2018 Yılı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi

Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi

Dava ve Takiplerin Dışındaki Hukuki YardımlardaÖdenecek Ücret

Büroda sözlü danışma (ilk bir saate kadar) 300 ₺
Takip eden her saat için 175 ₺
Çağrı üzerine gidilen yerde sözlü danışma (ilkbir saate kadar) 600 ₺
Takip eden her saat için 300 ₺
Yazılı danışma için 600 ₺
Takip eden her saat için 280 ₺
Her türlü dilekçe yazılması, ihbarname,ihtarname, protesto düzenlenmesinde 440 ₺
Sözleşmeler ve benzeri belgelerin hazırlanması  
a) Kira sözleşmesi ve benzeri

580 ₺

b) Tüzük, yönetmelik, miras sözleşmesi,vasiyetname, vakıf senedi ve benzeri belgelerin hazırlanması

1.750 ₺

c) Şirket ana sözleşmesi, şirke₺erin devir vebirleşmesi vb. ticari işlerle ilgili sözleşmeler

880 ₺

İş Takibi Konusundaki Hukuki YardımlardaÖdenecek Ücret

Bir durumun belgelendirilmesi, ödemeaşamasındaki paranın tahsili veya bir belgenin örneğinin çıkarılması gibiişlerin takibi için 440 ₺
a) Bir hakkın doğumu, tespiti, tescili, nakli,değiştirilmesi, sona erdirilmesi veya korunması gibi amaçlarla yapılan işleriçin 725 ₺
b) İpotek tesisi ve fekki gibi işlemler de dahilolmak üzere bir hakkın doğumu ve sona erdirilmesi olarak nitelenen işlemlernedeni ile sürekli sözleşme ile çalışan bankalar, finans kuruluşları vebenzerilerine verilen her bir hukuki yardım için  175 ₺
Tüzel kişi tacirlerin ana sözleşmelerininonanması, bu tacirlerin çalışma konuları ile ilgili ruhsat ve imtiyazlarınalınması, devri ve Türk vatandaşlığına kabul edilme gibi işlerin takibi için 3.250 ₺
Vergi uzlaşma komisyonlarında takip edilen işleriçin 1.450 ₺
Uluslar arası yargı yerlerinde takip edilenişlerde  
a) Duruşmasız ise 6.300 ₺
b) Duruşmalı ise 10.900 ₺
c) Konusu para olan işlerde ise ücret Tarifeninüçüncü kısmına göre belirlenir  
İl ve ilçe tüketici hakem heye₺eri nezdindesunulacak hizme₺erde, hizmete konu işin değerinin % 12’sinden aşağı olmamaküzere. Ancak hizmete konu işin değeri maktu ücretin altında ise hizmete konuişin değeri kadar 395 ₺

Avuka₺ık Kanununun 35 inci Maddesi GereğinceBulundurulması Zorunlu Sözleşmeli Avuka₺ara Aylık Ödenecek Ücret

Yapı kooperatiflerinde 1.210 ₺
Anonim şirke₺erde 1.815 ₺
Takip edilen dava, takip ve işlerde tarifeyegöre hesaplanacak avuka₺ık  ücreti yıllık avuka₺ık ücretinin üzerindeolduğu takdirde aradaki eksik miktar avukata ayrıca ödenir.  
Kamu Kurum ve Kuruluşlarıyla Özel Kişi ve TüzelKişilerin Sözleşmeli Avuka₺arına Ödeyecekleri Aylık Avuka₺ık Ücreti 1.815 ₺

Yargı Yerlerinde, İcra ve İflas DairelerindeYapılan ve Konusu Para Olsa veya Para ile Değerlendirilebilse Bile Maktu ÜcreteBağlı Hukuki Yardımlara Ödenecek Ücret

