Avukatlık Ücreti Yargılama Giderleri Yargıtay Kararı

Avukatlık Ücreti Yargılama Giderleri Yargıtay Kararı

ÖZET : Dava, 3621 Sayılı Yasadan kaynaklanan tapu iptali ve taşınmazın sicil kaydının kütükten terkini isteğine ilişkindir. 3402 Sayılı Yasanın 36/A maddesinde avukatlık ücreti ve yargılama giderlerinin davalıya yükletilemeyeceği 17.maddesiyle de davalı tarafın sorumlu tutulmaması süreci uzatılarak infaz edilmemiş karar için de geçerli olduğu hükmü öngörülmüştür. O halde, anılan yasal düzenleme gözetilerek, davalı tarafın kararı temyiz etmemesine karşın usulü kazanılmış hak olgusunun gerçekleşip gerçekleşmediği üzerinde durularak gerekçelendirilmesi neticen yargılama giderlerinden ve 29.5.1957 tarih 4/16 Sayılı İçtihadı Birleştirme Kararı gereğince yargılama giderlerinden sayılan avukatlık ücretinden sorumlu tutulup tutulmayacağının irdelenip, değerlendirilmesi için karar bozulmalıdır.
T.C.

YARGITAY

1. HUKUK DAİRESİ

E. 2011/132

K. 2011/1132

T. 10.2.2011


TAPU İPTALİ VE TERKİN ( 3402 S.Y’nın 36/A Md.sinde Avukatlık Ücreti ve Yargılama Giderlerinin Davalıya Yükletilemeyeceği 17.Md.siyle de Davalı Tarafın Sorumlu Tutulmaması Süreci Uzatılarak İnfaz Edilmemiş Karar İçin de Geçerli Olduğunun Kabul Edildiği )

YARGILAMA GİDERLERİ ( 3621 S.Y’dan Kaynaklanan Tapu İptali Terkin – 3402 S.Y’nın 36/A Md.sinde Avukatlık Ücreti ve Yargılama Giderlerinin Davalıya Yükletilemeyeceği 17.Md.siyle de Davalı Tarafın Sorumlu Tutulmaması Süreci Uzatılarak İnfaz Edilmemiş Karar İçin de Geçerli Olduğunun Kabul Edildiği )


AVUKATLIK ÜCRETİ ( Davalı Tarafın Kararı Temyiz Etmemesine Karşın Usulü Kazanılmış Hak Olgusunun Gerçekleşip Gerçekleşmediği Üzerinde Durularak Gerekçelendirilmesi Neticen Sorumlu Tutulup Tutulmayacağının İrdelenmesi Gerektiği )


3402/m.17,36/A


ÖZET : Dava, 3621 Sayılı Yasadan kaynaklanan tapu iptali ve taşınmazın sicil kaydının kütükten terkini isteğine ilişkindir. 3402 Sayılı Yasanın 36/A maddesinde avukatlık ücreti ve yargılama giderlerinin davalıya yükletilemeyeceği 17.maddesiyle de davalı tarafın sorumlu tutulmaması süreci uzatılarak infaz edilmemiş karar için de geçerli olduğu hükmü öngörülmüştür. O halde, anılan yasal düzenleme gözetilerek, davalı tarafın kararı temyiz etmemesine karşın usulü kazanılmış hak olgusunun gerçekleşip gerçekleşmediği üzerinde durularak gerekçelendirilmesi neticen yargılama giderlerinden ve 29.5.1957 tarih 4/16 Sayılı İçtihadı Birleştirme Kararı gereğince yargılama giderlerinden sayılan avukatlık ücretinden sorumlu tutulup tutulmayacağının irdelenip, değerlendirilmesi için karar bozulmalıdır.


DAVA : Taraflar arasında görülen davada;

Davacı, kayden mera olan 1858 parsel sayılı taşınmazın kıyı kenar çizgisine göre kıyıda kaldığını ileri sürerek tapu iptal ve terkin isteğinde bulunmuştur.

Davalı, davanın reddini savunmuştur.

Davanın kabulüne ilişkin olarak verilen karar, Dairece; “… hak düşürücü süreden dolaya davanın reddine, yargılama giderleri ve avukatlık ücretinden davalının sorumlu tutulmasına “ gereğine değinilerek bozulmuş olup, mahkemece bozmaya uyularak yapılan yargılama sonunda, hak düşürücü süre nedeniyle davanın reddine karar verilmiştir.


Karar, davacı Hazine vekilince süresinde temyiz edilmiş olmakla Tetkik Hakimi Süleyman Yumma’nın raporu okundu. Düşüncesi alındı. Dosya incelendi. Gereği görüşülüp, düşünüldü:


KARAR : Dava, 3621 Sayılı Yasadan kaynaklanan tapu iptali ve taşınmazın sicil kaydının kütükten terkini isteğine ilişkin olup, mahkemece hükmüne uyulan daire bozma kararında belirtildiği üzere 14.3.2009 tarihinde yürürlüğe giren 5841 Sayılı Yasa hükümleri uyarınca kadastro tespitiyle dava tarihi arasında 3402 Sayılı Yasanın 12/3.maddesinde öngörülen hak düşürücü sürenin geçtiği gerekçesiyle davanın reddine karar verilmesinde bir isabetsizlik yoktur. Öyleyse, davacı Hazinenin bu yöne değinen temyiz itirazları yerinde değildir, reddine,

Ancak,

Temyiz aşamasında 19.1.2011 tarihinde yürürlüğe giren 6099 Sayılı Yasanın 16.maddesiyle 3402 Sayılı Yasanın 36/A maddesinde; … Avukatlık ücreti ve yargılama giderlerinin davalıya yükletilemeyeceği 17.maddesiyle de davalı tarafın sorumlu tutulmaması süreci uzatılarak infaz edilmemiş karar için de geçerli olduğu” hükmü öngörülmüştür.


O halde, anılan yasal düzenleme gözetilerek, davalı tarafın kararı temyiz etmemesine karşın usulü kazanılmış hak olgusunun gerçekleşip gerçekleşmediği üzerinde durularak gerekçelendirilmesi neticen yargılama giderlerinden ve 29.5.1957 tarih 4/16 Sayılı İçtihadı Birleştirme Kararı gereğince yargılama giderlerinden sayılan avukatlık ücretinden sorumlu tutulup tutulmayacağının irdelenip, değerlendirilmesi için karar bozulmalıdır.


SONUÇ : Açıklanan nedenlerle, davacı Hazinenin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün HUMK.’nun 428.maddesi gereğince BOZULMASINA, alınan peşin harcın temyiz edene geri verilmesine, 10.02.2011 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Yorum Yap

Not: HTML'e dönüştürülmez!
    Kötü           İyi