Sözleşme Fesih İhtarname Örneği

Sözleşme Fesih İhtarname Örneği

DİLEKÇE BURADA

 

 

............ NOTERLİĞİ’NE

 

 

KEŞİDECİ       :

MUHATAP     :

KONU              : Sözleşmenin feshi ihtarıdır.

 

 

AÇIKLAMA :

1-Muhatap firma ile şirketimiz arasında, nakliye sektörü için geliştirilen …..... Kara Nakliyat Programı ve ….......... Muhasebe Finans Programlarının kullanım hakkının ve veri tabanının satın alınması ile eğitim ve garanti koşullarına ilişkin …../…../….. tarihinde yazılı sözleşme imzalanmıştır.

 

2- Şirketimiz bugüne kadar anılan sözleşme ile yükümlendiği edimlerini aksatmadan yerine getirmiş olmasına rağmen muhatap satın alınan programların kurulmasından sonra sözleşme hükümlerine uymamış, özellikle eğitim ve garanti koşullarına ilişkin sorumluluklarını yerine getirmemiştir. Programların kurulum aşamasında da yazılı sözleşmede yer almadığı gibi teklif ve görüşmeler aşamasında da şirketimize bilgi verilmeyen teknik konularda sorunlar çıkmış (örneğin yeni makine ve donanımlar gerekmesi gibi) ve şirketimize ciddi ek maliyetler yüklemiştir.

3- Muhataptan satın alınan programlar kurulduğu günden itibaren hiçbir zaman düzgün çalışmamakta, iş takibi ve kontrolü yapılamamakta, müşteri hesapları, cari hesaplar, alacak ve borç hesapları görülüp denetlenememektedir. Şirkete ait önceki kayıt bilgileri dahi bozulmuş olup ulaşılamamaktadır. Bugüne kadar şirketimiz büyük ölçüde zarar gördüğü gibi bu durumun sürmesi halinde ileride telafisi imkansız büyük zararlar doğacaktır.

4- Mezkur sözleşmenin …... maddesinde programların kurulmasından sonra muhatabın kullanım ve tatbikata yönelik eğitim vereceği, …. maddesinde ise programın kurulduğu tarihten itibaren 12 ay süreyle garanti kapsamında olduğu, bu süre içinde çıkacak sorunların ücretsiz giderileceği hükme bağlanmıştır. Bugüne kadar tüm başvurularımız sonuçsuz kaldığı gibi müracaatlarımızı cevaplandıracak bir yetkili dahi bulunamamıştır.

Sayın Muhatap, işbu ihtarnamenin tebliğinden itibaren üç gün içerisinde yetkili teknik elemanlarınızı göndererek anılan bilgisayar programlarındaki teknik sorunların giderilmesini, düzenli olarak şirketimiz merkezinde eğitim hizmeti vermenizi, aksi takdirde sözleşmeyi feshettiğimizi, bakiye ödemelerimiz için keşide ederek verdiğimiz çekler bedelsiz kaldığından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde ilgili banka şubesine talimat vererek ödemeyi durduracağımızı, ödenen miktarların istirdadı ile şirketimize vermiş olduğunuz zararların tazmini için aleyhinize yasal yollara müracaat edeceğimizi, bu uğurda yapılacak tüm masraflar ve avukatlık ücretinin de tarafınıza ait olacağını ihtar ederiz.

Sayın Noter üç nüshadan ibaret işbu ihtarnamenin bir nüshasının muhataba APS ile tebliğini, bir nüshasının dairenizde saklanmasını, tebliğ şerhi verilecek diğer nüshasının da tarafımıza iadesini arz ve talep ederiz.

Saygılarımızla,

 

 

Keşideci Ad-Soyad

İmza


Yorum Yap

Not: HTML'e dönüştürülmez!
    Kötü           İyi