Banka Dosya Masrafının İadesi

Banka Dosya Masrafının İadesi

                               …………. ASLİYE TİCARET  MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’ NE

 

DAVACI              :  …………….  TC:…………

ADRES :

DAVALI              : …………. BANKASI

PARASAL DEĞER   : Müvekkilden haksız yere tahsil edilen dosya masrafı, komisyon ücretleri alacaklarının belirlenebilir olamaması nedeni ile şimdilik ……………….,00 TL iadesi talebi

KONU      :Fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydı ile Müvekkilin Bankadan Çekmiş Olduğu Krediye İlişkin Olarak Müvekkilden Alınan Dosya Masrafı ve sair haksız tahsilâtların avans faizi ile birlikte davalı bankadan tahsili talebidir.

AÇIKLAMALAR                  :

1)      Müvekkil, davalı ………………………….  Şubesinden ticari …………………  kredisi çekmiştir. Kullandırılan işbu krediye istinaden, Banka tarafından, dosya masrafı, ipotek tesis ücreti, komisyon,  masraf tahsili ve sair adlar altında çeşitli tarihlerde müvekkilden haksız tahsilâtlar yapılmıştır. Müvekkilden tahsil edilen söz konusu bu bedel haksız ve hukuka aykırı olup müvekkile iadesi gerekmektedir. Şöyle ki;

 

2)      Banka ile işbu krediye ilişki olarak müvekkilim sözleşme imzalamış bulunmaktadır. Ancak bu sözleşmenin bir örneği tarafımıza verilmediği gibi önceden hazırlanmış matbu sözleşme olması dolayısıyla sözleşmenin içeriğine müdahale hakkı verilmemiş ve müvekkilimle müzakere de edilmemiştir.

 

3)      Dava konusu olay, Öncelikle taraflar arasındaki ilişkiye uygulanacak mevzuatın tespiti gerekir.4822 sayılı yasayla değişik 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun Amaç başlıklı 2 nci maddesinde 'Bu kanunun, birinci maddesinde belirtilen amaçlarla mal ve hizmet piyasalarında tüketicinin taraflardan birini oluşturduğu her türlü tüketici işlemini kapsar" hükmüne yer verilmiş, yasanın 3 üncü maddesinde mal; alışverişe konu olan taşınır eşyayı, konut ve tatil amaçlı taşınmaz malları ve elektronik ortamda kullanılmak üzere hazırlanan yazılım, ses. görüntü ve benzeri gayri maddi malları ifade eder. Satıcı; kamu tüzel kişileri de dahil olmak üzere ticari veya mesleki faaliyetleri kapsamında tüketiciye mal sunan gerçek veya tüzel kişileri kapsar- Tüketici ise mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek yada tüzel kişiyi ifade eder ŞEKLİNDE TANIMLANMIŞTİR.Bir hukuki işlemin 4077 sayılı yasa kapsamında kaldığının kabul edilmesi İçin yasanın amacı içerisinde yukarıda tanımları verilen taraflar arasında mal ve hizmet satışına ilişkin bir hukuki işleminolmasıgerekir

Somut uyuşmazlıkta; Ticari Kredi İlişkisinden Doğan uyuşmazlıklara tüketici sıfatıyla bakılması doğru değildir. Dolayısıyla taraflar arasındaki ilişkinin 4077 sayılı yasa kapsamında KALMADIĞI ANLAŞILMAKTADIR. Bu sebeple bu tür oyuşmazlıklara genel hükümler uygulanır.

 

4)      söz konusu hüküm ve 6502 sayılı yasanın ilgili maddesi ile birlikte değerlendirildiğinde; Bankanın dosya masrafı/komisyonu adı altında müvekkilden tahsil ettiği bedelin, iyi niyet kurallarına aykırı düşecek şekilde müvekkil aleyhine dengesizliğe neden olduğu hususu aşikâr olup sözleşmede bu şekilde yer alan bir hüküm ‘genel işlem koşulları’niteliğini haiz olacaktır. Dolayısıyla genel işlem  şart niteliğini haiz olan bu hüküm, müvekkil bakımından bağlayıcı nitelikte olmayacaktır.

 

5)    Genel işlem koşulları YBK. 20 bir sözleşme yapılırken düzenleyenin, ileride çok sayıdaki benzer sözleşmede kullanmak amacıyla, önceden, tek başına hazırlayarak karşı tarafa sunduğu sözleşme hükümleri” olarak tanımlanmaktadır.

 

6)    YBK 20 Maddesi ışığında değerlendirecek olursak,  bir tacir, ya bankanın önüne koyduğu kredi sözleşmesini imzalayarak krediyi alacak ya da kredi almaktan vazgeçecektir. Aynı şekilde birey ya imtiyaz sahibi şirket tarafından önüne konan abonmanlık sözleşmesini imzalayacak, ya da konutuna elektrik ya da su almaktan vazgeçecektir. Birçok hizmet ya da edimden hiç yararlanmamanın söz konusu olmaması ve <evet ama> deme olanağının da bulunmaması karşısında, bireyin zor durumda kaldığından istemeyerek ama mecburen imzaladığı bu sözleşmelerin uygulanmasında yasanın emredici hükümleri ile korunması gerekmektedir.

