Kat malikleri kurulu olağan genel kurulu kararlarının iptali

Kat Malikleri Kararlarının İptali

DİLEKÇE BURADA

  

…….NÖBETÇİ SULH HUKUK MAHKEMESİ’NE

 

DAVACILAR  :

1-………. (T.C.K.NO:………..),

2……..

DAVALI          :

KONU      : ……………. tarihli ‘………. Sitesi ………… Blok (Rezidans) kat malikleri kurulu olağan genel kurul toplantısı’ adı altında yapılan toplantıda alınan kararların iptali talebimiz.

 

AÇIKLAMALAR:

1-Davacılar, dava konusu yapılan sitede kat malikidirler.

Davalının yöneticilik yaptığı …………… SİTESİ PROJESİ……. BLOK’ta ……………: ……. Blok, …….Kat, ……. Nolu, bürüt …… m2 bağımsız bölüm ve ……Kat, ……. Nolu, Bürüt ……. m2 bağımsız bölüm,;………….: D Blok ………..Kat, 65 Nolu bürüt ……….. m2, bağımsız bölüm; ……………: ……. Blok …….Kat …… Nolu, bürüt …….. m2 bağımsız bölüm; malikidirler.

2-Davalı site yönetiminin düzenlediği olağan kat malikleri toplantısının iptali gerektiği kanaatindeyiz. (süresinde yapılmaması, işletme projesi olmaması/tebliğ edilmemesi, konutlarda ayıplı ifaların giderilmemesi,)

Davacılar, bu konutları ……. yılında satın almışlardır. Site yönetimi tarafından İLK DEFA ……….. tarihinde kat malikleri toplantısı düzenlenmiştir. Site yönetimi tarafından yapılan kat malikleri toplantısı aşağıda madde halinde yazdığımız gerekçelerle iptal edilmesini talep ediyoruz. Şöyle ki:

a)Yönetim planına göre kat malikleri olağan genel kurul toplantısı iki yılda bir …………. aylarında yapılması gerekir. Dava konusu toplantı eylül ayında yapılmıştır. Süresinde yapılmayan olağan genel kurul toplantısı geçersizdir.

b)Eski Yönetim Kurulu veya kat malikleri kurulu tarafından geçmiş yıllara ait bir işletme projesi hazırlanıp davacılara tebliğ edilmemiştir. Geçmiş iki yıla ait gelir gider tablosunu içeren bir işletme projesi davacılara tebliğ edilmemiştir. İşletme projesi olmadan bir sitede avans aidatı toplanamaz.

c)Davacıların maliki bulunduğu konutlarda AYIPLI İFALAR NEDENİYLE İstanbul 10.Tüketici Mahkemesi’nin ……/…………. sayılı dosyalarında davaları devam etmektedir. Davacı Mert Arıkbağ dışındaki diğer davacıların konutlarında yaşam başlamamıştır. …………. dışındaki davacılar, SİTE YÖNETİMİNDEN BİR HİZMET ALMAMIŞLARDIR. Yeni yönetim kurulu, müteahhit ile bir ay içinde toplantı yapılacağını temin etmesine rağmen bugüne kadar bir görüşme sağlanmamıştır.

3-Davacılar, itirazlarını toplantıda sözlü ve yazılı sunmuştur.

Davacı-…………….. kendi adına iki dairesi ve kat maliki ……….………. ve …………adına vekâletin olmak üzere toplam DÖRT DAİRE, ………… ise kendi adına BİR DAİRE için kat malikleri toplantısında dava konusu yaptığımız itirazları hem yazılı dilekçe ile hem de tutanağa geçen sözlü ifadeleriyle yönetime sunmuştur.

Geçmiş dönemlere ait işletme projelerini zamanında hazırlamayan ve kat maliklerine tebliğ etmeyen, davacıların konutlarındaki ayıplı ifaları giderilmesi için hiçbir girişimde bulunmayan eski yönetim kurulu, kat malikleri kurulu ve denetim kurulunu İBRASINI KABUL ETMİYORUZ.

…………. tarihinde yapılan toplantıda yöntemi kuruluna ……….., …………., ………… seçilmiştir. Sonradan sözlü olarak öğrendiğimize göre kendi aralarında yaptıkları iş bölümüne göre …………. yönetici seçilmiştir. Sayın Mahkemenizdeki davayı bu nedenle yeni yöneticiye açıyoruz.

HUKUKİ GEREKÇELERİMİZ:

1-Dava konusu kat malikleri olağan genel kurul toplantısı yasanın/yönetim planının gösterdiği zamanda yapılmamıştır. Eylül ayında yapılan toplantı geçersizdir.

