Tecrit,İşkence, Kötü Muamele,Yakınları Görüştürmeme

Tecrit,İşkence, Kötü Muamele,Yakınları Görüştürmeme

CEZA İNFAZ KURUMU İDARESİNİN TECRİT İŞLEMİ İLE İLGİLİ İNCELEME TALEBİ

 

NOT: CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVİ İZLEME KURULU İLE İLGİLİ DİLEKÇELERE YÖNELİK (Tecrit, işkence, kötü muamele, yakınları görüştürmeme v.s.) AÇIKLAMALAR      :

a)Tutuklu ve hükümlülerle ilgili Ceza İnfaz Kurumu yapmış olduğu  hukuka aykırı işlemlerden dolayı sorumludur. Bununla ilgili İnfaz Hakimliğine yazılacak şikayet dilekçesi dışında Ceza İnfaz kurumunun bağlı olduğu Adli Yargı  Adalet Komisyonu Başkanlığı bünyesinde kurulu bulunan ve özerk faaliyet gösteren CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVİ İZLEME KURULU'na inceleme talebinde bulunulabilir. Bu kurulda yapacağı inceleme doğrultusunda rapor düzenler.(Not: Silivri CİK ile ilgili İnfaz Hâkimliğine yapılacak şikâyet her ne kadar Silivri Adliyesindeki İnfaz Hâkimliğine yapılsa da Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevi İzleme Kurulu Bakırköy Adliyesindeki Adli Yargı Adalet Komisyonuna bağlı faaliyet göstermektedir. Bu nedenle dilekçenin Bakırköy Adliyesine verilmesi gerekiyor. Bu hususa dikkat edilmesi gerekir boşa zaman ve emek kaybı olmasın)

 b) Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevi İzleme Kurulu 4681 Sayılı Kanuna göre faaliyet gösterir ve bu kanunun 6.maddesi kapsamında kurulun şikayet konusu işlemle ilgili tutuklunun dinlenmesi, yerinde görülmesi ve inceleme yapılması yetkileri mevcuttur ve yine yapacağı bu işlemler neticesinde gördüğü aksaklıkları yetkili mercilere bildirmesi gerekir (Adalet Bakanlığı, İnfaz Hakimliği, Başsavcılığı, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlığı). Bu nedenle bu kurula yapılacak başvuru önemlidir.

             c) Ceza İnfaz kurumunun tutuklu ve hükümlülerle ilgili yapmış olduğu hukuka aykırı tüm işlemlere yönelik Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevi İzleme Kuruluna dilekçe ile inceleme talebinde  bulunulabilir.(herhangi bir disiplin cezası olmadan tecrit işlemi, işkence, kötü muamele, görüş yasağı olmadan yakınlarla görüştürmeme, yeterli su verilmemesi, sağlıkla ilgili talebin yerine getirilmemesi  vs.                                           

d) Eşlerin tutukluluk durumu ile ilgili müracaat ve İnfaz Hâkimliğine yapılacak başvuru ile ilgili yasada özel hüküm bulunduğu için bu kişiler başvuruda bulunabilirdi, ancak 4681 Sayılı  Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevi İzleme Kurulları kanununda bu yönde açık bir hüküm yok, Buna rağmen CMK'nın 262 ve 4675 Sayılı İnfaz Hakimliği Kanunu' nun 5/3 maddesi kıyasen uygulanarak eşlerinde bu kurula başvuruda bulunabileceğini düşünüyoruz.


                                          

 

....CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİ İZLEME KURULU BAŞKANLIĞI'NA
GÖNDERİLMEK ÜZERE
....ADLİ YARGI ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI'NA
SUNULMAK ÜZERE
....CEZAİNFAZ KURUMU MÜRÜRLÜĞÜ'NE
                                                                              .....

KONU        : Ceza İnfaz Kurumu İdaresinin tecrit işlemi ile ilgili inceleme talebi

       .... Ceza İnfaz Kurumunda ....tarihinden itibaren tutuklu olarak bulunmaktayım.(....) tarihinden bu yana da tek kişilik hücrede tutulmaktayım.

          Ceza İnfaz Kurumu idaresi herhangi bir yasal gerekçe olmaksızın AİHS kapsamında güvence altına alınan insan haklarına ve yine cezaevi idaresi ile ilgili tüm yasal mevzuata aykırı olarak tarafıma işkence mahiyetinde bu şekilde bir işlem gerçekleştirmiştir.
                         
 
           Tutuklu yada hükümlülerin Ceza İnfaz kurumunda hücreye konulma şartları 5275 Sayılı CGİK' nın 44 ve devamı maddelerinde ve buna ilişkin tüzükte açık bir şekilde ayrıntılı olarak düzenlenmiştir. Buna göre ancak yasada öngörülen disiplin suçlarının işlenmesi halinde ve disiplin kurulunun alacağı kararla ceza mahiyetinde ve yine 5275 Sayılı CGİK' nın 48/3 maddesi gereğince doktor raporu alındıktan sonra hücreye konulabilecekken tamamen keyfi ve yasal sorumluluk doğuracak şekilde hücreye konulmuş bulunmaktayım.

           Yukarıda belirtmiş olduğum nedenlerle 4681 Sayılı Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İzleme Kurulları Kanunu'nun 6,7 ve devamı maddelerince yapılan işlemin aciliyetine binaen kurulunuzun olağanüstü toplanarak şikayet konusu tecrit işlemi ile ilgili yerinde görme ve inceleme yapılması, tarafımın acilen dinlenmesi ve görülen aksaklık ve eksikliklerin rapor halinde yetkili mercilere bildirilmesi ve düzenlenecek rapordan bir örneğin tarafıma gönderilmesini talep ederim.…/ …/ …

 

        Ad soyad 
             İmza   

NOT: Avukatı olanlar bu dilekçeyi avukatları aracılığıyla verebilecekleri gibi, avukatı olmayanlar, eşleri/oğulları/babaları yada yakınları adına bu dilekçeyi düzenleyip hazırladıktan sonra, bu dilekçeyi tutuklu yakınına ulaştırmasını cezaevi idaresinden isteyebilirler. Tutuklu olan kişide bu dilekçeyi imzalayarak cezaevi idaresi aracılığıyla ilgili yere göndererek başvurusunu yapabilir. Bu dilekçeyi tutuklu yakınınıza ulaştıramazsanız, CMK 'nın 262. maddesinde düzenlenen yetki kapsamında eşleri adına yukarıdaki dilekçe örneğini kendilerine uyarlayarak gerekli başvuruları yapabilirler.Yorum Yap

Not: HTML'e dönüştürülmez!
    Kötü           İyi