Sivil Memurlar Görevde Yükselme Ünvan Değişikliği

Görevde Yükselme Ünvan Değişikliği

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

sunulmak üzere

PERSONEL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNE

 

 

Halen Ankara Emniyet Müdürlüğü ……………. İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde …………. sicil sayılı G.İ.H. kadrosunda memur olarak çalışmaktayım .

Emniyet Teşkilatında Görevli Memurların Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik ‘in

5. maddesinin d) İdari hizmetler grubunda sayılan ;

            1) Bilgisayar İşletmeni Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni , Memur, Santral Memuru, Şoför; unvanlarında çalışan personel istemeleri ve geçmek istediği ( Bilgisayar İşletmeni ,VHKİ) unvanının şartlarını taşımaları kaydıyla sınavsız unvan değişikliği yaptırılacağı …./…./…. tarihi itibariyle de müracaat işleri alınmıştır.  

            Anılan yönetmeliğin 8.Maddesinde e) Bilgisayar işletmeni ve hazırlama ve kontrol işletmeni kadrosuna atanabilmek için;

1)   En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2)   Milli Eğitim Bakanlığından, Emniyet Teşkilatından, yetkili özel eğitim kurumlarından veya Yüksek Öğrenim Kurumlarından birinin vermiş olduğu sertifikaya sahip olmak, 

3)   Toplam hizmetinin son bir yılını Emniyet Teşkilatında geçirmiş olmak, şartları yer almaktadır.

Emniyet Teşkilatında …….. yılında göreve başlamış Üniversite mezunu ve ilgili yönetmeliğin 8-e bendinde yer alan tüm şartları taşıyan bir devlet memuru iken Bilgisayar İşletmeni veya

Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni olarak aynı düzeydeki alt görev grubu unvan değişikliğine Müdürlüğümüzden gönderilen ……. sayı ve …./…./…. tarihli müracaatım sonucunda unvan değişikliğim gerçekleşmemiştir.  

            Mevcut kadrom zaten atanmak istediğim görevle aynı idari hizmetler grubunun aynı düzeydeki alt görev grubunda olduğundan unvan değişikliği için yeni bir kadro ihdasına gerek olmadığını düşündüğüm gibi fiili olarak da Bilgisayar İşletmeni veya veri hazırlama ve kontrol işletmeni işinde çalışmaktayım.  

            Müracaat neticesinde aynı düzeydeki alt görev grubunda da olsa unvanları değişenler kadro ve özlük hakları ile emekliliklerinde tazminat ve maaş bakımından daha ileri düzeyde haklara kavuşacaklardır.  

            Unvan değişikliği ile ilgili yapılan idari işlemde aşağıda sıralayacağım hususların hukuka aykırılık teşkil ettiğine inanmaktayım. 

1-    Unvan değişikliğinde temel kıstas olarak ilgili yönetmelik EK-1 de yer alan kriterler baz

alınmıştır.

Ancak anılan yönetmelikte EK-1 Değerlendirme Formunun;

Görevde yükselme eğitimine alınma esasları 

MADDE 13- (2) “Görevde yükselme eğitimine katılacakların sayısı atama yapılacak boş kadro

sayısının üç katını geçemez . Eğitime alınacakların sayısının üç katını geçtiği taktirde; Personel Dairesi Başkanlığı ile Eğitim  Dairesi Başkanlığınca, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1 Değerlendirme Formunda gösterilen puanlama esas alınarak yapılacak değerlendirme sonucunda toplam puanı en fazla olandan başlamak üzere boş kadro sayısının üç katına kadar personel belirlenerek eğitime alınır. Puanların eşit olması durumunda ise, sırasına göre hizmet süresi fazla ve  son sicil notu yüksek olanlar tercih edilir.”

Maddesinde yer aldığı şekliyle görevde yükselme eğitimine ve sonrasında sınava başvuracak -

larda başvuru sayısının çok olması durumunda müracaat sayısını makul düzeye indirerek bir eleme yapmak ya da ;  

Unvan değişikliği sınavı

            MADDE 16 – (1) “Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının a bendinde belirtilen , en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen ünvanlara ilişkin görevlere yapılacak olan atamalar , görevde yükselme eğitim şartı hariç diğer şartları taşımaları ve bu bölümde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde eğitime tabi tutulmaksızın yapılacak unvan değişikliği sınavı sonundaki başarısına göre gerçekleştirilir”

            MADDE 5- (2) Bu Yönetmelik kapsamında unvan değişikliğine tabi kadrolar aşağıda belirtilmiştir.

a)      Çocuk gelişimcisi, programcı, öğretmen, prodüktör, mütercim, antrenör, kame raman,

spiker, ses  kayıtçısı, mühendis, mimar, şehir plancısı, istatistikçi, kimyager , matematikçi, fizikçi, ressam, tekniker, kaptan, pilot, gemi adamı,  makinist, helikopter ve uçak teknisyeni, teknik ressam, teknisyen, veteriner, eczacı, biyolog, psikolog, sosyal çalışmacı, diyetisyen, fizyoterapist, hemşire, ebe, sağlık memuru, sağlık teknikeri, sağlık teknisyeni, laborant, imam.  

