Tazminat Talebi Trafik Kazası

Tazminat Talebi Trafik Kazası

DİLEKÇE BURADA

 

 

ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

 

 

Davacılar   : ……. T.C………..  

Adres          :……………

 

Davalılar     :   ………. Sigorta A.Ş. 

                            

Dava              :    

 

1) Trafik kazasında ölüm nedeniyle davacı eş …..….. için, 6100 sayılı Yasa’nın 107.maddesi uyarınca belirlenecek destekten yoksun kalma tazminatı  ile ölüm öncesi tedavi giderlerinin, işleten ve sürücü yönünden olay tarihinden, sigortacı yönünden dava tarihinden işletilecek faizi, yargılama giderleri ve avukatlık ücretiyle birilikte ortaklaşa ve zincirleme tahsiline;   

 

2) Sorumluluğun derecesine ve maddi zararın kapsamına göre, yargılamanın son aşamasında miktarı bildirilecek manevi tazminatın, olay tarihinden işletilecek faizi, yargılama giderleri ve avukatlık ücretiyle birilikte ortaklaşa ve zincirleme işleten ve sürücüden tahsiline karar verilmesi dileğidir.   

 

Harca esas  :    ……… TL.

 

 

Açıklamalar:

 

1-  Kazanın oluşu:…….. günü davalı sürücü …..…., yönetimindeki …….. plakalı kamyonetle seyir halinde iken, karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaya ……….’e  çarparak  ağır yaralanmasına ve uzun bir tedavi sürecinden sonra iyileşemeyip ………. tarihinde ölmesine neden olmuştur. (Kaza tutanağı, iddianame, ceza mahkemesi duruşma tutanağı)

 

2-  Kusur :…..…Asliye Ceza Mahkemesi …….. esas no.lu dosyasına verilen …..… günlü raporda, yaya ..……’in asli kusurlu ve sürücü …..……’ın tali kusurlu oldukları değerlendirmesi yapılmış olup, yargılama sırasında mahkemece görevlendirilecek bilirkişi raporuna göre kusur oranları belirleneceğinden, bu konuda  kesin bir sav  ileri sürmüyoruz.

                        (Ceza mahkemesine verilen bilirkişi raporu eklidir.)

 

3-  Ölen kişinin  eşine maddi desteği:

a)  ……….. d.lu ….... ……..… kaza ve ……… ölüm tarihinde (..…) yaşında ve emeklilik yaşamını sürdürmekte ise de, Yargıtay’ın artık düzenli bir görüş niteliğine dönüşen son kararlarına göre, eşler, yaşlılık günlerinde birbirlerine “yardım ve hizmet ederek” destek olacaklarından, desteğin bakiye yaşam süresine göre davacı eşin maddi tazminat isteme hakkı bulunduğu kabul edilmektedir.

 

b)  Bu konudaki  Yargıtay kararlarından  birkaç örnek  şöyledir:

 “Dava, trafik kazası sonucu ölüm nedenine dayalı maddi ve manevi tazminat istemine ilişkindir. “Destek” kavramının yalnızca parasal katkı şeklinde anlaşılması gerekmez. Yaşlılık veya hastalıkta ya da ihtiyaç duyulan diğer durumlarda yapılan ev işleri, bakım gibi hizmet ve yardımlar da destek kavramı içerisinde sayılır. 79 yaşında ölen desteğin olay tarihinde gelir getiren bir işte çalıştığı ispatlanamasa bile yukarıda belirtilen şekilde eşine vereceği desteğin asgari ücret üzerinden hesaplanması gerekir.” (4.HD.17.04.2008, E.2007/8981-K.2008/5368)

 

 “Desteğin emeklilik dönemindeyken yaşamını yitirdiği anlaşıldığına göre, ev işlerine yapacağı katkı (hizmet)gözetilerek net asgari ücret esas alınmak suretiyle hesaplanacak destekten yoksun kalma tazminatına hükmedilmelidir.” (4.HD. 24.06.2008  E. 2007/11168  K. 2008/8629)

                  

“Destek emekli olduğuna göre, emekli olduktan sonra bu dönemde başka bir işte çalıştığı kanıtlanırsa o gelirin esas alınması, böyle bir iddia ileri sürülmez veya kanıtlanmaz ise mirasçısı olan eşe emekli maaşı dışında ancak asgari ücret düzeyinde bir destek sağlayabileceğinin kabulü gerekir.”  4.HD.16.10.2008,  E.2008/11467  K.2008/11898

 

 “Davacı eş için destek zararı ölenin pasif dönemini de kapsar. Desteğin davacı eşine pasif dönemde destek vermeyeceğinin kabulü hayatın olağan akışına aykırıdır.” 4.HD.20.02.2009,   E.2008/7818 - K.2009/2466

 

4-  Davacı eş için destek tazminatı  isteği: Yargıtay’ın yukarda açıklanan kararları uyarınca, mahkemece görevlendirilecek uzman bilirkişiden alınacak rapor sonucuna göre, davacı eş …..…için destekten yoksun kalma tazminatına hükmedilmesi dileğinde bulunuyoruz.  (Nüfus kayıtları eklidir.)