 

7)      Kaldı ki; bu durum MK 2  ye dürüstlük kurallarına da aykırılık teşkil etmektedir. Zira, söz konusu sözleşmeler aynı nitelikte işlemlerde kullanılmak üzere seri olarak hazırlandığından sözleşmenin diğer tarafının pazarlık gücü yok denecek kadar azdır. Ancak miktar ve vade konusunda sınırlı bir pazarlık yapılabilir. Zor durumda olan bir birey için bu tip sözleşmeler karşısında  yapılabilecek  pek de bir şey yoktur.  Banka ve finans kuruluşları karşı tarafın durumunu ağırlaştırıcı hükümleri sözleşmelere ekleyerek pazarlık imkanı olmayacağından dürüstlük kurallarına aykırı davranmış olacaktır. 

 

8)      İşbu davayla ilgili Yargıtay kararları da açıklayıcı niteliktedir. Yargıtay …... Hukuk Dairesinin …/…./… tarih, ……/…. E. ve …../……K. sayılı kararında özetle; Taraflar arasında ‘ticari  Kredisi Sözleşmesi’ düzenlenmiştir. Banka yönetimsel olarak tek taraflı olarak karalaştırılıp tüketiciyle müzakere edilmeden tüketiciye dayatılan haksız şart niteliğinde olduğu, 6098 sayılı TB kaununda genel  işlem koşullarına , dürüstlük kurallarına aykırı olarak karşı tarafın aleyhine ve onunu durmunu ağırlaştırıcı nitelikte hükümler konulamayacağının düzenlendiği, bu maddenin normunun kamu düzeninden oluşu nedeni ile derhal uygulanacığı, dolayısıyla herhangi bir hizmet karşılığı olmaksızın ücret alınmasının dürüstlük  kuralına aykırı olduğu geçerli olmadığı .ifadesi yer almıştır. Buna göre mahkemece Banka tarafından, kullandırılan kredi için alınan dosya masrafı, komisyon tutarı ve sair tahsilâtların zorunlu HAKLI MAKUL BELGELİ masraflar tutarı niteliğinde olmadığı kabul edilmelidir.

 

9)      Davalı bankadan celp edilecek ödeme kayıtlarının incelenmesi sonucu müvekkilin toplam alacağı ortaya çıkacaktır. Gerektiğinde iş bu konuda bilirkişi incelemesi yapılarak müvekkilin toplamda oluşan alacağının hesaplanarak müvekkile ödenmesini talep ederiz.

 

İşbu gerekçelerle sayın mahkemenize başvuru zorunluluğu hâsıl olmuştur.

 

HUKUKİ SEBEPLER          : 6502 s. Kanun ve ilgili mevzuat, 4077 sayılı kanun, 6098 BK, İİK. HMK, MK, Yerleşmiş Yargıtay Kararları

HUKUKİ DELİLLER            : Davalı Banka kayıtları, ticari kredis sözleşmesi, Müvekkilin hesap hareketleri, Gerektiğinde Bilirkişi incelemesi, tanık beyanları, gerektiğinde keşif incelemesi, yemin, Yargıtay Kararları, Karşı yanın sunacağı delillere karşılık her türlü yasal delil

TALEP VE SONUÇ            : Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle ve fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla; alacağımız belirlenebilir olamadığından şimdilik DOSYA MASRAFI, KOMİSYON, İPOTEĞİN TESİSİ, İPOTEK FEK MASRAFI, İSTİHBARAT ÜCRETİ, YAPILANDIRMA ÜCRETİ, PLAN DEĞİŞİKLİK ÜCRETİ, DEKONT BASIM ÜCRETİ, EKSPERTİZ ÜCRETİ VE SAİR ADLAR altında haksız yere ödenen …………….. TL’nin ödeme tarihinden itibaren karşı tarafın banka olması nedeniyle işleyecek avans faizi ile birlikte tarafımıza iadesine, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini saygıyla vekaleten talep ederiz…../…./…….

 Davacı Vekili

                                                                                                                                                                                                                                                                              …………….

                              

DELİLLERİMİZ    :

1-      Davalı Banka kayıtları

 

2-      Konut kredisi sözleşmesi

 

3-      Müvekkilin hesap hareketleri

 

4-      Bilirkişi incelemesi (gerektiğinde)

 

5-      Tanık beyanları

 

6-      Keşif incelemesi ve yemin(gerektiğinde)

 

7-      Yargıtay Kararları

 

      8-      Karşı yanın sunacağı delillere karşılık her türlü yasal delil


Yorum Yap

Not: HTML'e dönüştürülmez!
    Kötü           İyi