Belirsiz Alacak Davası Dilekçesi

Belirsiz Alacak Davası Dilekçesi

 

DİLEKÇE BURADA

 

…………. NÖBETÇİ İŞ MAHKEMESİNE

 

 DAVACI         : ……… T.C…………

ADRES            :

ADRES            :

DAVALILAR :

DAVA TÜRÜ  : Belirsiz alacak davası

KONU : Davacının ihbar tazminatı, kıdem tazminatı, yıllık izin ücreti alacağı, fazla mesai alacağı, resmi bayram ve genel tatili alacağı, hafta tatili alacağı, ücret alacağı ve AGİ alacağının HMK'nın 107. maddesi uyarınca toplanacak delillere göre belirlenerek, davalıdan en yüksek mevduat faiziyle (yasal faizden az olmamak üzere) birlikte tahsiline karar verilmesi, fazlaya dair her türlü talep ve dava haklarımız saklı kalmak kaydıyla ve harca esas değer olmak üzere şimdilik;

          ……… TL ihbartazminatı,

          ……… TL kıdem tazminatı,

          ……… TL yıllık izin ücreti alacağı,

          ……… TL fazla mesai alacağı,

          ……… TL resmi bayram ve genel tatili alacağı,

          ……… TL hafta tatili alacağı,

          ………TL AGİ alacağı

olmak üzere toplam; ………- TL’nin iş akdinin sona erdiği tarih olan …………… tarihinden itibaren işleyecek en yüksek banka mevduat faiziyle (yasal faizden az olmamak üzere) birlikte davalılardan müşterek ve müteselsilen tahsiline karar verilmesi talebidir.

H.ESAS DEĞER : ………- TL

 

AÇIKLAMALAR :

1- Müvekkilimiz ……………., davalı işverenlere ait ………… plaka sayılı ticari takside ...../…../20…. tarihinden iş akdinin işveren tarafından haksız ve bildirimsiz olarak feshedildiği ...../…../20…. tarihine kadar kesintisiz bir şekilde Şoför olarak çalışmıştır. (Ek.1-Taksi Çalışma Ruhsatnameleri) Bu nedenle müvekkilimizin çalışma süresi ...../…../20…. -...../…../20…. tarihleri arasındadır.

2- Müvekkilimiz, davalı işverenlere ait ………….. plaka sayılı ticari takside Şoför olarak aylık …… TL net ücretle çalışmıştır. Müvekkilimizin en son aylık net ücretinin ………….. dinlenecek tanık beyanlarıyla da ispat edilecektir. Ayrıca müvekkilimizin sigortalı çalışan kaydı yapılmamış, İşe Giriş Bildirgesi SGK'ya bildirilmemiştir. Müvekkilimizin primlerinin ve çalışma süresinin SGK’ya bildirilmemesinden kaynaklanan her türlü talep ve dava hakkımızın saklı tutulduğunu beyan ederiz.

3- Müvekkilimizin iş akdi ...../…../20…. tarihinde işveren tarafından hiçbir sebep belirtilmeden ve bildirimsiz olarak feshedilmiş ve müvekkilimize artık işe gelmemesi söylenmiştir. Davalı işverenler tarafından feshe ilişkin olarak herhangi bir yazılı bildirim de yapılmamıştır.

4- Bu nedenle müvekkilimiz tarafından Gaziosmanpaşa ….. Noterliğinin ...../…../20…. tarih ve ……. yevmiye nolu ihtarnamesi keşide edilerek hak ve alacaklarının ödenmesi ihtar edilmiştir. (Ek.2-İhtarname) Konu ihtarnameye rağmen müvekkilimizin yasal hakları kendisine ödenmediği gibi bu güne kadar müvekkilimizin göndermiş olduğu ihtarnameye cevap dahi verilmemiştir. Bunun üzerine zorunlu olarak arabuluculuk kurumuna başvurulmuş ancak yapılan görüşmelerde davalılar tarafından teklif edilen miktar müvekkil tarafından az bulunmuş ve anlaşma sağlanamamıştır. (Ek.3-Arabuluculuk Görüşme Son Tutanağı)

5- Bu nedenle müvekkilimizin davalı işverenler nezdinde aşağıdaki alacakları doğmuş ve bu alacakların davalılardan tahsili talebiyle Mahkemenize başvurmak zarureti hasıl olmuştur

İhbar Tazminatı; Müvekkilimizin iş akdi haksız olarak ve ihbar öneli kullandırılmadan feshedildiği için müvekkilimizin çalışma süresine isabet eden 4 haftalık ücreti tutarında ihbar tazminatına karar verilmesi gerekmektedir.

1- Kıdem Tazminatı; Müvekkilimizin iş akdi haksız olarak ve kıdem tazminatı hak edecek şekilde sona erdirildiğinden müvekkilimizin ...../…../20…. -...../…../20…. tarihleri arasındaki hizmet süresine göre tekabül eden kıdem tazminatının hüküm altına alınması gerekir.