 

5-  Ölüm öncesi tedavi giderleri :

a)  Kaza ……. tarihinde olmuş, davacıların eş ve babaları …..… ağır yaralanmış ve …..… tarihine kadar (…..) gün süre ile hastanede tedavi gördükten sonra iyileşemeyip ölmüştür. Ölümün kaza sonucu olduğu, bir başka deyişle, kaza tarihinden üç buçuk ay sonraki ölüm olayı  ile geçirilen trafik kazası arasında “nedensellik bağı” bulunduğu, Adli Tıp Kurumu raporuyla saptanmıştır. (ATK.raporu eklidir..)

 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 45.maddesi 1.fıkrasında “Ölüm derhal vuku bulmamış ise, zarar ve ziyan tedavi masraflarını ve çalışmaya muktedir olamamaktan doğan zararı kapsar” denilmesine göre, dilekçemiz ekinde sunulan tedavi belgeleri ile belgelenemeyen olası giderlerin, Yargıtay kararları uyarınca uzman bilirkişiye hesaplatılarak hüküm altına alınması  dileğinde bulunuyoruz. (Eldeki tedavi belgeleri ekte sunulmuştur.)

                  

6-  Manevi tazminat isteği:Ülkemiz yargı sisteminde manevi tazminata kesin veya ortalama bir değer ölçüsü bulunamaması ve bu konudaki tüm istek ve kararların benzemezliği karşısında, 6100 sayılı Yasa’nın 107.maddesinin anlam ve amacı doğrultusunda ve bu maddenin sağladığı olanaklarla, mahkemece de uygun bulunması durumunda, toplanacak delillerle belirlenecek sorumluluğun derecesine ve maddi zararın kapsamına göre, yargılamanın son aşamasında manevi tazminat miktarlarını bildirmek ve peşin harcı yatırmak suretiyle, mahkemece takdir olunacak miktarlar üzerinden manevi tazminata hükmedilmesi dileğinde bulunuyoruz. Bu tür bir uygulama mahkemece kabul olunmadığı takdirde manevi tazminat için ayrı bir dava açmamız gerekecektir. 

 

7-  Sigorta şirketinin sorumluluğu:Kaza yapan aracın ……… arası geçerli (…………..)  no.lu Trafik poliçesini düzenleyen …….Sigorta  Şirketine başvurulmuş ise de, ölen desteğin bir işi ve  kazancı bulunmadığı ileri sürülerek tazminat isteği reddolunmuştur. Oysa, yukarda açıklanan Yargıtay kararlarına göre, emeklilik yaşamını sürdüren yaşlı kişiler eşlerine “yardım ve hizmet” ederek destek olabileceklerinden maddi tazminat isteme hakları bulunmakta ve sigortaca tazminat ödenmesi gerekmektedir.  Bu nedenle davacı eş için davalı Sigorta Şirketinin maddi tazminat ödemekle yükümlü tutulması dileğinde bulunuyoruz.  (Sigorta şirketi yazısı eklidir.)

 

Yasal neden :   2918 sayılı KTK, Borçlar Kanunu, TCK., Trafik Sigortası Genel Şartları, 6100 sayılı Hukuk Yargılama Yasası 107.maddesi ile diğer ilgili maddeleri vs.

 

Kanıtlar       :    Trafik kazası tespit tutanağı, ifadeler, ……..As. Ceza Mah. ……….. esas no.lu dosyası  ve bu dosyadaki ………… günlü kusur  raporu, otopsi raporu, ölüm öncesi tedavi belgeleri, aile nüfus tablosu, araçların ruhsatname fotokopileri, sigorta poliçesi, sigortanın ret yazısı, kusur ve hesap için bilirkişi incelemesi; konu ile ilgili Yargıtay kararları vs. her tür kanıt. 

 

Sonuç ve istek:  Sunulan nedenlerle:

1)  Trafik kazasında ölüm nedeniyle davacı eş ………… için, 6100 sayılı Yasa’nın 107.maddesi uyarınca belirlenecekdestekten yoksun kalma tazminatı ile ölüm öncesi tedavi giderlerinin, işleten ve sürücü yönünden olay tarihinden, sigortacı yönünden dava tarihinden işletilecek faizi, yargılama giderleri ve avukatlık ücretiyle birilikte ortaklaşa ve zincirleme tahsiline;   

 

 2)  Sorumluluğun derecesine ve maddi zararın kapsamına göre, yargılamanın son aşamasında miktarı bildirilecek manevi tazminatın, olay tarihinden işletilecek faizi, yargılama giderleri ve avukatlık ücretiyle birilikte ortaklaşa ve zincirleme işleten ve sürücüden tahsiline karar verilmesini, davacılar adına ve saygı ile dilerim. ../../….                  

                                                                                                                         

 

Davacılar

 

Ekli belgeler :

1)Trafik kazası tespit tutanağı

2)Kaza yapan sürücünün ifadesi,

3)…....Asliye Ceza Mah. ………. esas no.lu duruşma tutanağı

4) ……… günlü bilirkişi kusur  raporu

5)Ölüm öncesi tedavi belgeleri

6)Otopsi raporu,

7)Aile Nüfus Tablosu,

8)Kaza yapan aracın ruhsatname fotokopisi 

9)Sigorta poliçesi 

10)Sigorta Şirketinin tazminat ödemeyi reddeden yazısı.

 

İlgili yerlerden istenecek belgeler:

1)…..…Asliye Ceza Mah. ………. esas no.lu dosyası

2) Sigorta Şirketi’nin kaza ile ilgili dosyası  

               

 

 


Yorum Yap

Not: HTML'e dönüştürülmez!
    Kötü           İyi