Türk Medeni Kanunu

Türk Medeni Kanunu

TÜRK MEDENİ KANUNU

Kanun Numarası                           : 4721

Kabul Tarihi                                    : 22/11/2001

Yayımlandığı R.Gazete Tarihi : 8/12/2001 Sayı : 24607

Yayımlandığı Düstur                   : Tertip:5 Cilt, 41

 

3/12/2001 tarih ve 4722 sayılı “Türk Medenî Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun”un 22 nci Maddesi uyarınca; yeni düzenlemeler yapılıncaya kadar, yürürlükteki tüzük ve yönetmeliklerin Türk Medenî Kanunu’na aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam edileceğinden, gerektiğinde “Tüzükler Külliyatı” ile “Yönetmelikler Külliyatı”nın kanunlara göre (743 sayılı Kanuna göre) düzenlenen nümerik fihriste, 4721 sayılı Kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan tüzük için ise 4721 sayılı Kanuna göre düzenlenen nümerik fihriste bakınız.

 

Yürürlükten kalkmış olan 17/2/1926 tarih ve 743 sayılı Kanunun hükümleri için“Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı”nın 2. cilt, 1299 uncu sayfası ve devamına, 4721 sayılı Kanunun yürürlükten kaldırılan hükümleri için ise 1304-135 nolu sayfa ve devamına bakınız.


Hukukun uygulanması ve kaynakları

Dürüst davranma,iyiniyet,Hâkimin takdir yetkisi,İspat kuralları,Resmî ..


Konusu :

Kişiler Hukuku Birinci Kısım

Kişiler Hukuku : Hak ehliyeti, fiili ehliyet, velisi, fiili ehliyetsiz..


Konusu :

Kişisel Durum Sicil İkinci Bölüm

Türk Medeni Kanunu kişisel durum sicil, sicil, görevliler, sorumluluk,..


Konusu :

Tüzel Kişiler Genel Hükümler

Türk Medeni Kanunu Tüzel Kişiler Genel Hükümler,hak ehliyeti,fiili ehl..


Konusu :

Dernekler Ve Faaliyetleri

Türk Medeni Kanunu Dernekler Ve Faaliyetleri,dernek tüzüğü, genel kuru..


Konusu :

Vakıflar Kuruluş ve İlkeleri

Türk medeni kanunu vakıflar: vakıf kuruluşu,kuruluş şekli, temyiz ve i..


Konusu :

Aile Hukuku Evlenme ve Nişanlanma

Türk Medeni Kanunu Aile hukuku evlenme ve nişanlanma: evlenme, nişanlı..


Konusu :

Aile Hukuku Boşanma ve Hükümleri

Aile Hukuku Boşanma ve Hükümleri,Boşanma,zina, hayata kasıt, onur kırı..


Konusu :

Aile Hukuku Evliliğin Genel Yükümlülükleri

Aile Hukuku Evliliğin Genel Yükümlülükleri: Haklar ve yükümlülükler, k..


Konusu :

Eşler Arasındaki Mal Rejimi

Aile Hukuku Birinci Kısım Eşler Arasındaki Mal Rejimi : Mal rejimi,mal..


Konusu :

Edinilmiş Mallara Katılma

Türk Medeni Hukuk Edinilmiş Mallara Katılma, mülkiyet, kişisel mallar,..


Konusu :

Mal ayrılığı ilkeleri

Türk medeni hukuku mal ayrılığı, paylaşmalı mal ayrılığı, malların ger..


Konusu :

Mal ortaklığı Beşinci Kısım

Aile Hukuku Mal Ortaklığı: mal ortaklığı, mülkiyet kapsamı, mal ortakl..


Konusu :

Hısımlık Soybağının Kurulması

Hısımlık Soybağının Kurulması : Hısımlık, soybağı, babalık karinesi, ..


Konusu :

Tanıma ve Babalık Hükmü

Türk Medeni Kanunu: Tanıma ve Babalık Hükmü, Tanıma ve babalık, vasiye..


Konusu :

Evlat Edinme Hükümleri

Türk Medeni Kanunu Evlat Edinme Hükümleri : Evlat edinme, şekil ve usu..


Konusu :

Soybağının Hükümleri

Türk Medeni Hukuk Soybağının Hükümleri: Soybağının hükümleri, soyadı, ..


Konusu :

Velayet Hükümleri

Aile hukuku velayet hükümleri : Çocuğun velayeti, üvey çocuklar, kısı..


