Orman Kadastrosu Tespitine İtiraz Yargıtay Kararı

Orman Kadastrosu Tespitine İtiraz

T.C.

YARGITAY

20. HUKUK DAİRESİ

E. 2009/16087

K. 2009/19817

T. 29.12.2009

• ORMAN KADASTROSUNA VE KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ ( Hazinenin Kabul Etmesinin Mümkün Olduğu - Bu Nedenle Öncelikle Davalı Hazine Vekiline Davayı Kabul Edip Etmediğini Bildirmesi İçin Önel Verilmesi Gerektiği )

• HAZİNE ( Orman Kadastrosuna ve Kadastro Tespitine İtiraz - Öncelikle Davalı Hazine Vekiline Davayı Kabul Edip Etmediğini Bildirmesi İçin Önel Verilmesi Gerektiği )

• DAVANIN KABULÜ ( Orman Kadastrosuna ve Kadastro Tespitine İtiraz - Öncelikle Davalı Hazine Vekilinjhje Davayı Kabul Edip Etmediğini Bildirmesi İçin Önel Verilmesi Gerektiği )

6831/m.11

3402/m.4, 9,16/D

1086/m.95

ÖZET : Orman Yönetiminin Hazine aleyhine açtığı kadastro tespitine ve orman kadastrosuna itiraz davasını Hazine 'nin kabul etmesi mümkündür. Bu nedenle, öncelikle davalı Hazine vekiline davayı kabul edip etmediğini bildirmesi için önel verilmeli, sonucuna göre bir karar verilmelidir.

DAVA : Taraflar arasındaki orman kadastrosuna ve kadastro tespitine itiraz davasının yapılan duruşması sonunda kurulan hükmün Yargıtay'ca incelenmesi davacı Orman Yönetimi tarafından istenilmekle, süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya incelendi, gereği düşünüldü:

KARAR : Kadastro sırasında K... İlçesi K... Köyü 141 ada 1 ve 139 ada 6 parsel sayılı sırasıyla 4.380 m2 - 1.053,85 m2 yüzölçümündeki taşınmazlar, Ocak 1971 tarih 89 sıra nolu tapu kaydı ve gittileri uygulanarak ağaçlık niteliği ile Hazine adına tespit edilmiştir.

Davacı Orman Yönetimi; çekişmeli taşınmazların orman sayılan yerlerden olduğu iddiasıyla ayrı ayrı açtığı davalar birleştirildikten sonra, tarafların kamu kurumları oldukları, çekişmeli taşınmazın tutanağının kesinleşmesi halinde Hazine tarafından taşınmazın orman olarak Orman Yönetimine tahsis edilebileceği ve tapuda da cins değişikliği yapılabileceği, Orman Yönetiminin bu davayı açmakta hukuki yararının bulunmadığı gerekçesi ile davanın reddine, dava konusu taşınmazların tespit gibi davalı Hazine adına tapuya tescillerine karar verilmiş, hüküm davacı Orman Yönetimi tarafından temyiz edilmiştir.

Dava, kadastro tespitine ve orman kadastrosuna itiraza ilişkindir.

Çekişmeli taşınmazın bulunduğu yerde orman kadastrosu 3402 sayılı Yasa'nın 4. maddesi hükmüne göre yapılmıştır.