KMK 29: Kat malikleri kurulu, yılda bir defadan az olmamak üzere yönetim plânında gösterilen zamanlarda, eğer böyle bir zaman gösterilmemişse, her takvim yılının ilk ayı içinde toplanır.  Toplu yapılarda ise kurullar, en geç iki yılda bir defadan az olmamak üzere yönetim planlarında gösterilen zamanlarda, böyle bir zaman gösterilmemişse, ikinci takvim yılının ilk ayı içinde toplanır.

………….. YÖNETİM PLANI 18. SAYFA, MADDE 5.1.3: Kat malikleri kurulu iki yılda bir ilgili yılın İLK ÜÇ AYINDA yönetim kurulunun çağrısı üzerine olağan genel kurul toplantısını yapar.

2-Süresinde bir işletme projesi yapılmamıştır. Kat maliklerine bu konuda bir belge verilmemiştir. Sitenin işletme projesi davacılara tebliğ edilmemiştir.

KMK 37: Kat malikleri kurulunca kabul edilmiş işletme projesi yoksa yönetici gecikmeksizin bir işletme projesi yapar.

Bu projede özellikle:

a)Ana gayrimenkulün bir yıllık yönetiminde tahmini olarak gelir ve gider tutarları;

b)Tüm giderlerden her kat malikine, bu Kanunun 20 nci maddesindeki esaslara göre düşecek tahmini miktar;

c)Tahmini giderlerle diğer muhtemel giderleri karşılamak üzere her kat malikinin 20 nci maddedeki esaslara göre vermesi gereken avans tutarı;

gösterilir.

Bu proje, kat maliklerine veya bağımsız bölümden fiilen yararlananlara imzaları karşılığında veya taahhütlü mektupla bildirilir.

3-Kat malikleri kurulunun aldığı kararlara karşı site yöneticisine karşı dava açılır.

KMK 38: Yönetici, kat maliklerine karşı aynen bir vekil gibi sorumludur.

Kat malikleri kurulu, ada temsilciler kurulu veya toplu yapı temsilciler kurulu kararlarının iptaline ilişkin davalar, kat maliklerini temsilen yöneticiye, toplu yapılarda ise ada temsilciler kurulu veya toplu yapı temsilciler kurulunca seçilen yöneticiye husumet yöneltilmesi suretiyle açılabilir.

KMK 39: Yönetici, yönetim plânında yazılı zamanlarda, eğer böyle bir zaman yazılmamışsa her takvim yılının birinci ayı içinde kat malikleri kuruluna, ana gayrimenkul dolayısıyla o tarihe kadar elde edilen gelirlerin ve yapılmış olan giderlerin hesabını vermekle yükümlüdür.

4-Davacılar, kat malikleri toplantısında aleyhe oy kullanmışlardır.

KMK 33: Kat malikleri kurulunca verilen kararlar aleyhine, kurul toplantısına katılan ancak 32 nci madde hükmü gereğince aykırı oy kullanan her kat maliki karar tarihinden başlayarak bir ay içinde… ana gayrimenkulün bulunduğu yerdeki sulh mahkemesine iptal davası açabilir.

DELİLLERİMİZ:

1-…………. tarihli ‘kat malikleri kurulu olağan genel kurulu’ adı altında yapılan toplantı tutanağı (sunuldu)

2-Davacı-……………..’ın kat malikleri toplantısında davacılar ………… ve ……………adına sunduğu vekâletnameler(sunulacak))

3-Davacıların …………… tarihli kat malikleri kurulu olağan genel kurulu adı altında yapılan toplantıda sundukları itiraz dilekçeleri(sunulacak)

4-……………… Yönetim Planı ilgili maddeleri (sunulacak)

5-Tanık, yemin, bilirkişi (gerektiğinde)

6-Karşı tarafın sunacağı delillere ve davanın seyrine göre başka delil sunma hakkımız saklı kalmak kaydıyla delil listemizi sunarız.

NETİCE-İ TALEP: Yukarıda açıkladığımız gerekçeler ve Kat Mülkiyeti Kanunu’nun emredici hükümleri çerçevesinde;DAVAMIZIN KABULÜNÜ ile;

……………… TARİHLİ ‘………… SİTESİ……. BLOK (REZİDANS) KAT

MALİKLERİ KURULU OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI’ adı altında yapılan toplantıda ALINAN KARARLARIN İPTALİNİ, Yargılama gideri ve vekâlet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini

vekâleten arz ve talep ederiz. Saygılarımızla.

                                                                                

DAVACILAR

{Ad-Soyad-İmza}    


Yorum Yap

Not: HTML'e dönüştürülmez!
    Kötü           İyi