Konusu :

Çocuk Malları Hükümleri

Türk medeni Hukuku Çocuk Malları Hükümleri..


Konusu :

Nafaka Yükümlülüğü

Aile hukuku Nafaka yükümlülüğü; nafaka davası, mirasçılık, ev düzeni,..


Konusu :

Vesayet ve Vesayet organları

Vesayet ve Vesayet organları: Vesayet,vesayet düzeni,vesayet organları..


Konusu :

Koruma Amacıyla özgürlüğün kısıtlanması

Koruma Amacıyla özgürlüğün kısıtlanması :..


Konusu :

Vasinin Görevleri

Vesayetin yürütülmesi : Vasinin görevleri, göreve başlama, defter tutm..


Konusu :

Kayyımın Görevleri

Türk medeni kanunu Kayyımın görevleri : kayyımın konumu, kayyım atama,..


Konusu :

Vesayet Organlarının Sorumluluğu

Türk Medeni kanunu : Vesayet Organlarının Sorumluluğu,, özen yükümü, v..


Konusu :

Miras Hukuku ve Yasal Mirasçılar

Miras Hukuku : Mirasçılar, Yasal mirasçılar,kan hısımları, altsoyu, bü..


Konusu :

Ölüme bağlı tasarrufların iptali ve tenkisi

Ölüme bağlı tasarrufların iptali ve tenkisi : hak düşürücü süreler, te..


Konusu :

Miras sözleşmesinden doğan davalar

Miras sözleşmesinden doğan davalar : Miras sözleşmesi, mirastan ferağa..


Konusu :

Mirasın geçmesi ve Koruma Önlemleri

Mirasın geçmesi ve Koruma Önlemleri : Miras bırakanın yerleşim yeri su..


Konusu :

Mirasın Kazanılması

Mirasın Kazanılması :Mirasçılar, miras bırakanın ölümü ile mirası bir ..


Konusu :

Miras Hukuku Defter Tutma

Miras Hukuku Defter Tutma : Mirası reddetmeye hakkı olan her mirasçı, ..


Konusu :

Miras Sebebiyle istihkak davası

Miras Sebebiyle istihkak davası : miras ortaklığı, elbirliği mülkiyeti..


Konusu :

Mirasta Denkleştirme

Mirasta denkleştirme, geri verme veya mahsup, paylaşmanın tamamlanmas..


Konusu :

Eşya Hukuku Mülkiyet Hakkı

Eşya Hukuku Mülkiyet Hakkı : Bir şeye malik olan kimse, hukuk düzenini..


Konusu :

Taşınmaz Mülkiyetinin Konusu

Taşınmaz Mülkiyeti: arazi,tapu,kat mülkiyeti,bağımsız bölümler, arazi..


Konusu :

Taşınmaz Mülkiyetinin İçeriği

Taşınmaz Mülkiyetinin İçeriği :sınırların belirlenmesi, arazi mülkiye..


Konusu :

Taşınır Mülkiyeti Konusu

Taşınır Mülkiyeti Konusu : Taşınır mülkiyetinin konusu, nitelikleri it..


Konusu :

Sınırlı Ayni Haklar

Sınırlı Ayni Haklar: irtifak hakları, taşınmaz lehine irtifak, bakım g..


Konusu :

İntifa Hakkı ve Diğer İrtifak Hakları

İntifa Hakkı ve Diğer İrtifak Hakları : İntifa hakkı, taşınırlar, taşı..


Konusu :

Taşınmaz Yükü

Taşınmaz Yükü : irat senedi, tescil ve kazanma, yükten kurtarma, alaca..


Konusu :

Taşınmaz Rehni Konuları

Taşınmaz Rehni Konuları : ana para, güvence, rehnin kurulması, paylı m..


Konusu :

İpotek Amaç ve Nitelikleri

İpotek Amaç ve Nitelikleri : İpotek, ipoteğin terkini isteme, ipotekte..


Konusu :

İpotekli borç senedi ve irat senedi

Muacceliyet bildirimi, malikin durumu, devir ve bölünme, sorumluluğun ..


Konusu :

Taşınmaz rehniyle Güvence altına alınan ödünç senetler

Ödünç senetler, rehinli tahviller, borcun kısmi ödenmesi, senetlerin g..


Konusu :

Gösterilen: 1 ile 44 arası, toplam: 48 (2 Sayfa)