Türkiye cumhuriyeti kanunları

T.C Kanunlar

Türk Medeni Kanunu


Hukukun uygulanması ve kaynakları (Madde 1 - 7 arası)

Kişiler Hukuku Birinci Kısım (Madde 8 - 35 arası)

Kişisel Durum Sicil İkinci Bölüm (Madde 36 - 46 arası)

Tüzel Kişiler Genel Hükümler (Madde 47 - 55 arası)

Dernekler Ve Faaliyetleri (Madde 56 - 100 arası)

Vakıflar Kuruluş ve İlkeleri (Madde 101 - 117 arası)

Aile Hukuku Evlenme ve Nişanlanma (Madde 118 - 160 arası)

Aile Hukuku Boşanma ve Hükümleri (Madde 161 - 184 arası)

Aile Hukuku Evliliğin Genel Yükümlülükleri (Madde 185 - 201 arası)

Eşler Arasındaki Mal Rejimi (Madde 202 - 217 arası)

Edinilmiş Mallara Katılma (Madde 218 - 241 arası)

Mal ayrılığı ilkeleri (Madde 242 - 255 arası)

Mal ortaklığı Beşinci Kısım (Madde 256 - 281 arası)

Hısımlık Soybağının Kurulması (Madde 282 - 294 arası)

Tanıma ve Babalık Hükmü (Madde 295 - 304 arası)

Evlat Edinme Hükümleri (Madde 305 - 320 arası)

Soybağının Hükümleri (Madde 321 - 334 arası)

Velayet Hükümleri (Madde 335 - 351 arası)

Çocuk Malları Hükümleri (Madde 352 - 363 arası)

Nafaka Yükümlülüğü  (Madde 364 - 395 arası)

Vesayet ve Vesayet organları (Madde 396 - 431 arası)

Koruma Amacıyla özgürlüğün kısıtlanması (Madde 432 - 437 arası)

Vasinin Görevleri (Madde 438 - 457 arası)

Kayyımın Görevleri (Madde 458 - 460 arası)

Vesayet Organlarının Sorumluluğu  (Madde 466 - 494 arası)

Miras Hukuku ve Yasal Mirasçılar (Madde 495 - 556 arası)

Ölüme bağlı tasarrufların iptali ve tenkisi (Madde 557 - 571 arası)

Miras sözleşmesinden doğan davalar (Madde 572 - 588 arası)

Mirasın geçmesi ve Koruma Önlemleri (Madde 589 - 598 arası)

Mirasın Kazanılması (Madde 599 - 618 arası)

Miras Hukuku Defter Tutma (Madde 619 - 636 arası)

Miras Sebebiyle istihkak davası (Madde 637 - 668 arası)

Mirasta Denkleştirme (Madde 669 - 682 arası)

Eşya Hukuku Mülkiyet Hakkı (Madde 683 - 703 arası)

Taşınmaz Mülkiyetinin Konusu (Madde 704 - 717 arası)

Taşınmaz Mülkiyetinin İçeriği (Madde 718 - 761 arası)

Taşınır Mülkiyeti Konusu (Madde 762 - 778 arası)

Sınırlı Ayni Haklar (Madde 779 - 793 arası)

İntifa Hakkı ve Diğer İrtifak Hakları (Madde 794 - 838 arası)

Taşınmaz Yükü (Madde 839 - 849 arası)

Taşınmaz Rehni Konuları (Madde 850 - 880 arası)

İpotek Amaç ve Nitelikleri (Madde 881 - 897 arası)

İpotekli borç senedi ve irat senedi (Madde 898 - 929 arası)

Taşınmaz rehniyle Güvence altına alınan ödünç senetler (Madde 930 - 938 arası)

Teslime bağlı rehin ve hapis hakkı (Madde 939 - 953 arası)

Alacaklar ve diğer haklar üzerinde rehin (Madde 954 - 961 arası)

Rehin karşılığında ödünç verme (Madde 962 - 972 arası)

Zilyetlik ve Tapu Sicil (Madde 973 - 1030 arası)

------------

GÖÇ KANUNU

Amaç, Tanım ve Kapsam  (Madde-1 ile Madde-4 arası)

