Haksız fiilden kaynaklanan tazminat istemi yargıtay kararı

Haksız fiilden kaynaklanan tazminat istemi

T.C.

YARGITAY

7. HUKUK DAİRESİ

E. 2009/7546

K. 2010/1046

T. 2.3.2010

• HAKSIZ EYLEM ( Avans Faizi Oranında Temerrüt Faizine Hükmedilmesi Gerektiği - Zarar Gören Ancak Haksız Fiil Nedeniyle Uğradığı Gerçek Zararını İsteyebileceği/Haksız Fiil Meydana Gelmeseydi Dahi Yapacağı Giderleri İsteyemeyeceği )

• GERÇEK ZARAR ( Tacirler Arasında Haksız Eylem - Zarar Gören Ancak Haksız Fiil Nedeniyle Uğradığı Gerçek Zararını İsteyebileceği/Haksız Fiil Meydana Gelmeseydi Dahi Yapacağı Giderleri İsteyemeyeceği )

• TEMERRÜT FAİZİ ( Tacirler Arasında Haksız Eylem - Avans Faizi Oranında Temerrüt Faizine Hükmedilmesi Gerektiği/Zarar Gören Ancak Haksız Fiil Nedeniyle Uğradığı Gerçek Zararını İsteyebileceği )

• TACİRLER ARASINDA HAKSIZ EYLEM ( Avans Faizi Oranında Temerrüt Faizine Hükmedilmesi Gerektiği - Zarar Gören Ancak Haksız Fiil Nedeniyle Uğradığı Gerçek Zararını İsteyebileceği/Haksız Fiil Meydana Gelmeseydi Dahi Yapacağı Giderleri İsteyemeyeceği )

3095/m.2/3

818/m.41

ÖZET : Tacirler arasında haksız eylem dahil her türlü nedenden kaynaklanan alacaklarda avans faizi oranında temerrüt faizine hükmedilmelidir. Zarar gören, ancak haksız fiil nedeniyle uğradığı gerçek zararını isteyebilir. Haksız fiil meydana gelmeseydi dahi yapacağı giderleri isteyemez.

DAVA : Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen hükmün, Yargıtay'ca incelenmesi taraflarca istenilmekle, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dosya incelendi, dosyadaki belgeler okundu. Tetkik hakiminin açıklamaları dinlendi. Gereği görüşüldü:

KARAR : 1-Dava, haksız fiilden kaynaklanan tazminat istemine ilişkindir.

İddia ve savunmaya, duruşma tutanaklarına yansıyan bilgi ve belgelere, bu yolla saptanan dava niteliğine ve özellikle iddia ve savunmanın kıymetlendirilmesi yönünden bilgilerine başvurulan ve hükme dayanak yapılan uzman bilirkişi raporunun niteliği, içeriği ve dosya kapsamında toplanıp değerlendirilen delillere, delillerin takdir, tahlil ve tartışımına ilişkin hükümde gösterilen gerekçelere göre davalı tarafın yerinde görülmeyen ve aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazlarının REDDİNE,

2-Davacı tarafın hükmedilen faizin niteliğine, davalı tarafın ise hükmedilen tazminat miktarına yönelik temyiz itirazlarına gelince, mahkemece davanın kısmen kabulüne karar verilmiş ise de, yapılan araştırma ve soruşturma hüküm vermeye yeterli olmadığı gibi, varılan sonuç ve oluşturulan hüküm de davanın niteliğine, tarafların sıfatına ve yasal düzenlemelere uygun düşmemiştir.

3095 sayılı Yasa'nın 2/3. maddesi uyarınca gerçek veya tüzel kişi tacirler arasında haksız eylem dahil her türlü nedenden kaynaklanan alacaklarda istek halinde T.C. Merkez Bankası'nın kısa vadeli kredilere uyguladığı avans faizi oranında temerrüt faizine hükmedilmesi zorunludur.

Ayrıca, hukukumuzda gerçek zarar ilkesi geçerlidir.

Zarar gören, ancak haksız fiil nedeniyle uğradığı gerçek zararını haksız fiil sorumlularından isteyebilir. Zarar görenin zararı giderebilmek için kendi çalıştırdığı işçilerine ve araç sürücülerine ödediği ücretler ile araç yakıt giderleri genel idare giderleri olup, haksız fiil meydana gelmese dahi ödenmesi gereken giderlerdir. Bunların zarar ile ilgisi bulunmamaktadır. Özel olarak adam tutulup çalıştırıldığı kanıtlanmadıkça haksız fiil meydana gelmeseydi dahi yapılacak bu nitelikteki giderler zarar kapsamına dahil edilemez.

Somut olaya gelince, dosya içeriğinden, istenilen bedelin bir bölümünün davacının kendi çalıştırdığı işçilere ve araç sürücülerine ödediği ücretler ile araçların yakıt giderlerine, bir başka deyişle genel idare giderlerine ilişkin olduğu anlaşılmaktadır. Mahkemece bilgisine başvurulan bilirkişi raporunda az yukarıda açıklanan hukuksal olgular gözardı edilerek, zarar kalemleri sıralanırken genel idare giderlerine yer verilerek hesaplamaya dahil edilmiş, mahkemece de benimsenen bu rapor doğrultusunda karar verilmiştir. Davacı kurumun onarım giderleri belgelerinde belirtilen miktarlar doğru kabul edilerek, eksik araştırma ve soruşturma ile hüküm verilemez.

Hal böyle olunca, yukarıda açıklanan maddi ve hukuki olgular dikkate alınarak, hasarın giderilmesi için özel olarak işçi tutup çalıştırma veya harcama yapma söz konusu ise, bunların kanıtlanması için davacı tarafın delilleri sorulup saptanmalı, bu konudaki gösterilecek deliller toplanmalı, özel olarak işçi tutup çalıştırıldığının ve harcama yapıldığının kanıtlanması halinde gerekirse bu yönden de zararın hesaplanması için yeniden bilirkişi incelemesi yaptırılarak rapor alınmalı, davacı tarafın isteyebileceği gerçek zarar miktarı duraksamasız belirlendikten sonra toplanan ve toplanacak tüm deliller birlikte değerlendirilerek sonucuna göre bir hüküm verilmelidir.

SONUÇ : Mahkemece, böylesine bir araştırma ve soruşturma yapılmaksızın yazılı şekilde hüküm kurulması isabetsiz olduğu gibi, haksız fiilin meydana geldiği tarihten itibaren avans faizine hükmedilmesi gerekirken, hüküm yerinde yasal faize hükmedilmesi dahi isabetsiz, davacı ve davalı tarafın temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde görüldüğünden kabulü ile hükmün ( BOZULMASINA ), peşin ödenen harçların istek halinde davacı ve davalı tarafa iadesine, 02.03.2010 gününde oybirliği ile karar verildi.

 Yorum Yap

Not: HTML'e dönüştürülmez!
    Kötü           İyi