Apartman Yöneticisinden Tazminat Talebi Yargıtay Kararı

Apartman Yöneticisinden Tazminat Talebi


T.C.

YARGITAY

3. HUKUK DAİRESİ

E. 2008/20945

K. 2009/654

T. 26.1.2009


APARTMAN YÖNETİCİSİNDEN TAZMİNAT TALEBİ ( Çatı Tamirinde Yönetim Kurulu Kararına Uymayarak Yükleniciye İşin Karşılığından Fazla Ödeme Yapması – Yönetici ve Yüklenicinin Davacıya Zincirleme Sorumluluğu Bulunup Öncelik Sözkonusu Olmadığı )

TAZMİNAT TALEBİ ( Yöneticinin Çatı Tamirinde Yönetim Kurulu Kararına Uymayarak Yükleniciye İşin Karşılığından Fazla Ödeme Yapması – Zarar Görenin Zararını Yönetici ve Yükleniciden Ayrı Ayrı Veya Birlikte İsteyebileceği Gibi Sadece Birisinden de İsteyebileceği )

ZİNCİRLEME SORUMLULUK ( Aynı Zararın Birden Fazla Kişinin Eylemlerinden ve Farklı Hukuki Nedenlerden Oluşması/Zarar Görenin Zararını Ayrı Ayrı Veya Birlikte İsteyebileceği Gibi Sadece Birisinden de İsteyebileceği/Öncelik Sözkonusu Olmadığı )

ZARARIN BİRDEN FAZLA KİŞİNİN EYLEMLERİNDEN VE FARKLI HUKUKİ NEDENLERDEN OLUŞMASI ( Öncelik Sözkonusu Olmadan Zarar Görenin Zararını Ayrı Ayrı Veya Birlikte İsteyebileceği Gibi Sadece Birisinden de İsteyebileceği – Zincirleme Sorumluluk ) 


818/m. 50, 51

ÖZET : Dava, apartman yöneticisi olan davalının çatı onarımı işinde basiretsizliği nedeniyle tazminat istemine ilişkindir. Davalı, yönetim kurulu kararına ve apartman çıkarlarına aykırı olarak ilk iki ay içinde yapılan işin karşılığından fazla tutarda yükleniciye ödeme yaparak özensiz ve basiretsiz davrandığı için davacıya karşı sorumludur. Yüklenici de yaptığı sözleşme dolayısıyla davacıya karşı başka hukuki nedenle sorumlu bulunmaktadır. BK. nun 50. ve 51. maddesindeki düzenlemeler gözetildiğinde davalı ve yüklenicinin davacıya karşı zincirleme sorumluluğu bulunmaktadır. Aynı zararın birden fazla kişinin eylemlerinden ve farklı hukuki nedenlerden oluşması durumunda zarar gören, zararını ayrı ayrı veya birlikte isteyebileceği gibi sadece birisinden de isteyebilir. Zincirleme sorumlular arasında sorumluluk önceliği sözkonusu değildir. 


DAVA : Dava dilekçesinde 4727 YTL tazminatın faiz ve masraflarla birlikte davalı taraftan tahsili istenilmiştir. Mahkemece davanın reddi cihetine gidilmiş, hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.ö 


Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü: 


KARAR : Dava, apartman yöneticisi olan davalının çatı onarımı işinde basiretsizliği nedeniyle tazminat istemine ilişkindir. Davalı en ucuz teklif verenle sözleşme yapıldığını, yüklenicinin işi yarım bırakması nedeniyle hukuki yollara başvurulduğunu, yükleniciye yapılan iş kadar ödeme yaptığını savunmuştur. Mahkemece, uğranılan zararın öncelikle yükleniciden alınması gerektiği belirtilerek dava reddedilmiştir. 


Çatı onarımı için alınan yönetim kurulu kararında, yükleniciye başlangıçta %25 avans verileceği, iş görülürken %25 daha ödeme yapılacağı , kalan %50 nin ise işin bitiminde ödeneceğinin kararlaştırıldığı, davalının ihale bedelinin yarısından ve yapılan iş miktarından fazla tutarda yükleniciye ödeme yaptığı bilirkişi raporundan anlaşılmaktadır. Davalı, yönetim kurulu kararına ve apartman çıkarlarına aykırı olarak ilk iki ay içinde yapılan işin karşılığından fazla tutarda yükleniciye ödeme yaparak özensiz ve basiretsiz davrandığı için davacıya karşı sorumludur. Yüklenici de yaptığı sözleşme dolayısıyla davacıya karşı başka hukuki nedenle sorumlu bulunmaktadır. BK. nun 50. ve 51. maddesindeki düzenlemeler gözetildiğinde davalı ve yüklenicinin davacıya karşı zincirleme sorumluluğu bulunmaktadır. Aynı zararın birden fazla kişinin eylemlerinden ve farklı hukuki nedenlerden oluşması durumunda zarar gören, zararını ayrı ayrı veya birlikte isteyebileceği gibi sadece birisinden de isteyebilir. Zincirleme sorumlular arasında sorumluluk önceliği sözkonusu değildir. Tahsilde tekerrüre sebebiyet verilmemek kaydıyla davacının zararını davalıdan da istemesi olanaklıdır.


Davacı, yükleniciye yapılan tüm ödemelerden davalının yaptığı kısmi ödemeyi indirerek arta kalanı istemektedir. Bilirkişi raporunda davalının yükleniciye 1650 YTL fazla ödeme yaptığı belirlenmiştir. Bu miktardan davalının yaptığı 823,00 YTL ödeme indirilmek suretiyle kalan zarar miktarı olan 827,00 YTL’nin tahsilde tekerrür olmamak kaydıyla davalının sorumluluğuna karar verilmesi gerekirken, mahkemece davanın reddedilmesi doğru görülmemiştir. 


SONUÇ : Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK.nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA ve peşin alınan temyiz harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 26.01.2009 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.Yorum Yap

Not: HTML'e dönüştürülmez!
    Kötü           İyi