Avukatlık ücret sözleşmesinin feshi ve iptali

Avukatlık Ücret Sözleşmesinin Feshi Ve İptali


T.C.

YARGITAY

13. HUKUK DAİRESİ

E. 2011/10012

K. 2011/10275

T. 28.6.2011


AVUKATLIK ÜCRET SÖZLEŞMESİNİN FESHİ VE İPTALİ ( Davacı Bahsi Geçen Tutanağa Delil Olarak Dayanmamış İse de Taraflar Tutanağın Bulunduğu Dava Dosyasına Delil Olarak Dayandıkları İçin Bu Tutanağın da Mahkemece Değerlendirilmesinin Zorunlu Olduğu )

TUTANAĞA DAYANMA ( Avukatlık Ücret Sözleşmesinin Feshi ve İptali – Davacı Bahsi Geçen Tutanağa Delil Olarak Dayanmamış İse de Taraflar Tutanağın Bulunduğu Dava Dosyasına Delil Olarak Dayandıkları İçin Bu Tutanağın da Mahkemece Değerlendirilmesi Gerektiği )

TUTANAĞIN BULUNDUĞU DAVA DOSYASINA DELİL OLARAK DAYANMA (Avukatlık Ücret Sözleşmesinin Feshi ve İptali – Bu Tutanağın da Mahkemece Değerlendirilmesi Gerektiği )


1136/m.164

ÖZET: Davacı, davalının takip ettiği işlerde görevini ihmal ederek kendisini zarara uğrattığını, kandırılarak elinden ibraname alındığını, vekalet ücreti olarak davalıya bir dükkan ile iki dairenin devrini verdiğini ileri sürerek, avukatlık ücret sözleşmesinin feshini ve iptalini, davalıya dükkan ve dairelere karşılık verilen hissenin iptali ile kendi adına tapuya kayıt ve tescilini istemiştir. Her ne kadar davacı , bahsi geçen bu tutanağa delil olarak dayanmamış ise de, taraflar tutanağın bulunduğu dava dosyasına delil olarak dayandıkları için bu tutanağın da mahkemece değerlendirilmesi zorunludur. Hal böyle olunca, mahkemece az yukarda belirtilen tutanak dosya içine alınarak taraflardan bu tutanak hakkındaki diyeceklerinin sorulup delillerin toplanması suretiyle değerlendirilerek ve tartışılarak hasıl olacak sonuca uygun bir karar verilmesi gerekir.


DAVA: Taraflar arasındaki sözleşmenin iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükümün süresi içinde davacı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü:


KARAR: Davacı, sahibi olduğu taşınmaz üzerinde dava dışı yüklenici tarafından yapılan bina ile ilgili ortaya çıkan ihtilafları çözmesi için davalı avukatı vekil tayin ettiğini, davalının takip ettiği işlerde görevini ihmal ederek kendisini zarara uğrattığını, kandırılarak elinden ibraname alındığını, vekalet ücreti olarak davalıya bir dükkan ile iki dairenin devrini verdiğini ileri sürerek, avukatlık ücret sözleşmesinin feshini ve iptalini, davalıya dükkan ve dairelere karşılık verilen 2/38 hissenin iptali ile kendi adına tapuya kayıt ve tescilini istemiştir. Davalı, avukatlık ücret sözleşmesinin ifa edilmesi sebebiyle geçersizliğinin ileri sürülemeyeceğini, vekalet görevini de layıkıyla yerine getirdiğini savunarak davanın reddini dilemiştir. Mahkemece, sözleşmenin geçersiz olmasına rağmen ifa edilmesi sebebiyle geçersizliğinin ileri sürülemeyeceği gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş; hüküm, davacı tarafından temyiz edilmiştir.


1-)Davacı eldeki davada, davalı avukatın vekalet görevini layıkıyla yapmadığını, sözleşmenin geçersiz olduğunu ileri sürerek sözleşmenin feshini ve davalıya ücrete karşılık verilen taşınmazların tapusunun iptali ile kendi adına tescilini istemiştir. Taraflar arasında imzalanan tarihsiz avukatlık ücret sözleşmesi ile, davalı avukata 1 dükkan ve 2 dairenin vekalet ücreti olarak verileceği kararlaştırılmış olup, bu taşınmazların tapu devirlerinin de 21.6.2006 tarihinde davalı adına yapıldığı anlaşılmaktadır. Ne var ki, tarafların delil olarak bildirdikleri Üsküdar 2. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2008/156 E. sayılı dava dosyasında, eldeki dosyanın davalısı avukat L. U. tarafından verilen 28.7.2008 tarihli delil listesinin 14. maddesinde delil olarak bildirilen tarihsiz tutanağın 5 ve 6. maddelerinde, davalı avukatın ücreti vekalet alacağının iki dairelik kısmından vazgeçtiği, küçük dükkanın ücret olarak alınacağı kararlaştırılmış bulunmaktadır. Her ne kadar davacı, bahsi geçen bu tutanağa delil olarak dayanmamış ise de, taraflar tutanağın bulunduğu dava dosyasına delil olarak dayandıkları için bu tutanağın da mahkemece değerlendirilmesi zorunludur. Hal böyle olunca, mahkemece az yukarda belirtilen tutanak dosya içine alınarak taraflardan bu tutanak hakkındaki diyeceklerinin sorulup delillerin toplanması suretiyle değerlendirilerek ve tartışılarak hasıl olacak sonuca uygun bir karar verilmesi gerekir. Mahkemenin değinilen bu yönü göz ardı ederek yazılı şekilde eksik inceleme ile karar vermiş olması usul ve yasaya aykırıdır. Bozmayı gerektirir.

2-)Bozma nedenine göre davacının diğer temyiz itirazlarının incelenmesine gerek görülmemiştir.

SONUÇ: Yukarıda ( 1 ) numaralı bentte açıklanan nedenlerle; temyiz olunan kararın davacı yararına BOZULMASINA, ( 2 ) numaralı bent uyarınca davacının diğer temyiz itirazlarının incelenmesine yer olmadığına, peşin alınan 17.15 TL. temyiz harcının istenmesi halinde iadesine, 28.6.2011 gününde oybirliğiyle karar verildi.


 Yorum Yap

Not: HTML'e dönüştürülmez!
    Kötü           İyi