Görülmekte olan bir dava içinde olmamak koşulu ile ihtiyati haciz,ihtiyati tedbir, delillerin tespiti, icranın geri bırakılması, ödeme ve tevdiyeri belirlenmesi işleri için:  
a) Duruşmasız ise 485 ₺
b) Duruşmalı ise 600 ₺
Ortaklığın giderilmesi için satış memurluğundayapılacak işlerin takibi için 800 ₺
Ortaklığın giderilmesi ve taksim davaları için 1.815
Vergi Mahkemelerinde takip edilen dava ve işleriçin  
a) Duruşmasız ise 1.210 ₺
b) Duruşmalı ise 1.570 ₺
Tüketici Mahkemelerinde görülen kreditaksi₺erinin veya faizinin uyarlanması davaları için 1.090 ₺

Yargı Yerleri ile İcra ve İflas DairelerindeYapılan ve Konusu Para Olmayan veya Para ile Değerlendirilemeyen HukukiYardımlara Ödenecek Ücret

İcra Dairelerinde yapılan takipler için  360 ₺
İcra Mahkemelerinde takip edilen işleriçin   440 ₺
İcra Mahkemelerinde takip edilen dava veduruşmalı işler için  725 ₺
Tahliyeye ilişkin icra takipleri için 725 ₺
İcra Mahkemelerinde takip edilen ceza işleriiçin   660 ₺
Ceza soruşturma evresinde takip edilen işleriçin  660 ₺
Sulh Hukuk Mahkemelerinde takip edilendavalar için  930 ₺
Sulh Ceza Hakimlikleri ve İnfaz Hakimliklerindetakip edilen davalar için 845 ₺
Asliye Mahkemelerinde takip edilen davalar için 2.180 ₺
Tüketici Mahkemelerinde takip edilen davalariçin 1.090 ₺
Fikri ve Sınai Haklar Mahkemelerinde takipedilen davalar için 3.145 ₺
Ağır Ceza Mahkemelerinde takip edilen davalar için 4.360 ₺
Çocuk Mahkemelerinde takip edilen davalar için   2.180 ₺
Çocuk Ağır Ceza Mahkemelerinde takip edilendavalar için 4.360 ₺
1111 sayılı Askerlik Kanunu uyarınca DisiplinKurullarında takip edilen davalar için  1.210 ₺
İdare ve Vergi Mahkemelerinde takip edilen davalar için 1.090 ₺
a) Duruşmasız ise 1.660 ₺
b) Duruşmalı ise  
Bölge Adliye Mahkemelerinde takip edilen istinaf yolu ile görülenişlerin takipleri için   
a) Bir duruşması olan işler için 1.090 ₺
b) Birden fazla duruşması ve keşif gibi avukatında bulunması gereken sair işlemleri olan işler için 2.180 ₺
Sayıştay'da görülen hesap yargılamaları için  
a) Duruşmasız ise 1.980 ₺
b)  Duruşmalı ise 3.300 ₺
Yargıtay’da ilk derecede görülen davalar için 3.300 ₺
Danıştay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde ilk derecede görülendavalar için  
a) Duruşmasız ise 1.980 ₺
b)  Duruşmalı ise 3.300 ₺
Yargıtay, Danıştay, Askeri Yargıtay veSayıştay’da temyiz yolu ile görülen işlerin duruşması için 1.630 ₺
Uyuşmazlık Mahkemesindeki davalar için 1.980 ₺
Anayasa Mahkemesinde görülen dava ve işler için  
a) Yüce Divan sıfatı ile bakılan davalar 7.260 ₺
b) Bireysel başvuru  
Duruşmalı işlerde 3.300 ₺
Duruşmasız işlerde 1.980 ₺
c) Diğer dava ve işler 3.960 ₺

Yargı Yerleri ile İcra ve İflas Dairelerinde Yapılan ve Konusu Para Olan veya Para ile Değerlendirilebilen Hukuki Yardımlara Ödenecek Ücret

İlk 40.000,00 ₺ için % 15
Sonra gelen 50.000,00 ₺ için % 13
Sonra gelen 90.000,00 ₺ için % 9,5
Sonra gelen 250.000,00 ₺ için % 7
Sonra gelen 620.000,00 ₺ için % 5
Sonra gelen 775.000,00 ₺ için % 3.5
Sonra gelen 1.275.000,00 ₺ için % 1,80
Geriye kalan tüm rakam için % 1