Silah Ruhsatı İçin Gerekli Belgeler

Silah Ruhsatı İçin Gerekli Belgeler

SİLAH RUHSATI İŞLEMLERİ

Silah ruhsatları (tabanca ve yivli av tüfeği) 1953 tarihli 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkındaki Kanun ve bu kanunun uygulamasına yönelik olarak çıkarılan 1991 tarih ve 91/1779 karar sayılı Ateşli Silah Yönetmeliğine göre verilmektedir. Buna göre 21 yaşını doldurmuş ve mani hali bulunmayan herkes silah ruhsatı alabilir.

 • Silah Ruhsatı Verilmesini Engelleyen Haller
 • Silah (Bulundurma) Ruhsatı İçin Gerekli Belgeler
 • Silah (Taşıma) Ruhsatı İçin Gerekli Belgeler
 • Av Teskeresi Almak İçin Gerekli Belgeler
 • Av Tüfeği Sahiplik Belgesi İçin Gerekli Belgeler
 • Yivli Tüfek Ruhsatı İçin Gerekli Belgeler
SİLAH RUHSATI VERİLMESİNİ ENGELLEYEN HALLER

a- Ateşli silahla işlenen cürümlerden hükümlü bulunanlar,

b- Ruhsatlı silahıyla suç işleyenler veya muhafazasındaki ihmal ve kusuru neticesi başkaları tarafından bir suç işlenmesine veya intihar ya da intihar teşebbüs edilmesine neden    olmaktan mahkum olanlar,

c- Haklarında Türk Ceza Kanununun 119. maddesinin uygulanması nedeniyle kamu davası açılmamış olsa bile,zorunlu olmadığı halde Meskun mahalde veya civarında ya da umuma mahsus yol üzerinde veya bu yola doğru silah atanlar ile bu suçların birinden mahkum olanlar,

d- Taksirli suçlar hariç bir yıldan fazla hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkum olanlar ile zimmet, ihtilas, irtikap suçlarından birinden hüküm giymiş olanlar,

e- Taksirle işlenen suçlar hariç değişik zamanlarda aynı ve farklı türden ikiden fazla suçtan dolayı hapis ve ağır hapis cezasına mahkum olanlar.

f- Uyuşturucu ve piskotrop maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak imal    eden, tedarikine vasıta olma suçlarından biriyle mahkum olanlar,

g- Ruhsatlı silahını geçici de olsa başkalarına verdikleri için hüküm giyenler,

h- Kanunun 12, 13, 14 ve 15. maddelerinde belirtilen suçlardan dolayı altı aydan fazla hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkum olanlar.

i- Kanunun 4. maddesinde yazılı silahlardan birini kullanmak suretiyle suç işleyen ve bu suçtan dolayı hapis ve/veya ağır hapis cezasına mahkum olanlar,

j- Ruhsatların veriliş nedenleri ortadan kalktığı halde durumu ruhsatı veren makama altı ay içinde bildirmeyen ruhsat sahipleri,

k- Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü demirbaşına kayıtlı silahları amacı dışında kullanmak,

l- Mahkeme kararı ile ya da haklarında verilen mahkumiyet kararı gereğince emekli edilenler,

m- Kısıtlı olanlar ile kamu hizmetinden yasaklılar,

n- Akıl hastası veya psikolojik ve nörolojik rahatsızlıkları olanlar,

o- 21 yaşını doldurmuş olanlar.

Yedi çeşit silah ruhsatı düzenlenmektedir:
 • 01- Bulundurma Ruhsatı
 • 02- Meslek Mensubu Taşıma Ruhsatı  (Kaymakamlığızca Verilmemektedir)
 • 03- Kamu Görevlisi Silah Taşıma Ruhsatı
 • 04- Emekli Kamu Görevlisi Silah Taşıma Ruhsatı
 • 05- Av Teskeresi
 • 06- Av Tüfeği Sahiplik Belgesi
 • 07- Yivli Tüfek Ruhsatı
SİLAH (BULUNDURMA) RUHSATI Almak ve Yenilemek İçin Gerekli Belgeler

6136 sayılı Kanunun 16. maddesinde sayılan hallerden birine girmeyen  (silah ruhsatı verilmesini engelleyen haller) ve 21 yaşını doldurmuş olan her Türk vatandaşı bulundurmak maksadı ile silah satın alabilir. İlk defa silah satın/devir alarak adlarına bulundurma ruhsatı alanlar için;

 • 01- Kaymakamlık Makamına hitaben yazılmış dilekçe,
 • 02- Nüfus cüzdanı fotokopisi ve aslı,
 • 03- Arşivli sabıka kaydı, (Cumhuriyet Savcılığından)
 • 04- Sağlık raporu (tam teşekküllü hastaneden kurul raporu),
 • 05- 4 adet renkli vesikalık fotoğraf,
 • 06- Müdürlüğümüzden alacakları Ek-1 formu
 • 07- Yarımkapak Karton Dosya ile şahsen müracaat gerekmektedir.

