Emekli Maaşı Muvafakat Beyanı Yargıtay Kararı

Emekli Maaşı Muvafakat Beyanı Yargıtay

MAAŞ HACZİ - MUVAFAKAT BEYANININ HACİZDEN ÖNCE OLMASI

Maaş Haczine Verilen Muvafakatin Geçersizliği Nedeniyle İptali İstemi - Borçluya Ait Maaşın En Az 1/4 'ünün Haczinin Zorunlu Olduğu/Haczedilen Bedelin Borçlunun Aldığı Aylık Maaşının Tamamına Oranlanarak 1/4 Oranının Aşılmadığının Belirlenmesi Halinde Şikayetin Reddedileceği


T.C

YARGITAY

12. HUKUK DAİRESİ

ESAS NO. 2008/2887

KARAR NO. 2008/5136

KARAR TARİHİ. 17.3.2008

 

DAVA : Mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

 

KARAR : İhtiyati haciz arasında haciz baskısı altında borçlunun İİK.'nun 83. maddesinde belirtilen nitelikteki emekli maaşının tamamının haczine muvafakat etmesi Dairemizce oluşturulan son içtihatlarına göre İİK'nun 83/a maddesi gereğince geçerli sayılmamaktadır. Zira, haciz anında haczine muvafakat ettiği gelirinden yoksun kalmanın kendisine ne gibi sakıncalar getireceği normal bir insanın yaşamını bu gelir olmaksızın sürdürüp sürdüremeyeceği tahmini olarak değil, ancak yaşandıktan sonra anlaşılabilir nitelikte olduğundan İİK'nun 83/a maddesi uyarınca geçersizdir.

Açıklanan nedenle maaşının 1/4'ünden fazlasına ( tamamına ) konulan haczin kaldırılması için borçlunun icra mahkemesine başvurması üzerine mahkemece İİK'nun 83/a maddesine aykırı olarak borçlu muvafakatı nazara alınarak istemin reddine karar verilmesi isabetsizdir.

SONUÇ : Borçlu vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK. 366 ve H.U.M.K.'nun 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, 17.03.2008 gününde oybirliğiyle karar verildi


Yorum Yap

Not: HTML'e dönüştürülmez!
    Kötü           İyi