6831 sayılı Yasa'nın 11/1. maddesi hükmüne göre "Tutanak, harita ve kararlara karşı askı tarihinden itibaren altı ay içinde kadastro mahkemelerine müracaatla sınırlamaya ve 2. maddeye göre orman sınırları dışına çıkarma işlemlerine Çevre ve Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü ve hak sahibi gerçek ve tüzel kişiler itiraz edebilir". Dolayısıyla 6831 sayılı Yasa'nın 11/1. maddesi gereğince Çevre ve Orman Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü, kadastro sırasında orman sınırı dışında bırakılan orman alanlarının orman sınırı içine alması konusunda dava açmak zorundadır. Yasa; Çevre ve Orman Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü'ne aleyhlerine olan tutanak harita ve kararlara karşı dava açma görevini yüklediği gibi, 3224 sayılı Orman Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Yasa'nın 2/g maddesi Orman Genel Müdürlüğü'ne "orman kadastrosu ve mülkiyetle ilgili işlemlerini özel mevzuatına göre yürütmek" görevini de vermiştir. 3402 sayılı Yasa'nın 4. maddesi gereğince yapılan işlem 6831 sayılı Orman Yasası ve 3402 sayılı Kadastro Yasası aynı anda birlikte ve iç içe uygulanarak yapılan karma bir kadastro işlemdir. 3402 sayılı Yasa ile 6831 sayılı Yasa'nın hiçbir maddesi yürürlükten kaldırılmamış, aksine 3402 sayılı Kadastro Yasası'nın 16/D maddesinde ormanlar hakkında, bu yasada hüküm bulunmayan hallerde özel yasasının ( 6831 sayılı Yasa ) uygulanacağı öngörüldüğünden 3402 sayılı Yasa'nın 4. maddesi gereğince yapılan orman kadastrosunda, bu Yasa'nın belirlediği usul hükümleriyle birlikte, özel Yasa olan 6831 sayılı Yasa'nın belirlediği hükümlerin de uygulanması gerekir.

3402 sayılı Yasa'nın 9. maddesi gereğince Çevre ve Orman Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü, orman savı ile itiraz edebileceği gibi, itiraz edilmeyen ya da itirazları komisyonca ret edilerek kültür arazisi niteliği ile tespit tutanakları düzenlenip 3402 sayılı Yasa'nın 11. maddesi gereğince askı ilanına çıkartılan parseller hakkında HGK'nın 13.07.1996 gün 1996/20-459-556 ve

13.05.1996 gün ve 1996/20-566-1998/338 sayılı kararlarındaki ilke gereğince Orman Genel Müdürlüğü ile Çevre ve Orman Bakanlığı'nın orman savı ile kadastro mahkemelerinde dava açabilirler ya da HGK'nın 16.05.2001 gün ve 2001/20-401-416 sayılı kararında kabul edildiği gibi başkaları tarafından süresinde açılan davaya, aynı Yasa'nın 26/D maddesi gereğince katılabilirler. Bu durumu önleyen hiçbir Yasa hükmü bulunmamaktadır.

Orman Yönetimi tarafından açılan davalarda Hazine vekili; dava ekonomisi ilkesini gözeterek her zaman Maliye Bakanlığı'ndan olur almak suretiyle davayı ilk oturumda ya da daha sonra kabul edebilir. O halde; öncelikle davalı Hazine vekiline Orman Yönetiminin davasını Maliye Bakanlığı'ndan olur almak suretiyle kabul etmesi için önel verilip sonucunun beklenilmesi, bu şekilde dava kabul edilirse HYUY'nin 95. maddesi gereğince kabul kesin hükmün sonucunu doğuracağından başka bir araştırmaya gerek kalmadan taşınmazın orman niteliğiyle Hazine adına tesciline karar verilmesi, Hazine tarafından dava kabul edilmezse davanın esasına girilerek sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken, davacı ve davalının kamu kurumları oldukları, çekişmeli taşınmazın tutanağının kesinleşmesi halinde Hazine tarafından taşınmazın orman olarak Orman Yönetimine tahsis edilebileceği ve bundan sonra da tapuda cins değişikliği yapılabileceği, Orman Yönetiminin bu davayı açmada hukuki yararının bulunmadığı gerekçesi ile davanın reddine karar verilmesi doğru değildir.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle; davacı Orman Yönetiminin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün ( BOZULMASINA ), peşin alınan temyiz harcının istek halinde yatırana iadesine, 29.12.2009 günü oybirliğiyle karar verildi.

 Yorum Yap

Not: HTML'e dönüştürülmez!
    Kötü           İyi