Türkiye’ye giriş ve vize (Madde-5 ile Madde-18 arası)

İkamet izni (Madde-19 ile 49 arası)

Vatansız kişiler (Madde-50 ile Madde-60 arası)

Uluslararası koruma çeşitleri (Madde-61 ile Madde-95 arası)

Yabancılar ve uluslararası koruma (Madde-96 ile Madde-102 arası)

Göç idaresi genel müdürlüğü (Madde-103 ile Madde-105 arası)

Merkez, Taşra ve Yurtdışı teşkilatı hizmet birimleri (Madde-106 ile Madde-112 arası)

Sürekli kurul ve komisyonlar ile geçici komisyonlar (Madde-113 ile Madde-126 arası)

------------

 

Harçlar Kanunu

Yargı Harçları (Madde-2 ile Madde-37 arası)

Noter Harçları (Madde-38 ile Madde-51 arası)

Tapu ve Kadastro Harçları (Madde-57  ile Madde-70 arası)

Konsolosluk Harçları (Madde-71 ile Madde-82 arası)

Pasaport , İkamet Tezkeresi, Çalışma İzin (Madde-83 ile Madde-94 arası)

Gemi ve Liman Harçları (Madde-95 ile Madde-107 arası)

İmtiyazname, Ruhsatname ve Diploma Harçları (Madde-108  ile Madde-117 arası)

Trafik Harçları (Madde-118 ile Madde-122 arası)

Kısımlar Arasında Müşterek Hükümler (Madde-123 ile Madde-139 arası)

(1) Sayılı Tarife

------------

 

Hukuk Muhakemeleri Kanunu

Hukuk Mahkemeleri Görev ve Yetkileri (Madde-1 ile Madde-23 arası)

Yargılanmaya Hakim Olan İlkeler (Madde-24 ile Madde-33 arası)

Hakimin yasaklılığı ve Hukuki sorumluluğu (Madde-34 ile Madde-49 arası)

Taraflar ve davaya katılan üçüncü kişiler (Madde-50 ile Madde-83 arası)

Teminat Gösterilecek Haller ve Süreler (Madde-84 ile Madde-104 arası)

Dava çeşitleri şartları ve itirazlar (Madde-105 ile Madde-117 arası)

Yazılı Yargılama Usulü (Madde-118 ile Madde-186 arası)

İspat ve Deliller (Madde-187 ile Madde-293 arası)

Hüküm ve Davaya Son veren Taraf İşlemleri (Madde-294 ile Madde-315 arası)

Basit yargılama usulüne tabi dava ve işler (Madde-316 ile Madde-322 arası)

Yargılama giderleri ve adli yardım (Madde-323 ile Madde-340 arası)

Kanun yolları istinaf ve Temyiz (Madde-341 ile Madde-381 arası)

Çekişmesiz Yargı İşleri (Madde-382 ile Madde-388 arası)

İhtiyati Tedbir Ve Şartları (Madde-389 ile Madde-406 arası)

Tahkim ve Uygulama Alanı (Madde-407 ile Madde-444 arası)

Son Hükümler (Madde-445 ile Madde-452 arası)

------------

 

İcra İflas Kanunu

Teşkilat ve Muhtelif hükümler (Madde 1 - 23 arası)

Borçlar Hakkında İlamların İcrası (Madde 24 - 41 arası)

İlamsız Takip Ve Haciz Hükümleri (Madde 42 -73  arası)

Haciz Yoluyla Takip (Madde 74 - 91 arası)

Haciz Yoluyla Takip (Madde 92 - 118 arası)

Haciz Yoluyla Takip (Madde 119 - 144 arası)

Taşınır rehninin paraya çevrilmesi (Madde 145 - 153 arası)

İflas Yoluyla Takip (Madde 154 - 183 arası)

İflasın Hukuki Neticeleri (Madde 184 - 207 arası)

İflasın Tasfiyesi (Madde 208 - 256 arası)

İhtiyati Haciz (Madde 257 - 268 arası)

Kiralar Hakkında Hususi Hükümler (Madde 269 - 276 arası)

İptal Davası Hükümleri (Madde 277 - 284 arası)

Konkordato ve Uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırma (Madde 285 - 309 arası)

