İdare Mahkemesi Tarafından Verilen Red Kararına İstinaf Başvurusu

İstinaf BaşvurularıKHK kapsamında yapılan ihraçlarla ilgili açılan davalarda,  İdare Mahkemeleri İNCELENMEKSİNİZ RET kararı vermektedir. İdare Mahkemeleri tarafından verilen bu karara karşı, kararın size TEBLİĞ edilmesinden itibaren 30 gün içinde BÖLGE İDARE MAHKEMESİNE (İSTİNAF) İTİRAZ yapılmalıdı

 

İDARE MAHKEMESİ TARAFINDAN VERİLEN RET KARARINA KARŞI İSTİNAF BAŞVURU DİLEKÇESİ

"Bölge Adliye ve Bölge İdare Mahkemelerinin İşleyişinde  Ortaya Çıkan Sorunların Giderilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik  Yapılmasına Dair Kanun", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kanunla temyiz istemi süresi uzatılıyor. Temyiz istemi, hükmün açıklanmasından itibaren 7 gün içinde değil, düzenlemenin yürürlüğe girmesi halinde 15 gün içinde, hükmü veren mahkemeye bir dilekçe verilmesi veya zabıt katibine bir beyanda bulunulması suretiyle yapılacak.

Bölge Adliye ve bölge idare mahkemelerinin işleyişinde uygulamada  ortaya çıkan farklılıkların giderilmesi ve karşılaşılan sorunların çözümlenmesini  amaçlayan kanunla, bölge idare mahkemesi başkanının görevleri arasına yeni  görevler eklendi ve bölge adliye mahkemesi başkanının görevleriyle uyum sağlandı.

Buna göre, bölge idare mahkemesi başkanlar kurulunun görevleri  arasında sayılan, hukuki veya fiili nedenlerle bir dairenin kendi üyeleri ile  toplanamadığı hallerde ilgisine göre diğer dairelerden kıdem ve sıraya göre üye  görevlendirme görevi Bölge İdare Mahkemesi Başkanına verilecek. Bölge idare  mahkemesi başkanı, bir dairenin başkanı, aynı zamanda adalet komisyonunun da  başkanı olacak.

Bölge idare mahkemesi başkanının yokluğunda, kıdemli daire başkanı,  mahkeme başkanına vekalet edecek. Mahkeme başkanı, kendisine doğrudan bağlı  olarak görev yapan personele disiplin cezası verebilecek.

İŞ BÖLÜMÜNÜ HSK BELİRLEYECEK

Bölge adliye ve bölge idare mahkemelerinin daireleri arasındaki iş  bölümünü belirleme görevi, uygulama birliğinin sağlanması amacıyla Hakimler ve  Savcılar Kuruluna (HSK) verilecek. HSK, ilk derece mahkemelerinde ihtisaslaşmanın  sağlanması amacıyla, iş dağılımını belirleyebilmesinin yanı sıra bölge idare ve  bölge adliye mahkemelerinde daireler arasındaki iş bölümünü de belirleyecek.

Kanunla, bölge adliye ve bölge idare mahkemelerinin daireleri  arasındaki iş bölümünü belirleme görevi HSK'ya verilmesi nedeniyle, bu görev  bölge idare mahkemesi başkanlar kurulunun görevleri arasından çıkarılacak. Ancak  başkanlar kurulu, daireler arasında çıkan iş bölümü uyuşmazlıklarını karara  bağlamaya devam edecek.

İstinaf ve temyiz incelemesi sırasında yürütmenin durdurulması  istemleri hakkında verilen kararlar kesin olacak.

Kanunla, bölge adliye mahkemelerinin karar alma süreçlerinin  hızlandırılması ve ihtisaslaşmanın sağlanması amacıyla başkanlar kurulunun tekil  yapısına son verilerek, ceza daireleri başkanlar kurulu ile hukuk daireleri  başkanlar kurulu ayrı ayrı oluşturulacak.

BİLİRKİŞİ RAPORU OKUNMAYACAK, ANLATILACAK

Bölge adliye mahkemesi ceza dairesinde duruşma açıldığında,  görevlendirilen üyenin inceleme raporu, ilk derece mahkemesinin gerekçeli hükmü  ve ilk derece mahkemesinde dinlenilen tanıkların ifadelerini içeren tutanaklar  ile keşif tutanakları ve bilirkişi raporu okunmayacak, anlatılacak. Böylece  kapsamlı dosyalarda bu belgelerin bütünüyle okunmasının yargılamayı uzatmasının  önüne geçilecek.