2- Yıllık Ücretli İzin Alacağı; Müvekkilimize çalışma süresine göre hak ettiği yıllık izinleri kullandırılmamış, fesihten sonra alacağa dönüşen yıllık izin ücreti alacağı da ödenmemiştir. Bu nedenle müvekkilimizin bu alacağının da hüküm altına alınması gerekir.

3- Fazla Mesai Alacağı; Müvekkilimiz, davalı işverenlere ait ………. plakalı ticari takside tüm çalışma süresi boyunca devamlı olarak haftada 7 gün 03.00-15.00 saatleri arasında çalışmıştır. Müvekkilimiz bu şekilde devamlı olarak fazla mesai yaptığı halde kendisine fazla mesai ücretleri ödenmemiştir. Fazla mesai alacağımız, yargılama aşamasında dinlenecek olan tanık beyanları ile de ortaya çıkacaktır. Bu nedenle müvekkilimizin fazla mesai alacağının hüküm altına alınmasına karar verilmelidir.

4- Resmi Bayram ve Genel Tatili Alacağı; Müvekkilimiz tüm çalışma süresi boyunca milli bayramlarla genel tatillerde çalışmış olmasına rağmen müvekkilimizin bu çalışmalarının karşılığı da ödenmemiştir. Resmi bayram ve genel tatil alacağımız yargılama aşamasında dinlenecek olan tanık beyanları ile de ortaya çıkacaktır. Bu nedenle müvekkilimizin resmi bayram ve genel tatil alacağının hüküm altına alınmasına karar verilmelidir.

5- Hafta Tatili Alacağı; Müvekkilimiz, davalı işyerinde tüm çalışma süresi boyunca devamlı olarak hafta tatilinde çalışmıştır. Müvekkilimiz bu şekilde devamlı olarak çalıştığı halde kendisine hafta tatili ücretleri ödenmemiştir. Hafta tatili ücreti alacağımız, yargılama aşamasında dinlenecek olan tanık beyanları ile de ortaya çıkacaktır. Bu nedenle müvekkilimizin hafta tatili alacağının hüküm altına alınmasına karar verilmelidir.

6- AGİ Alacağı; Davalı işverenler tarafından müvekkilimizin tüm çalışma süresi boyunca AGİ alacağı ödenmemiştir. Bu nedenle müvekkilimizin AGİ alacağının da hüküm altına alınması gerekir.

DELİLLERİMİZ :

1- İşyeri Sicil dosyası. (İşyeri sicil dosyasının sunulması için davalı işverenlere müzekkere yazılmasını talep ederiz.)

2- Taksi Çalışma Ruhsatnameleri. (Ek.1)

3- ………. Noterliğinin ...../…../20…. Tarih ve ……. yevmiye nolu ihtarnamesi.(Ek.2)

4- Arabuluculuk Görüşme Son Tutanağı. (Ek.3)

5- …….. Plakalı araca ait Trafik Tescil Kayıtları

6- Emsal ücret araştırması.

7- Bilirkişi incelemesi.

8- Tanık beyanları.

9- Yemin de dahil bilcümle delail.

Davalı taraf delillerine karşı ve ek delil sunma hakkımız saklıdır.

HUKUKİ SEBEPLER : 4857 sayılı İş Kanunu, Borçlar Kanunu ve ilgili mevzuat.

SONUÇ VE TALEP : Yukarıda arz ve izah ettiğimiz nedenlerle;

Davacınınihbar tazminatı, kıdem tazminatı, yıllık izin ücreti alacağı, fazla mesai alacağı, resmi bayram ve genel tatili alacağı, hafta tatili alacağı ve AGİ alacağının HMK'nın 107. maddesi uyarınca toplanacak delillere göre belirlenerek, iş akdinin sona erdiği tarih olan...../…../20…. tarihinden itibaren davalılardan müşterek ve müteselsilen en yüksek mevduat faiziyle (yasal faizden az olmamak üzere) birlikte tahsiline karar verilmesine, fazlaya dair her türlü talep ve dava haklarımız saklı kalmak kaydıyla ve harca esas değer olmak üzere şimdilik; …… TL ihbartazminatı, ….. TL kıdem tazminatı, …. TL yıllık izin ücreti alacağı, …. TL fazla mesai alacağı, …. TL resmi bayram ve genel tatili alacağı, …. TL hafta tatili alacağı ve …. TL AGİ alacağı olmak üzere toplam; ……. - TL’nin iş akdinin sona erdiği tarih olan ...../…../20…. tarihinden itibaren işleyecek en yüksek banka mevduat faiziyle (yasal faizden az olmamak üzere) birlikte davalılardan müşterek ve müteselsilen tahsiline,

Yargılama masrafları ve vekâlet ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini talep ederiz. ...../…../20….

 

Davacı Vekili. …….

 


Yorum Yap

Not: HTML'e dönüştürülmez!
    Kötü           İyi