Yapılacak tahkikat neticesinde engel hali bulunmayanlara satın almak istedikleri silah için silah satın alma belgesi, devir almak istedikleri silahlar için de noter istek belgesi tanzim edilerek kendilerine elden verilir. Satın (MKE. den) alınan silah fatura tarihi itibari ile faturası yedi (7) gün içerisinde yol belgesi olarak geçerli olduğundan Müdürlüğümüze getirilerek tespit yaptırılır ve tespiti yapılan silahın en geç altmış (60) gün içerisinde de ruhsatının çıkartılması gerekmektedir. Bulundurma ruhsatı harç, eğitime katkı payı ve kart ücretini ödeyen vatandaşlarımıza en geç 15 gün içinde ruhsatları teslim edilir. Daha önce ruhsatı olup da 5 yıllık süresini dolduran silah sahipleri ise yukarıda yazılı belgelerle birlikte silahını da getirerek tespitini yaptırır, yapılacak tahkikatta ruhsatlarını yenilemesinde sakınca görülmeyenlere harç, eğitime katkı payı ve kart ücretini yatırmaları halinde 5 yıl süreli yeni ruhsat verilir. Vatandaşlarımızdan silahını iş yerinde bulundurmak isteyenler ayrıca işyerinin vergi levhasının örneğini de ibraz etmeleri gerekmektedir.

SİLAH (TAŞIMA) RUHSATI Almak İçin Gerekli Belgeler
 • 01- Kamu görevlilerinden (çalıştığı birimden) görev belgesi,
 • 02- Emekli kamu görevlilerinden emeklilik onayı,
 • 03- Belediye Başkanı ve İl Genel Meclis Üyelerinden bu görevi yaptıklarına dair ilgili kurumdan alacakları yazı,
 • 04- Sarı Basın Kartı sahiplerinden sarı basın kartı sahibi olduklarına dair Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünden alınacak resmi yazı,
 • 05- Sarraf ve kuyumculardan Kuyumcular Odasına kayıtlı olanlardan Kuyumcu Odalarından, Ticaret Odasına kayıtlı olan sarraf ve kuyumculardan ise Ticaret Odalarından alınacak kuyumculuk belgesi ile yaptıkları işten dolayı Ticaret Odalarından alınacak kuyumculuk belgesi ile yaptıkları işten dolayı vergi mükellefi olduklarını gösterir vergi dairesi yazısı,
 • 06- Can güvenliği olmadığından dolayı silah taşıma ruhsatı almak isteyenlerden; Valiliğin verdiği emirle yapılan yeterli ve sağlıklı araştırma ve soruşturma sonunda zabıtaca düzenlenen "hayatının her an harici ve ciddi bir tehlikeye maruz bulunduğu ve şahsın durumu itibariyle alınacak bütün tedbirlere rağmen her zaman ve yeterince korunmasının mümkün olmadığını" kanıtlayan belge,
 • 07-Köy ve mahalle muhtarlarından (istifa ederek ayrılanlar ile hakkında tahkikat sonucu görevlerine son verilmiş olanlar hariç) bu görevde bulunduklarına dair İl Özel İdarelerinden alacakları yazı istenir.

Kamu görevlisi silah taşıma ruhsatı ile emekli kamu görevlisi silah taşıma ruhsatı için başvuranlar hiçbir harca tabi olmayıp sadece kart ücreti öderler.

YİVSİZ TÜFEK RUHSATI Almak ve Yenilemek İçin Gerekli Belgeler

 • 01- Kaymakamlık makamına verilecek dilekçe,
 • 02- 18 yaşını doldurmuş olmak
 • 04 4 adet renkli vesikalık fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalıdır),
 • 05- Nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi,
 • 06- Tam kapaklı telli dosya,
 • 07- Teskere yenileme ise eski ruhsatın fotokopisi,
 • 08- Savcılıktan arşivli sabıka kaydı,
 • 09- Devlet Hastanesinden ve Sağlık ocaklarından alınacak sağlık raporu.

Av Teskeresi Ücreti Toplam : Av Tezkeresinin harcı Orman İşletme Müdürlüğüne yatırılmaktadır.

YİVLİ TÜFEK RUHSATI Almak İçin Gerekli Belgeler
·         01- Kaymakamlık Makamına hitaben yazılmış dilekçe,
·         02- Nüfus cüzdanı fotokopisi ve aslı,
·         04- Arşivli sabıka kaydı, (Cumhuriyet Savcılığından)
·         05- Sağlık raporu (tam teşekküllü hastaneden kurul raporu),
·         06- 4 adet renkli vesikalık fotoğraf,
·         07- Müdürlüğümüzden alacakları Ek-1 formu
·         09- Yarımkapak Karton Dosya ile şahsen müracaat gerekmektedir.
·         Yivli tüfek ruhsatı taşıma için Avcılık Belgesi almış olma şartı da aranır.


Yorum Yap

Not: HTML'e dönüştürülmez!
    Kötü           İyi