Tapusuz Taşınmazların Tescili

Mustafa Mıhcı 1377 7 Mayıs 2020 Perşembe 16:20

Tapusuz Taşınmazların Tescili


Ülkemizde sıklıkla, herhangi bir tapu kaydı bulunmamasına rağmen kullanılan taşınmazlar, araziler ya da arsalar mevcuttur. Bu durumda vatandaşlar arasında sınır anlaşmazlıkları yaşanabilmekte ya da devlet tarafından arazi planlaması, vergilendirme, kamulaştırma gibi hizmetlerde sorunlar çıkabilmektedir.

Böylelikle herhangi bir sorun yaşamamak adına tapusuz taşınmazın tescili işlemleri gerçekleştirilerek sorunların önüne geçilebilinmektedir.

Tapusuz Taşınmazın Tescili Davası ve Başvuru Unsurları 

4271 sayılı Türk Medeni Kanuna göre taşınmazlar üzerindeki hakları göstermek üzere tapu sicili tutulmaktadır. Ancak kimi zaman sahipleri tapu dairelerindeki sicillere bakıldığında bilinmeyen yani herhangi bir ispat edici belgeye dayanmayan tapusuz taşınmazlar da bulunmaktadır. 

Mevzuatımıza göre taşınmazların mülkiyeti yani sahipliğinin kazanılması tescille gerçekleşmektedir. Ancak miras, mahkeme kararı, cebri icra, işgal, kamulaştırma halleri ile kanunda öngörülen diğer hallerde, mülkiyet yani sahipliği tescilden önce kazanılmaktadır. Ancak bu durumlarda da malikin yani sahibinin tasarruf işlemleri yapabilmesi mülkiyetinin tapu kütüğüne tescil edilmesine bağlı olmaktadır. 

Ayrıca taşınmazların mülkiyeti içerisine ise arazi, tapu kütüğünde ayrı sayfaya kaydedilen bağımsız ve sürekli haklar ve kat mülkiyeti kütüğüne kayıtlı bağımsız bölümler de girmektedir. 

Böylelikle tapusuz arazinin tescili dava yoluyla gerçekleştirilmektedir. 

Tapusuz Taşınmazın Tescili Davası ve Şartları

Tapusuz arazinin tescili için dava açılmakla birlikte bu davanın açılabilmesi için şu şartlarında bulunması gerekmektedir;

          1-Kişinin tapusu bulunmayan, aynı çalışma alanı içinde bulunan, toplam yüzölçümü sulu toprakta kırk, kuru toprakta yüz dönüme kadar olan bir veya birden fazla yeri, çekişmesiz,  davasız ve aralıksız yirmi yıl boyunca malik yani sahiplik sıfatıyla zilyetliğinde bulundurması yani kullanması,

          2-Kişi tapu kütüğünde anlaşılamayan veya yirmi yıl öncesinde hakkında gaiplik kararı verilmiş bir kişi adına tapu kayıtlarının tutulması, 

Tapusuz arazinin tescili için bu şartların varlığı halinde tapu tescil davası açılır ve olağanüstü zamanaşımı yoluyla söz konusu tapusuz arsanın tamamına, bir parçasına veya bir payı üzerindeki mülkiyet hakkının tapu kütüğüne tesciline karar verilebilmektedir.

Tapusuz Taşınmazın Tescili Davası ve Açabilecek Kişiler 

Tapusuz arsanın tescili için söz konusu davayı açabilecek kişiler, yukarıdaki şartları taşıyan kişilerdir. 

Bununla birlikte tapusuz arsanın tescili davası, hazineye ve ilgili kamu tüzel kişilerine varsa tapuda malik gözüken kişinin mirasçılarına karşı açılması gerekmektedir. Ancak davalılar ve itiraz edenler de aynı zamanda aynı davada kendi adlarına tescile karar verilmesini isteyebilmektedirler. 

Tapusuz Taşınmazın Tescili Davası ve İlgili Mahkeme          

Tapusuz arsanın tescili davası, taşınmazın ya da arsanın bulunduğu yerdeki Asliye Hukuk Mahkemesi’nde açılmaktadır. 

Tapusuz Taşınmazın Tescili Davası ve Sonuçları

Tapusuz arsanın tescili davasının açılmasıyla birlikte ilgili mahkeme tescili istenen taşınmazın tapuda kayıtlı olup olmadığına dair tapudan bilgi almakta, vergi kayıtları getirilerek incelenmekte, yetkili kişiler görevlendirilerek keşif yapılmakta, şahitler dinlenmekte ve söz konusu yerin coğrafi sınırları ve değeri belirlenmektedir.

Sonrasında da davanın konusu, mahkeme tarafından gazeteyle bir defa ve taşınmazın bulunduğu yerde uygun araç ve aralıklarla en fazla üç defa ilan edilmesi gerekmektedir. 

En son ilandan başlayarak üç ay içerisinde koşulların gerçekleşmediğini ileri sürerek itiraz eden bulunmaz ise ya da itiraz edilip de itiraz yerinde görülmez ve davacı iddiasını ispatlamış olursa hâkim söz konusu yerin tesciline karar vermektedir. 

İlgili mahkeme tarafından verilen tapusuz arazinin tescili kararında tescili istenen taşınmazın niteliği, yeri, sınırları ve yüzölçümü belirtilmekte ve karara uzmanlar tarafından düzenlenen teknik bilgileri içeren krokisi de eklenmektedir. 

Sonuç olarak, tapusuz taşınmazın tescili için gereken işlemler, gereğinden fazla profesyonellik isteyen işlemlerdir. Bu nedenle de başarılı, mevzuata hâkim ve tecrübeli bir avukata ya hukuk bürosuna danışarak yıllardan beri kullandığınız yeri kaybetme ihtimalini de ortadan kaldırabilirsiniz.

 

https://mihci.av.tr/


Üye: Ms@61ce978d833ea
Yorum : #1

başarılı açıklaa


31 Aralık 2021 Cuma 08:42
Cevapla