Belirsiz Süreli Kira Sözleşmesi süresi sonunda tahliye

Belirsiz Süreli Kira Sözleşmesinin sone ermesi

DİLEKÇE BURADA

  

 

……. (   )  SULH HUKUK MAHKEMESİ

                 SAYIN HAKİMLİĞİ’ NE

 

DAVACI          : ……….. (TC:………)

VEKİLİ           : Av………….

DAVALI         : …………. (TC:………..)

KONU              : 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun 347. maddesi gereğince; belirsiz süreli kira sözleşmesine ilişkin 10 yıllık uzama süresinin sona ermesi sebebiyle davalının mecurdan tahliyesi talebinden ibarettir.

                                                                   

AÇIKLAMALAR   :

Davalı Akif Karabacak, müvekkil ile ………….. tarihinde akdedilmiş olan 1 yıllık kira sözleşmesi gereği, "………….. Mah. ............ Apart. No:…….. …………./İSTANBUL" adresindeki mecurda kiracı olarak bulunmaktadır. (EK-1, Kira Sözleşmesi)

Söz konusu 1 yıllık kira sözleşmesi …………. tarihinden sonra feshedilmediğinden TBK madde 347'de düzenlenen: "Konut ve çatılı işyeri kiralarında kiracı, belirli süreli sözleşmelerin süresinin bitiminden en az 15 gün önce bildiriminde bulunmadıkça, sözleşme aynı koşullarla 1 yıl uzatılmış sayılır." hükmü gereğince belirsiz süreli hale gelmiş ve 10 yıllık uzama süresi …………….. tarihinde dolmuştur.

Söz konsu kira sözleşmesi ……………. tarihinde sona ermiş olup TBK'nun 347. maddesindeki: "Kiraya veren, sözleşme süresinin bitimine dayanarak sözleşmeyi sona erdiremez. Ancak, on yıllık uzama süresi sonunda kiraya veren, "bu süreyi izleyen her uzama yılının bitiminden en az üç ay önce" bildirimde bulunmak koşuluyla, herhangi bir sebep göstermeksizin sözleşmeye son verebilir." amir hükmü gereği, işbu sözleşmenin bitiş tarihini izleyen uzama yılı olan ……………tarihi itibari ile kira sözleşmesinin yenilenmeyeceği ve uzatılmayacağı, taşınmazın süre sonunda boş olarak müvekkile teslim edilmesi gerektiği davalı yana ………….. Noterliği'nin …../…../20….. tarih ve ……. yevmiye nolu ihtarname ile bildirilmiştir. (EK-2, İhtarname)

Davalı tarafın mecuru müvekkile teslim etmemesi üzerine tarafımızca ……………. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin ……/…… Esas sayılı dosyasından TBK m. 347 kapsamında dava ikame edilmiş, ancak adı geçen mahkemece …../…../20….. Tarih ve ……/….. K. Sayılı ilamı ile özetle; "... Söz konusu taşınmazın tahliyesi için TBK m. 347 kapsamında davanın en erken uzama yılının bitimi olan ……………. tarihinde açılabileceğinden davanın süre yönünden reddine..." karar verilmiştir. (EK-3, …… Sulh Hukuk Mahkemesi'nin  ………… Tarih ve ……/…… Esas ……/….. K. Sayılı ilamı)

Bilindiği üzere, 6101 Sayılı TBK'nın Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkındaki Kanunun geçici 2. maddesi gereğince Türk Borçlar Kanunu'nun 347. maddesi …………… tarihinden itibaren uygulanmaya başlanmış olup, TBK 347. madde metninde de görüleceği üzere söz konusu ihtar "…her uzama yılının bitiminden itibaren en az üç ay önce..." yapılmalıdır denilmekle, kanunun düzenlemesinden verilen üç aylık sürenin asgari süre olduğu bildirimin uzama yılının bitimine üç ay kala kiracının elinde olmasının yeterli olduğu,  bildirimin uzama yılının bitimine kalan azami sürenin ise yasada belirtilmediği anlaşılmaktadır. Zira burada bildirimin amacı kiracıların zarara veya mağduriyete uğramalarının ve doğması muhtemel sorunların önlenmesidir. Tarafımızca davalı tarafa gönderilen ihtarnamenin …………….. tarihinde olduğu nazara alındığında kiracının mağduriyete ve zarara uğramayacağı ve bildirim süresinin 3 aydan daha fazla önce olmasının kiracının yararına olduğu hususu nazara alınmalıdır. Nitekim, Yargıtay 6. Hukuk Dairesi'nin 26.01.2016 Tarih ve 2015/9169 E, 2016/401 K. Sayılı ilamı da aynı yöndedir. (EK-4, Yargıtay İlamı)

Türk Borçlar Kanunu'nun 347. Maddesi kapsamında davalı yazılı ve sözlü olarak ihtarda bulunulmasına rağmen davalının mecuru ısrarla tahliye etmemesi, diğer bir değişle müvekkilin açık irade beyanına rağmen davalı yan tarafından, söz konusu taşınmaz tahliye edilmediğinden işbu davayı açma zarureti doğmuştur.                                      

HUKUKİ NEDENLER: TBK, TMK, HMK, ve ilgili mevzuat.

 

DELİLLER  :

1- Taraflar arasında akdedilen ………….. tarihli kira kontratı (EK-1)

(Davalı ile kira akdinin varlığına ve 10 yıllık uzama süresinin dolduğunun ispatına dair)

2-……….. Noterliği'nin …../…../20…… tarih ve ……. yevmiye nolu ihtarnamesi (EK-2)(Aslı Celp Edilecek)

(Davalı ile kira akdinin varlığına ve 10 yıllık uzama süresinin dolduğunun ispatına dair)

3- ……… Sulh Hukuk Mahkemesi'nin …………. Tarih ve …../….. Esas ……/…… K. Sayılı ilamı (EK-3) (Aslı Celp Edilecek)

(Davanın ………. tarihinden sonra açılması gerektiği ve iş bu davamızın süresinde açıldığının ispatına dair)

4- Yargıtay Kararları ve her türlü yasal delail (EK-4)

    (Davanın ve ihtarnamenin süresinde olduğunun, davalının mecurdan tahliye dilmesi gerektiğinin ve dava dilekçemizde belirttiğimiz diğer hususların ispatına dair)

NETİCE-İ TALEP            : Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle,                                   

A) TBK'nın 347. Maddesi gereğince, belirsiz süreli kira sözleşmesinin 10 yıllık uzama süresinin dolması sebebiyle kiracının mecurdan tahliyesine,

B) Yargılama giderleri ile vekalet ücretinin de karşı tarafa tahmiline,

karar verilmesini saygı ile bilvekale arz ve talep ederim. …/…./20….

                                            

                                                                                              Davacı Vekili…..


Yorum Yap

Not: HTML'e dönüştürülmez!
    Kötü           İyi