istihkak dilekçesi, hacze itiraz, icraya itiraz

İstihkak Talebi, Hacze İtiraz

DİLEKÇE BURADA

 

............NÖBETÇİ İCRA HUKUK MAHKEMESİ

                                                                                       

 

İCRA DOSYA NO                             :  ……./ ……. Esas. 

İSTİHKAK İDDİASINDA BULUNAN

HACZE  İTİRAZ EDEN DAVACI :   

DAVALI   ALACAKLI                     :   

DAVA KONUSU                               :  Yukarıda dosya  numarası  yazılı icra dosyası ile yetkilisi  olduğum  Şirkete    ait olan mahcuz malları haczine yönelik itirazlarımız ve İstihkak beyanımız.

 

AÇIKLAMALAR                            : 

1-Yukarıda dosya numarası yazılı ……………………İcra Müdürlüğünün …………/………… Sayılı takip dosyası ile alacaklı ………………..’in.  vekili tarafından borçlu ……………in  borcundan dolayı yetkilisi olduğum şirkete gelinmiş …./…../…. tarihinde şirketin adresinde haciz yapılmıştır.

2-Bu haciz sırasında mülkiyeti şirkete ait olan ve tarafımdan faturaları sunulan eşyaların borçluya ait muamelesi görülerek eşyalar haczedilmiş ve yediemin olarak şirket müdürü olan şahsıma bırakılmıştır.

3-Haciz sırasında haciz tutanağı sırasında bütün faturaları ve vergi levhası da gösterilmiş ve bir sureti dosya içerisine ibraz edilmiştir. Bu haczedilen mahcuz mallar borçlu ………………..”la uzaktan yakından  alakası olmayan menkul mallardır.

4- Bu haczedilen eşyaların şirkete ait olduğu açıktır. Bu nedenle yapılan haciz işlemine itiraz eder istihkak iddiamızın kabulüne talep ederiz.

DELİLER                           :  Fatura, Vergi levhası imza sürgüsü, oda kayıt belgesi resmi gazete Ticaret odası belgesi

HUKUKİ NEDENLER   :  İlgili Mevzuat

 

NETİCE VE  TALEP    : Yukarıda arz ve izah edilen sebeplerle İcra takibi neticesinde haciz edilen eşyalar hakkında yapılan hacize  itiraz eder haciz edilen eşyaların  yetkilisi olduğum şirkete  ait olduğuna dair istihkak iddiamızı  bildirir gereğinin yapılmasını yargılama giderlerinin davalılara yükletilmesine karar verilmesini  saygılarımla arz ederim …/…../……                                                                                               

  

 

İTİRAZ EDEN……..


Yorum Yap

Not: HTML'e dönüştürülmez!
    Kötü           İyi


Etiketler:
istihkak haciz icra