Malatya Bölge İdare Mahkemesi Emsal Karar

Malatya Bölge İdare Mahkemesi Emsal Karar

DOSYA NO:641.04.14.2204                                                                         KARAR NO:7

T.C

MALATYA

BÖLGE İDARE MAHKEMESİ

ESAS NO: 2015/486

KARAR NO: 2015/432

KARARIN DÜZELTİLMESİNİ

İSTEYEN (DAVALI) : TAPU KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

VEKİLİ:

Dikmen Cd. No: 14-06100 Bakanlıklar Çankaya/ANKARA

KARŞI TARAF (DAVACI)

Yeni Mah. Turan Cad. No. 12 Karakoçan/ELAZIĞ

İSTEMİN ÖZETİ: Bingöl İli, …. İlçesi Tapu Müdürlüğü emrinde kadastro teknisyeni olarak görev yapan davacının 09.03.2012 tarihli bila sayılı işlem ile üç ay süreyle Elazığ Tapu Müdürlüğüne geçici olarak görevlendirilmesi nedeniyle harcırah ödenmesi istemiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin 31.08.2012 tarihli, 597 sayılı XVI. Bölge Müdürlüğü işlemin iptali ve 2.470,00.TL harcırahın 01.08.2012 tarihinden itibaren hesaplanacak yasal faizi ile birlikte tazmini istemiyle açılan davada; söz konusu görevlendirme işlemlerinin harcırahsız yapıldığı ileri sürülmüşse de yasal açıdan davacının geçici görev harcırahı olarak yol masrafı ve yevmiyeyi hak ettiği hususunda tereddüt bulunmadığı, buna göre davacıya, görev yaptığı sürede 6245 sayılı Kanun'un 42. maddesinde belirtilen şekilde geçici görev harcırahı ödenmesi gerekirken davacı talebinin reddi suretiyle tesis edilen işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesi ile, dava konusu işlemin iptali ve tazmin isteminin kabulüne ilişkin Elazığ 1. İdare Mahkemesi Hâkimliği’nin 28/03/2014 günlü, E:2013/912, K:2014/348 sayılı kararını itiraz en inceleyerek onayan Malatya Bölge İdare Mahkemesi'nin 19/12/2014 günlü, E:2014/1142, K:2014/1377 sayılı kararının; davacının mazeretine binaen geçici görevlendirme yapıldığı, kendi talebi doğrultusunda görevlendirildiği için yolluksuz olduğunun bilgisi dâhilinde olduğu, görevlendirmenin 19.03.2012 tarihinde yapılması nedeniyle işin esasına girilmeden süreaşımı nedeniyle davanın reddi gerektiği ileri sürülerek düzeltilmesine karar verilmesi istenilmektedir.

 

SAVUNMANIN ÖZETİ: Savunma verilmemiştir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

        Hüküm veren Malatya Bölge İdare Mahkemesi'nce işin gereği görüşüldü:

       Danıştay Dava Daireleri ile İdari ve Vergi Dava Daireleri Genel Kurullarının temyiz üzerine verdikleri kararlar ile Bölge İdare Mahkemesinin itiraz üzerine verdikleri kararların düzeltme yolu ile yeniden incelenebilmesi, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 54. maddesinde yazılı nedenlerin varlığı halinde mümkün olup, bu maddede sayılan nedenlerden hiçbirine uymayan karar düzeltme isteminin REDDİNE, yargılama giderlerinin karar düzeltme talebinde bulunan üzerinde bırakılmasına, posta gideri avansından artan miktarın mahkemesince resen kararın düzeltilmesini isteyene iadesine, 06.04.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 


Yorum Yap

Not: HTML'e dönüştürülmez!
    Kötü           İyi