 konusu haksız işgal nedeniyle müvekkil davacıların uğramış olduğu zarar nedeniyle tazminat niteliğinde olan ecrimisil bedelinin de davalılardan alınarak davacılara verilmesi gerekmektedir.

Dava, çaplı taşınmaza elatmanın önlenmesi isteğine ilişkindir. Türk Medeni Kanunu'nun 683. maddesinde düzenlendiği üzere, bir şeye malik olan kimse hukuk düzeninin sınırları içinde o şey üzerinde dilediği gibi kullanma, yararlanma ve tasarrufta bulunma yetkisine sahiptir. Malik, malını elinde bulunduran kimseye karşı istihkak davası açabileceği gibi her türlü haksız el atmanın önlenmesini de dava edebilir. Somut olaya gelince; Mahkemece, davacının, davalı tarafla arasında bir kira ilişkisinin olduğunu dolaylı olarak kabul ettiği gerekçesi ile davanın reddine karar verilmiştir. Ne var ki; davalılar tarafından yapılmış bir kiracılık savunması bulunmadığı gibi, davalı Zilfiye’nın 03.02,2011 tarihili oturumda vermiş olduğu savunmasında açıkça davacı ile arasında bir kira sözleşmesinin bulunmadığını, eski maliklerin rızası ve acımaları sebebi İle taşınmazda oturduğunu ikrar ettiği görülmektedir. O halde; davacının mülkiyet hakkına üstünlük tanınarak davanın kabulüne karar verilmesi gerekir." (1. HD Esas : ……/……. Karar: ……/…… Tarih : ………)

 

DELİLLER:            Daha sonra delil sunma hakkımızı saklı tutarak

……. Noterliği ……… tarihli …… yevmiye nolu ihtarname

Apartman gelir gider makbuzu

İGDAŞ İSKİ fatura suretleri

Dava konusu taşınmaza ait tapu kayıtları

İsticvap

Tanık beyanları

Keşif

Bilirkişi incelemesi

Yemin

Davalı yanın sunacağı delillere karşı delil sunmak hakkımız saklı kalmak kaydı ile her türlü yasal deliller

 

SONUÇ VE İSTEM :Yukarıda izah ettiğimiz nedenlerle ve Sayın Mahkemenizce re'sen gözetilecek hususlar ışığında;Davanın KABULÜNE,

Müvekkilin hissedarı olduğu ‘………………………………………..* adresinde bulunan mecura ilişkin MÜDAHALENİN ÖNLENMESİNE, MECURUN TAHLİYESİ VE BOŞ OLARAK TESLİMİNE

Fazlaya ilişkin hakkımızı saklı tutarak; …… aylık haksız İşgalin karşılığı olan şimdilik ………. TL ecrimisil bedelinin (İhtarnamenin tebliğinden itibaren işleyecek yasal faiz ile birlikte ) davalıdan tahsiline karar verilmesini talep ederiz

Yargılama giderleri ile birlikte 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 4667 Sayılı Kanunla değişik 164/son fıkrası uyarınca karşı taraf vekalet ücretinin avukat olarak adımıza hükmedilmesine karar verilmesini talep ederiz.

 

                                                                                                                                 DAVACI….


Yorum Yap

Not: HTML'e dönüştürülmez!
    Kötü           İyi