Dernek İhtarname Örneği

Dernek İhtarname Örneği

DİLEKÇE BURADA

 

Sayın Muhatap,

 

Malumunuz olduğu üzere, 23/07/2016 Tarihli, 29779 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, 667 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin 2. Maddesi kapsamında, maliki olduğunuz ............ adresindeki taşınmazda faaliyet yürüten ..... ünvanlı Vakfımız/Derneğimiz kapatılarak, her türlü taşınır ve taşınmazlarımız ile her türlü mal varlığı, alacak ve haklarımız, belge ve evraklarımız Vakıflar Genel Müdürlüğüne bedelsiz olarak devredilmiştir.

 

Bahse konu tarihten itibaren Vakfımız/Derneğimiz e ait hiçbir malvarlığımız ve alacak hakkımız kalmadığı gibi, vakfımızın tüm yönetim işlerinden de el çektirilmiş bulunmaktayız.

 

Yine, 17/08/2016 Tarihli, 29804 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, 670 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin 5. Maddesi ile; “olağanüstü hal kapsamında yürürlüğe konulan Kanun Hükmünde Kararnameler gereğincekapatılan ve Vakıflar Genel Müdürlüğüne veya Hazineye devredilen kurum, kuruluş, özel radyo ve televizyonlar, gazete, dergi, yayınevi ve dağıtım kanallarının her türlü taşınır, taşınmaz, malvarlığı, alacak ve hakları ile belge ve evraklarının (devralınan varlık);  her türlü tespit işlemini yapmaya, kapsamını belirlemeye, idare etmeye, avans dahil her türlü alacak, senet, çek ve diğer kıymetli evraka ilişkin olarak dava ve icra takibi ile diğer her türlü işlemi yapmaya, devralınan varlıklarla ilgili olup kanaat getirici defter, kayıt ve belgelerle tevsik edilen borç ve yükümlülükleri tespite ve hiçbir şekilde devralınan varlıkların değerini geçmemesi, ek mali külfet getirmemesi, kefaletten doğmaması ve Fetu Terör Örgütü (FETÖ/PDY)’ne aidiyeti, iltisakı veya irtibatı olmayan kişilerle gerçek mal veya hizmet ilişkisine dayanması şartıyla bu varlıkların değerlendirilmesi suretiyle bunları uygun bir takvim dahilinde ödemeye, kapatılan kurum ve kuruluşların taahhüt ve garanti ettiği ancak vermediği mal ve hizmet bedellerinin ödemesini durdurmaya veya ödemeye, tahsili mümkün olmadığı anlaşılan veya tahsilinde ve takibinde yarar bulunmayan hak ve alacaklar ile taahhüt ve garantilerin tahsilinden vazgeçmeye, her türlü sulh işlemini yapmaya, devralınan varlıklarla ilişkili kredi veya gerçek bir mal veya hizmet ilişkisine dayanan borçlar nedeniyle konulmuş ve daha önce kaldırılmış takyidatları kredinin veya borcun ödenebilmesini sağlamak amacıyla kaldırıldığı andaki koşullarla tekrar koydurmaya ve ihyaya, menkul rehinleri dikkate almaya, devralınan varlıklara konulan takyidatların sınırlarını belirlemeye ve kaldırmaya, finansal kiralama dahil sözleşmelerin feshine veya devamına karar vermeye, devralınan varlıkların idaresi, değerlendirilmesi, elden çıkarılması için gerekli her türlü tedbiri almaya,  gerektiğinde devralınan varlıkların tasfiyesi veya satışı amacıyla uygun görülen kamu kurum ve kuruluşlarına devretmeye, devir kapsamında olmadığı belirlenen varlıkları iadeye, kapatılanların gerçek kişiye ait olması halinde devralınacak varlıkların kapsamını belirlemeye, tereddütleri gidermeye, uygulamaları yönlendirmeye, bütün bu işlemleri yapmak amacıyla usul ve esasları belirlemeye, vakıflar yönünden Vakıflar Genel Müdürlüğü, diğerleri yönünden Maliye Bakanlığı yetkilidir.” Hükmü getirilmiş ve kapatılan ve Vakıflar Genel Müdürlüğüne devredilen vakıfların borçlarının ödenmesinde Vakıflar Genel Müdürlüğü yetkili kılınmıştır.

 

Bu kapsamda, gerek yönetim yetkilerimizin elimizden alınması nedeniyle hukuken ve fiilen işlem yapmamız imkansızlaşması gerekse de vakfımızın tüm hak ve alacakları ile birlikte Vakıflar Genel Müdürlüğüne devredilmesi gibi nedenlerle, varsa vakfımızdan bir hak ve alacak iddianız, taleplerinizi Vakıflar Genel Müdürlüğüne iletmenizi saygılarımızla rica ederiz. ..../..../2016


Yorum Yap

Not: HTML'e dönüştürülmez!
    Kötü           İyi