İcra mahkemesine yetki itirazı için dava dilekçesi örneği

İcra Mahkemesine Yetki İtirazı İçin Dilekçe Örneği

DİLEKÇE BURADA

 

BAKIRKÖY ( ) İCRA HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

 

 

DOSYA NO                    : …. İcra Müdürlüğü …../….. E.  

DAVACI /BORÇLU    :………. (TC. Kimlik No: …)  

DAVALI/ALACAKLI :  

TALEP KONUSU        : Yetki itirazımızdır.

 

AÇIKLAMALAR : …..( ) İcra Müdürlüğü’nün …../….. E. Sayılı dosyasından müvekkil aleyhine başlatılan kambiyo senetlerine mahsus icra takibine ilişkin ödeme emri, müvekkile …./……/….. tarihinde tebliğ edilmiş olmakla, yasal süresi içerisinde (5 gün) yetkiye itiraz ediyoruz. Müvekkilim, ………………. ……/İstanbul Adresinde ikamet etmekte olup, icra dosyası incelendiğinde de görüleceği üzere, alacaklı tarafından takip talebinde belirtilen ve müvekkilime tebligat yapılan adres ……. adresidir. Takibe konu çekin keşide yeri İstanbul olup, iş bu çek ile ilgili olarak yetkili icra müdürlükleri İstanbul veya …….. İcra Müdürlükleridir. Davalı / alacaklının İstanbul veya …….icra müdürlüklerinde takip başlatmak hususunda seçimlik hakkı bulunmakta ise de takip, yetkisiz olan Bakırköy İcra Müdürlüklerinde başlatılmıştır. Borca, imzaya, faize ve borcun sair tüm ferilerine itiraz hakkımız saklı kalmak kaydı ile yetki itirazımızın kabulüne karar verilmesini talep etme zarureti hasıl olmuştur.  

HUKUKİ SEBEPLER :İİK, TTK, HMK sair yasal mevzuat  

NETİCE-İ TALEP  : Yukarıda arz ve izah olunan nedenlerle, Yetki itirazımızın kabulü ile ……. İcra Müdürlüğünün yetkisizliğine, Yetkisiz icra müdürlüğünde başlatılan takibin iptaline, Takibe konu alacak için …… İcra Müdürlükleri’nin yetkili olduğunun tespitine, Yargılama giderleri ve ücreti vekaletin davalı tarafa yükletilmesine karar verilmesini vekaleten saygılarımla talep ederim…./…../…….

Davacı…..

 


Yorum Yap

Not: HTML'e dönüştürülmez!
    Kötü           İyi