Taksiratlı ve Hileli İflas (Madde 310 - 311 arası)

İtibarın Yerine Gelmesi (Madde 312 - 316 arası)

Fevkalade hallerde mühlet ve tatil (Madde 317 - 330 arası)

Cezai Hükümler (Madde 331 - 354 arası)

Hususi Hükümler (Madde 355 - 368 arası ve geçici ek maddeler)

------------

 

Posta Hizmetleri Kanunu

Posta Hizmetleri amaç tanım ve kapsamı (Madde 1 - 3 arası)

Kurumun posta sektörüne ilişkin görev ve yetkileri (Madde 4)

Posta Hizmetleri Gizlilik yetkilendirme (Madde 5 - 12 arası)

Evrensel Posta Hizmeti Esasları (Madde 13 - 16 arası)

Posta Hizmetleri Tarifeler ve Rekabet (Madde 17 - 18 arası)

İdari Yaptırımlar ve Dava Hakkı (Madde 19 - 20 arası)

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (Madde 21 - 22 arası)

Teşkilatlanma (Madde 23 - 26 arası)

Personel Statüsü (Madde 27 - 30 arası)

Çeşitli Hükümler (Madde 31 - 33 arası)

------------

 

Tebligat Kanunu

Tebliğatın Yapılması (Madde 1 - 2 arası)

Ücret Tarifesi (Madde 3- 7 arası)

Tebliğat Yapılacak Yerler (Madde 8 - 20 arası)

Tebliğ imkansızlığı ve tebellüğden imtina (Madde 21 - 23 arası)

Yabancı memlekete tebligat (Madde 24 - 25 arası)

Türkiye'deki elçilik veya konsolosluklardan tevdi olunan tebligat evrakı (Madde 26 - 28 arası)

Resmi ve adli tatil günlerinde tebligat (Madde 30 - 35 arası)

Avukat katiplerine ve stajyerlerine tebligat (Madde 36 - 39 arası)

Cumhuriyet Başsavcılığına tebligat (Madde 40 - 49 arası)

Mali tebliğat Usulü (Madde 50 - 55 arası)

Tebliğ evrakının taliki ile ilgili suçlar (Madde 56 - 58 arası)

Bağımsız bölüm sahiplerine tebligat (Madde 59 - 62 arası)

Bağımsız bölüm adres olmaması durumunda tebliğat (Madde 63 - 64 arası)

------------

 

Türk Ceza Kanunu

Temel İlkeler ve Tanımlar (Madde 1 - 19 arası)

Ceza Sorumluluğunun Esasları (Madde 20 - 44 arası)

Yaptırım ve Cezalar (Madde 45 - 75 arası)

Soykırım Ve İnsanlığa Karşı Suçlar (Madde 76 - 80 arası)

Kişilere Karşı Suçlar (Madde 81 - 96 arası)

Koruma Gözetim Yardım ve Bildirim (Madde 97 - 124 arası)

Şerefe Karşı Suçlar (Madde 125 - 169 arası)

Topluma Karşı Suçlar (Madde 170 - 212 arası)

Kamu Barışına Karşı Suçlar (Madde 213 - 246 arası)

Millete ve Devlete Karşı Suçlar (Madde 247 - 298 arası)

Devletin Egemenlik Alametlerine Karşı Suçlar (Madde 299 - 345 arası)

------------

 

Uzlaştırma Yönetmeliği

Uzlaştırma Yönetmeliği Amaç ve Kapsam (Madde 1 - 7 arası)

Soruşturma Aşamasında Uzlaşma (Madde 8 - 24 arası)

Mahkeme aşamasında uzlaşma (Madde 25 - 27 arası)

Uzlaştırma Ortak Hükümler (Madde 28 - 34 arası)

Uzlaştırmanın yapılacağı yer (Madde 35 - 38 arası)

Uzlaştırma Bürosunun Kurulması (Madde 39 - 42 arası)

Tutulacak Kayıt ve Kartonlar (Madde 43 - 46 arası)

Uzlaştırmacı sicili eğitim sınav ve denetim (Madde 47 - 68 arası)

Daire Başkanlığının Görevleri (Madde 69 - 74 arası)