İstinabe Dilekçesi Örneği

İstinabe Dilekçesi Örneği

MADDE 9 – (1) Cumhuriyet savcısı gerektiğinde uzlaşma teklifini açıklamalı tebligat veya istinabe yoluyla yapabilir.

(2)      Açıklamalı tebligat, Kanunda belirtilen özel hükümler saklı kalmak koşuluyla bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek 1/a veya Ek 1/b sayılı uzlaşmanın mahiyeti ile uzlaşmayı kabul veya reddetmenin hukukî sonuçlarının bulunduğu Uzlaşma Teklif Formunun, 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu ile 20/8/1959 tarihli ve 4/12059 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Tebligat Tüzüğü hükümlerine uygun olarak tebliğ mazbatalı zarf içerisinde gönderilmesi suretiyle yapılır. Ancak tebligatın yapılamadığı hâllerde bu Yönetmeliğin 11 inci maddesi hükmü uygulanır.

(3)      İstinabe yoluyla yapılacak teklifte, bu Yönetmeliğin 8 inci maddesi ile birinci ve ikinci fıkra hükümleri uygulanır.


……CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

UZLAŞMA BÜROSU'NA

 

............ sayılı uzlaşma dosyasında mevcut uzlaşma kapsamında kalan suç nedeniyle tarafıma tevdi edilen dosyada ....................'nın ..................... numaralı cep telefonundan arandığı ve şüphelilerin/müştekinin ................ ilçesi .......... ilinde ikamet ettikleri anlaşılmakla, uzlaşma teklif formunun ve uzlaştırma raporunun şüpheliler/müştekiler tarafından imzalanmak üzere ......... Cumhuriyet Başsavcılığı Talimat Bürosu'na gönderilmesi hususunda gereğini arz ederim.

 

 

                                                         UZLAŞTIRMACI

                

                                                                                

 

EKİ:

Uzlaşma teklif formu

Uzlaştırma raporu 

 


Yorum Yap

Not: HTML'e dönüştürülmez!
    Kötü           İyi