Maddesinde yer aldığı şekliyle yukarda “a” bendinde sayılan kadrolara yapılacak atamalarda kriter olarak baz alınması gerekirken;  

Aynı düzeydeki alt görev grubu unvan değişikliğinde tek kriter olarak EK-1 Değerlendirme Formunun; ele alınması hukuka aykırılık teşkil etmektedir.  

            Memura kanuni düzenlemelerle verilmesi gereken özlük hakları bakımından , EK-1 Değerlendirme Formunun puanlama sistemi baz alınarak yapılan unvan değişikliği ile 4 yıllık üniversite mezunu 19 yıllık memura verilmeyen hakların, lise mezunu 4-5 yıllık memura verilmesinin, hukuki sonuçları açısından amaca hizmet etmediği, bu sonucun hak ve hakkaniyet açısından savunulacak bir tarafı olmadığı, bir çok hukuka aykırı çarpık sonuçlar doğurduğu uygulama sonuçlarından çok rahat anlaşılabilmektedir. EK-1 Değerlendirme Formu  kıstaslarının da bir an önce 657 sayılı D.M.K.da yer alan cetvele  paralel bir hale getirilmesi amir ve üstlerin takdir ve taltif değerlendirmesinden ziyade öğrenim durumu ve hizmet süreleri kriterlerinin ön plana alınmasının gerekliliği tartışılmaz bir gerçektir.  

2-    Bilindiği üzere, ANAYASA’NIN 128.maddesinin ikinci fıkrası ile ; “Memurların ve diğer

kamu görevlilerinin nitelikleri,atamaları, görev ve yetkileri, hakları ve yükümlülükleri, aylık ödenekleri ve diğer özlük işlerinin yasayla düzenleneceği hüküm altına alınmıştır.

            657 sayılı Devlet Memurları Kanunu; Memurların atanma, nakil, istifa, emeklilik, maaş, yan ödeme, sınıf değiştirme vb. her türlü özlük haklarına ilişkin temel hukuk normudur. Aynı Yasanın 18.maddesinde “ Kanunlarda yazılı haller dışında Devlet Memurunun memurluğa son verilemez, aylık ve diğer hakları ellerinden alınamaz” denilmek suretiyle, Kanunun üzerinde herhangi bir düzenleme yapılamayacağı hüküm altına  alınmıştır.

            657 S.K.’nun madde 71-2.Fıkrasında ” Kurumlar, memurlarını meslekleri ile ilgili sınıftan genel idare hizmetleri sınıfına veya genel idare hizmetleri sınıfından meslekleri ile ilgili sınıfa, görev ve unvan eşitliği gözetmeden kazanılmış hak aylık dereceleriyle  atayabilirler“  hükmüne haizdir.  

            657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 36.Maddesinin (A) bendiyle, memurların öğrenim durumlarına göre memuriyete giriş ve yükselebilecekleri derece ve kademeler tespit edilmiştir. Söz konusu maddede; ”iki yıllık yüksekokul ile dört yıllık yüksekokul mezunlarının 1.dereceli kadroya kadar yükselebilecekleri “  hüküm altına alınmıştır. Bu kanunla devlet memurlarının sadece öğrenimleri itibariyle yükselmeleri gerektiği düzenlenmiştir. Fakat yukarıda yapılan uygulamada kişilerin bu kanuni özlük haklarında fiilen yönetmelik çerçevesinde idari işlemlerle düzenleme yapılmıştır.  Memurların kadro ve özlük haklarını düzenleyecek işlemlerin kanun yerine yönetmelik hükümlerine dayandırılması hukuka ve Anayasaya aykırıdır.


            ANAYASININ 124.maddesinde de; “Bakanlıkların ancak kendi görev alanlarını  ilgilendiren kanunların ve tüzüklerin uygulanmasını sağlamak üzere ve bunlara aykırı olmamak şartıyla, yönetmelikler çıkarabilecekleri” kabul edilmektedir.

            Normlar hiyerarşisinde “ANAYASA ve YASALARIN altında yer alan yönetmeliklerin,“ yasal düzenlemeleri daraltmak ve değiştirmek“ gibi bir işlevleri yoktur. “ yasa hükümleri ancak bir başka yasa ile değiştirilebilir.” Bir hukuk devletinde idarenin hukuka aykırı işlem ve düzenleme yapamayacağı, yapılan bu türden idari işlemlerin yürürlükte kalamayacağı, kalmaması gerektiği açıktır.  

            Yukarıda sıraladığım hususlar dahilinde Emniyet Teşkilatında Görevli Memurların Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik’in 8-e-1,2,3 de yer alan şartları taşıdığımdan Bilgisayar İşletmeni veya Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni olarak unvan değişikliğimin yapılmasını arz ederim.   …./…../……

                    

 

ADRES :                                                                                                Ad Soyad                                                                                                     

 Yorum Yap

Not: HTML'e dönüştürülmez!
    Kötü           İyi