Kamulaştırma Bedelinin Tespiti Yargıtay Kararı

Kamulaştırma Bedelinin Tespiti

T.C.

YARGITAY

18. HUKUK DAİRESİ

E. 2010/4167

K. 2010/6703

T. 3.5.2010

• KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ ( Taşınmaz Malın İdare Adına Tescili İstemi - Davalı Taraf Yargılama Sırasında Davanın Reddini İstediğine Göre Yöntemince Tebligat Yapılmış Olsa Bile Anlaşmaya Yanaşmayacağı/Esasa Girilmesi Gerektiği )

• TEBLİGAT ( Kamulaştırma Bedelinin Tespiti/Davalı Taraf Yargılama Sırasında Davanın Reddini İstediğine Göre Yöntemince Tebligat Yapılmış Olsa Bile Anlaşmaya Yanaşmayacağı ve Tebligat Yapılmasının Sonucu Değiştirmeyeceği - Esasa Girilmesi Gerektiği )

2942/m. 8,10

ÖZET : Dava, kamulaştırma bedelinin tespitiyle taşınmaz malın idare adına tescili istemine ilişkindir. Davalı taraf yargılama sırasında davanın reddini istediğine göre, yöntemince tebligat yapılmış olsa bile anlaşmaya yanaşmayacağı, tebligat yapılmasının sonucu değiştirmeyeceği gözetilerek ve dava ekonomisi de gözönünde bulundurularak işin esası hakkında hüküm kurulmalıdır.

DAVA : Dava dilekçesinde, Kamulaştırma Yasası'nın 4650 sayılı Yasa'yla değişik hükümleri uyarınca, kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmaz malın idare adına tescili istenilmiştir. Mahkemece davanın reddine karar verilmiş, hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

KARAR : Dava, 2942 sayılı Kamulaştırma Yasası'nın 4650 sayılı Yasa'yla değişik 10. maddesi uyarınca kamulaştırma bedelinin tespitiyle taşınmaz malın idare adına tescili istemine ilişkindir.

Dosya içindeki bilgi ve belgelerden dava konusu taşınmazın davalı adına kayıtlı olduğu, kamulaştırmayı yapan idarece Kamulaştırma Yasası'nın 4650 sayılı Yasa'yla değişik 8. maddesi hükmü gereğince taşınmaz mal sahibine uzlaşma konusunda çağrı yapıldığı ve bu davanın açıldığı, davanın yargılaması sırasında davalı vekili cevap dilekçesinde uzlaşmaya çağrı için çıkarılan tebligatın usulüne uygun olarak tebliğ edilmediğini, müvekkili şirketin çalışanları arasında tebligatın teslim edildiği Servet isimli bir şahsın bulunmadığını, Tebligat Yasası'na göre şirket adına çıkarılan tebligatın şirketin yetkili temsilcisine tebliğ edilmesi gerektiğini, satın alma komisyonunun davetiyesinden davalı şirket yöneticisinin haberdar olmadığını, bu hususu dava dilekçesinin tebliğ edildiğinde öğrendiklerini savunarak usul açısından davanın reddini istediği anlaşılmaktadır.

Davalı vekili yargılama sırasında vermiş olduğu cevap dilekçesinde ve katıldığı oturumlarda davanın reddini istemiş olduğuna göre, Yasa'nın 8. maddesi gereğince yöntemince tebligat yapılmış olsa bile davalının anlaşmaya yanaşmayacağı anlaşıldığından davalı şirketin yetkili temsilcisine 8. madde gereğince tebligat yapılmasının sonucu değiştirmeyeceği gözetilerek ve dava ekonomisi de gözönünde bulundurularak davaya bakılıp toplanacak kanıtlara göre esas hakkında hüküm kurulması gerekirken, yerinde olmayan gerekçeyle davanın reddine karar verilmesi doğru görülmemiştir.

SONUÇ : Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK'nın 428. maddesi gereğince ( BOZULMASINA ), 03.05.2010 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 Yorum Yap

Not: HTML'e dönüştürülmez!
    Kötü           İyi