İstinaf kanun yoluna yalnız sanık lehine başvurulması halinde yeniden  verilen hüküm, önceki hükümle belirlenen cezadan daha ağır olamayacak.

TEMYİZ İSTEMİ SÜRESİ UZUYOR

Kanunla temyiz istemi süresi uzatılıyor. Temyiz istemi, hükmün  açıklanmasından itibaren 7 gün içinde değil, düzenlemenin yürürlüğe girmesi  halinde 15 gün içinde, hükmü veren mahkemeye bir dilekçe verilmesi veya zabıt  katibine bir beyanda bulunulması suretiyle yapılacak.

Düzenlemeyle, olası hukuka aykırılıkların giderilebilmesi amacıyla  bölge adliye mahkemesi ceza dairelerinin kesin nitelikteki kararları aleyhine,  bölge adliye mahkemesi cumhuriyet başsavcılığının kararı veren ceza dairesine 30  gün içinde itiraz edebilmesine imkan tanınıyor.

Sanık lehine yapılan itirazlarda ise süre koşulu aranmayacak. Daire,  mümkün olan en kısa sürede itirazı inceleyerek yerinde görürse kararını  düzeltecek, aksi halde itirazı kesin olarak reddedecek. Cezaların toplanması  gerektiğinde bu hususta hüküm verme yetkisi, en fazla cezaya hükmetmiş mahkemeye,  bu durumda birden çok mahkeme yetkili ise son hükmü veren mahkemeye ait olacak.

Kanunla, Hakimler ve Savcılar Kurulu Kanunu'nda değişiklik yapıldı.

Buna göre, Birinci Daire, bölge adliye ve bölge idare mahkemesi  daireleri arasındaki iş bölümü ile ilk derece mahkemeleri arasındaki iş  dağılımını karara bağlayacak. Kanun yollarından geçmek suretiyle kesinleşen  kararların kesinleşme kaydıyla, kesinleşme kaydı yapılan kararların yerine  getirilmesi için gerekli bildirimler de ilk derece mahkemesince yapılacak.

ÖN İNCELEME

Bölge adliye mahkemesi hukuk dairesi tarafından dosya üzerinden  yapılacak ön inceleme aşamasında dikkate alınacak hususlar bentler halinde  sıralanıyor. Buna göre, incelemenin başka bir dairece veya bölge adliye  mahkemesince yapılmasının gerekli olması, kararın kesin olması, başvurunun süresi  içinde yapılmaması, başvurunun şartlarının yerine getirilmemesi durumlarından  birinin tespiti halinde öncelikle gerekli karar verilecek.

Ön inceleme heyet tarafından veya görevlendirilecek bir üye tarafından  yapılacak ve ön inceleme sonunda karar heyet tarafından verilecek. Eksiklik  bulunmadığı anlaşılan dosya incelemeye alınacak.

Temyizi kabil olmayan kararlar, ilk derece mahkemesi tarafından,  temyizi kabil olan kararlar ise bölge adliye mahkemesi tarafından tebliğe  çıkarılacak.

Bölge adliye mahkemesi hukuk dairelerinden verilen temyizi kabil nihai  kararlar ile hakem kararlarının iptali talebi üzerine verilen kararlara karşı,  tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içinde temyiz yoluna gidebilecek.

Sulh hukuk mahkemelerinin, kira ilişkisinden doğan ve miktar veya  değeri itibarıyla temyiz edilebilen alacak davalarıyla ilgili kararlarına karşı  temyiz yoluna başvurulabilecek.

İlk derece mahkemelerinin kesin olarak verdikleri kararlar ile istinaf  incelemesinden geçmeden kesinleşen kararlarına ve bölge adliye mahkemesi hukuk  dairelerinin ilk derece mahkemesi sıfatıyla kesin olarak verdikleri kararlar ile  yine bu sıfatla verdikleri ve temyiz incelemesinden geçmeden kesinleşmiş bulunan  kararlarına karşı, yürürlükteki hukuka aykırı bulunduğu ileri sürülerek, Adalet  Bakanlığı veya Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kanun yararına temyiz  yoluna başvurulacak.

Danıştay’a başvuru yapmış olanlarda bu yola başvurmalılar. Aşağıdaki dava dilekçeleri ile başvuru yapabilirsiniz.

Ayrıca sitemizdeki benzer adliye dilekçeleri için üst kısımdaki benzer dilekçeler sekmesine gözatabilirsiniz.

 Kaynak : https://twitter.com/neyapilabilir


Yorum Yap

Not: HTML'e dönüştürülmez!
    Kötü           İyi