Yargıtay'ın tüm çalışanların ilgilendiren dinlenme süresi kararı
  • Yargıtay'ın tüm çalışanların ilgilendiren dinlenme süresi kararı

Yargıtay'ın tüm çalışanların ilgilendiren dinlenme süresi kararı

1 Ocak 2020 Çarşamba 20:38:57

Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren karar Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nden geldi. Çalışanların dinlen sürelerinin ne kadar olması gerektiğini belirten emsal bir karara imza attı.

Yargıtay 9.Hukuk Dairesi:  Günde 11 saate kadar çalışan işçinin öğle molasının 1 saat, 11 saatten fazla çalışan işçilerin ise 1.5 saat öğle molası yapması gerektiğine hükmetti.

 

Karar da: Ara dinlenme 4857 sayılı İş Kanununun 68 inci maddesinde düzenlenmiştir. Anılan hükümde ara dinlenme süresi, günlük çalışma süresine göre kademeli bir şekilde belirlenmiştir. Buna göre dört saat veya daha kısa süreli günlük çalışmalarda ara dinlenmesi en az onbeş dakika, dört saatten fazla ve yedibuçuk saatten az çalışmalar için en az yarım saat ve günlük yedibuçuk saati aşan çalışmalar bakımından ise en az bir saat ara dinlenmesi verilmelidir. Uygulamada yedibuçuk saatlik çalışma süresinin çok fazla aşıldığı günlük çalışma sürelerine de rastlanılmaktadır. İş Kanununun 63 üncü maddesi hükmüne göre, günlük çalışma süresi onbir saati aşamayacağından, 68 inci maddenin belirlediği yedibuçuk saati aşan çalışmalar yönünden en az bir saatlik ara dinlenmesi süresinin, günlük en çok onbir saate kadar olan çalışmalarla ilgili olduğu kabul edilmelidir. Başka bir anlatımla günde onbir saate kadar olan (on bir saat dahil) çalışmalar için ara dinlenmesi en az bir saat, onbir saatten fazla çalışmalarda ise en az birbuçuk saat olarak verilmelidir.

İşçi, ara dinlenme saatinde tamamen serbesttir. Bu süreyi işyeri içinde ya da dışında geçirebilir. İşyerinde geçirmesi ve bu süre içinde çalışmaya devam etmesi durumunda ara dinlenmesi verilmemiş sayılır. Ancak işçi işyerinde kalsa bile, ara dinlenmesi süresini serbestçe kullanabilir, bu süre içinde çalışmaya zorlanamaz.

Ara dinlenmesi için ücret ödenmesi gerekmez. Ancak, bu süre işçiye dinlenme zamanı olarak tanınmamışsa, işçinin normal ücretinin ödenmesi gerekir. Bu sürenin haftalık 45 saati aşan kısmını oluşturması halinde ise, zamlı ücret ödenmelidir.

Ara dinlenme süreleri kural olarak aralıksız olarak kullandırılır. Ara dinlenmesinin kullandırılması zorunlu ise de, bunun kullanılacağı zamanı belirlemek işverenin yönetim hakkıyla ilgilidir. İşçilerin tamamı aynı anda ara dinlenme zamanını kullanılabileceği gibi, belli bir plan dahilinde sırayla kullanmaları da mümkündür. Ancak ara dinlenme süresinin, işe, ara dinlenme süresi kadar geç başlama veya aynı süreyle erken bırakma şeklinde kullandırılması doğru olmaz.

İş Kanununa İlişkin Çalışma Süreleri Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasında, ara dinlenmelerinin iklim, mevsim, yöredeki gelenekler ve işin niteliğine göre yirmidört saat içinde kesintisiz oniki saat dinlenme süresi dikkate alınarak verileceği hükme bağlanmıştır. Değinilen maddenin birinci fıkrasında ise, ara dinlenme süresinin çalışma süresinden sayılmayacağı açıklanmıştır.

Somut uyuşmazlıkta, 08:30-23:00 saatleri arasında yapılan görevin niteliği de gözetildiğinde bu çalışmadan günlük en az 3 saat ara dinlenmesi düşülmesi gerektiğinin gözetilmemesi, kabule göre, hatalıdır.

10-Hafta tatili çalışmasının sübutu bakımından; eldeki dosyada davacının hafta tatili çalışması yapıp yapmadığı, ne sıklıkla yaptığı anlaşılamadığından, davacının çalıştığı 6 güne ilaveten "anons nöbeti" ve benzeri sebepler ile hafta tatili olan 7. gün de çalıştığı tarihlere dair belgeler Kaymakamlık'tan ve Belediye'den celbedilmeli, taraf tanıkları ve bilhassa konu hakkında bilgisi olma ihtimali bulunduğu anlaşılan davacı tanığı ... bu gibi ekstra çalışmalar konusunda yeniden dinlenerek hafta tatili çalışma ücreti konusunda sonuca gidilmelidir.

11-Yukardaki temyiz nedenleri kapsamında yeniden kurulacak olan hükümde, eldeki temyiz edenlere göre oluşan usuli müktesep haklar da gözetilmelidir.

12- Yeniden kurulacak olan hükümde, yeni hüküm tarihinde geçerli olan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi ile hüküm altına alınan ve reddilen miktarlara göre tüm taraflar açısından vekalet ücretinin yeniden değerlendirilmesi gerekeceği gözden kaçırılmamalıdır.

13-Davacının 2013 yılında hiç bir alt işverene tabi olmaksızın sadece davalı Belediyeye bağlı olarak çalıştığı temyiz edenler bakımından gözetilmelidir.

 

Yargıtay kararının tamamı:

İlginizi Çekebilecek  Bazı Dilekçe örnekleri

-----------------------

Boşanma dilekçeleri

Nafaka Konulu Dilekçeler

İhtarname örnekleri

Muvafakatname örnekleri

Sözleşme örnekleri

Kaymakamlıktan yardım talebi dilekçeleri

Suç ve Şikayet dilekçeleri (hakaret,küfür,tehdit,darp)

Tüm adliye dilekçesi örnekleri (tek sayfada)

Konularına göre dilekçeler

Mahkemelere göre Adliye dilekçesi Örnekleri