Apartman Yöneticiliğinin Tüketici Niteliği Yargıtay Kararı

Apartman Yöneticiliğinin Tüketici Niteliği


T.C.

YARGITAY

13. HUKUK DAİRESİ

E. 2008/5175

K. 2008/6953

T. 20.5.2008


KAÇAK SU BEDELİNİN TAHSİLİ ( İcra Takibine Vaki İtirazın İptalini İstemi/Davalı Gösterilen Apartman Yöneticiliği İle Davacı ASKİ Arasında Abone Sözleşmesi Bulunduğu – Uyuşmazlığın 4077 S.K. Kapsamında Kaldığı/Tüketici Mahkemesinde Çözümleneceği )

APARTMAN YÖNETİCİLİĞİNİN TÜKETİCİ NİTELİĞİ ( ASKİ İle Arasında Abone Sözleşmesi Bulunması – Kaçak Su Bedeli İçin Başlatılan İcra Takibine Vaki İtirazın İptalini İstemi/Davaya Tüketici Mahkemesinde Bakılacağı Mahkemece Görevsizlik Kararı Verilmesi Gereği )

TÜKETİCİ ( Kaçak Su Bedelinin Tahsili İçin Yapılan İcra Takibine Vaki İtirazın İptalini İstemi/Mahkemece Görevsizlik Kararı Verilmesi Gereği – Davacı ASKİ İle Davalı Apartman Yöneticiliği Arasında 4077 S.K. Kapsamında Abone Sözleşmesi Bulunduğu/Uyuşmazlığın 4077 S.K. Kapsamında Kaldığı )


4077/m. 1, 2, 3, 23 


ÖZET : Davacı, idare elemanlarının denetimi sırasında davalının, idarenin bilgisi dışında kaçak su kulladığının tespit edildiğini, kaçak su tutanağı düzenlendiğini, tarifeler yönetmeliğine uygun çıkartılan bedelin davalı tarafından ödenmediğini ileri sürerek başlatılan icra takibine vaki itirazın iptalini istemiştir. 


Mahkemece, davalı gösterilen apartman yöneticiliğinin tüzel kişiliğinin bulunmadığını, bu nedenle tarafına husumet yöneltilmeyeceğini belirterek davanın reddine karar verilmiştir.


Davacı ASKİ ile davalı yönetim arasında abone sözleşmesi bulunup 4077 sayılı yasa kapsamında sözleşme ilişkisi bulunduğu anlaşılmaktadır. 4077 sayılı yasanın 23. maddesi bu kanunun uygulanması ile ilgili her türlü ihtilafa tüketici mahkemelerinde bakılacağını öngörmüştür. Taraflar arasındaki uyuşmazlık Tüketicinin Koruması Hakkındaki Kanun kapsamında kaldığına göre davaya bakmaya Tüketici Mahkemesi görevlidir. Bu durumda mahkemece görevsizlik kararı verilmesi gerekir.


DAVA : Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın husumetten reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü:


KARAR : Davacı, idare elemanlarının denetimi sırasında davalının, idarenin bilgisi dışında kaçak su kulladığının tespit edildiğini, kaçak su tutanağı düzenlendiğini, tarifeler yönetmeliğine uygun çıkartılan bedelin davalı tarafından ödenmediğini ileri sürerek başlatılan icra takibine vaki itirazın iptalini istemiştir.


Davalı, davanın reddini dilemiştir.


Mahkemece, davalı gösterilen apartman yöneticiliğinin tüzel kişiliğinin bulunmadığını, bu nedenle tarafına husumet yöneltilmeyeceğini belirterek davanın reddine karar verilmiş; hüküm, davacı tarafından temyiz edilmiştir.


1-4822 sayılı yasa ile değişik 4077 sayılı Tüketicinin Koruması Hakkında Kanun’un Amaç başlıklı 1. maddesinde yasanın amacı açıklandıktan sonra kapsam başlıklı 2. maddesinde “Bu kanun, birinci maddesinde belirtilen amaçlarla mal ve hizmet piyasalarında tüketicinin taraflardan birini oluşturduğu her türlü tüketici işlemini kapsar “ hükmüne yer verilmiştir. Yasanın 3. maddesinde mal; alışverişe konu olan taşınır eşyayı, konut ve tatil amaçlı taşınmaz malları ve elektronik ortamda kullanılmak üzere hazırlanan yazılım, ses, görüntü ve benzeri gayri maddi malları ifade eder. Satıcı; kamu tüzel kişileri de dahil olmak üzere ticari veya mesleki faaliyetleri kapsamında tüketiciye mal sunan gerçek veya tüzel kişileri kapsar. Tüketici ise bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen kullanan veya yararlanan gerçek yada tüzel kişiyi ifade eder şeklinde tanımlanmıştır.


Bir hukuki işlemin 4077 sayılı yasa kapsamında kaldığının kabul edilmesi için yasanın amacı içerisinde yukarıda tanımları verilen taraflar arasında mal ve hizmet satışına ilişkin bir hukuki işlemin olması gerekir. Somut uyuşmazlıkta davacı ASKİ ile davalı yönetim arasında abone sözleşmesi bulunup 4077 sayılı yasa kapsamında sözleşme ilişkisi bulunduğu anlaşılmaktadır.


4077 sayılı yasanın 23. maddesi bu kanunun uygulanması ile ilgili her türlü ihtilafa tüketici mahkemelerinde bakılacağını öngörmüştür. Taraflar arasındaki uyuşmazlık Tüketicinin Koruması Hakkındaki Kanun kapsamında kaldığına göre davaya bakmaya Tüketici Mahkemesi görevlidir. Görevle ilgili düzenlemeler kamu düzenine ilişkin olup taraflar ileri sürmese dahi yargılamanın her aşamasında resen gözetililir. Görevle ilgili hususlarda kazanılmış hak söz konusu olmaz. Bu durumda mahkemece görevsizlik kararı verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm tesisi usul ve yasaya aykırıdır.


2-Bozma nedenine göre davacının sair temyiz itirazlarınının incelenmesine gerek görülmemiştir.


SONUÇ : Davacı tarafça temyiz olunan kararın ( 1 )nolu bentte gösterilen nedenle BOZULMASINA, ( 2 )numaralı bent uyarınca diğer temyiz itirazlarının incelenmesine gerek olmadığına, peşin alınan temyiz harcının istek halinde iadesine, 20.05.2008 gününde oybirliğiyle karar verildi.Yorum Yap

Not: HTML'e dönüştürülmez!
    Kötü           İyi