İlamsız İcra Takibi Yargıtay Karar Örneği

İlamsız İcra Takibi Yargıtay Karar Örneği


T.C.

YARGITAY

12. HUKUK DAİRESİ

ESAS NO:2015/6770

KARAR NO:2015/16747

KARAR TARİHİ: 16.06.2015


Takip dosyasına yapılan itirazda imzanın bizzat icra müdürü huzurda atılması zorunluluğu bulunmamaktadır.


DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının onanmasını mutazammın 12/01/2015 tarih, 2014/31700-2015/239 Sayılı daire ilamının müddeti içinde tashihen tetkiki davalı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:


KARAR : Alacaklı tarafından yapılan genel haciz yolu ile ilamsız takipte, alacaklının icra mahkemesindeki başvurusunda, borçluların 13.01.2014 tarihinde takibe itiraz ettikleri ancak itiraz yapılırken borçlulardan ...'nın huzurda bulunmadığından imza atmadığının icra memuru tarafından itiraz dilekçesinin üzerine not düşüldüğü, borçlu ...'nın usule uygun itirazının bulunmadığından hakkındaki takibin devamına karar verilmesi talebinde bulunduğu, mahkemece, şikayetin kabul edildiği anlaşılmıştır.


Somut olayda, borçluların takip dosyasına sundukları 13.01.2014 tarihli itiraz dilekçesinde borçlular ... ve ...'nın isim ve imzalarının bulunduğu, ayrıca dilekçe altına icra müdürlüğünce "...'nın imzası huzurda alınmamıştır." şerhinin düşüldüğü görülmektedir.


İİK. 62. Maddesine göre itiraz etmek istiyen borçlu, itirazını, ödeme emrinin tebliği tarihinden itibaren yedi gün içinde dilekçeyle veya sözlü olarak icra dairesine bildirmeye mecburdur. İtiraz, takibi yapan icra dairesinden başka bir icra dairesine yapıldığı takdirde bu daire gereken masrafı itirazla birlikte alarak itirazı derhal yetkili icra dairesine gönderir; alınmayan masraftan memur şahsen sorumludur.

Takip dosyasına yapılan itirazda imzanın bizzat icra müdürü huzurda atılması zorunluluğu bulunmamaktadır. Kaldı ki itiraz dilekçesinin posta yoluyla gönderilmesi de mümkündür.

Bu durumda mahkemece, duruşma açılarak borçlu ...'ya itiraz dilekçesindeki imzayı benimseyip benimsemediği, imzaya bir itirazı olup olmadığı sorularak oluşacak sonuca göre bir karar verilmesi yerine yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz olup hükmün bu sebeple bozulması gerekirken onandığı anlaşılmakla borçlunun karar düzeltme isteminin kabulü gerekmiştir.


SONUÇ : Borçlunun karar düzeltme isteminin kabulüyle Dairemizin 12.01.2015 tarih ve 2014/31700 E., 2015/239 K. Sayılı onama ilamının kaldırılmasına, mahkeme kararının yukarda yazılı sebeplerle İİK'nun 366 ve HUMK'nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 16.06.2015 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.Yorum Yap

Not: HTML'e dönüştürülmez!
    Kötü           İyi