Kamulaştırmasız Elatmanın Önlenmesi Yargıtay Kararı

Kamulaştırmasız Elatmanın Önlenmesi

T.C.

YARGITAY

5. HUKUK DAİRESİ

E. 2008/2713

K. 2010/14786

T. 15.7.2010

• KAMULAŞTIRMASIZ ELATMA ( 09.10.1956 Tarihi İle 04.11.1983 Tarihi Arasındaki Elatmalar İçin Elatmanın Önlenmesi Davası Açılamayacağı - Sadece Tazminat Davası Açılabileceği )

• ELATMANIN ÖNLENMESİ ( Kamulaştırmasız Elatma - 09.10.1956 Tarihi İle 04.11.1983 Tarihi Arasındaki Elatmalar İçin Elatmanın Önlenmesi Davası Açılamayacağı/Sadece Tazminat Davası Açılabileceği )

2942/m.Geç.6

ÖZET : 09.10.1956 tarihi ile 04.11.1983 tarihi arasındaki elatmalar için, elatmanın önlenmesi davası açılamaz. Sadece tazminat davası açılabilir.

DAVA : Taraflar arasındaki kamulaştırmasız elatılan taşınmaza yönelik elatmanın önlenmesi, kal ve ecrimisil davasından dolayı yapılan yargılama sonunda: Davanın kısmen kabulüne dair verilen hükmün Yargıtay'ca incelenmesi taraf vekillerince verilen dilekçelerle istenilmiş olmakla, dosyadaki belgeler okunup iş anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Dava, kamulaştırmasız elatılan taşınmaza yönelik elatmanın önlenmesi, kal ve ecrimisil istemine ilişkindir.

Mahkemece, elatmanın önlenmesi ve kal davasının reddine, ecrimisil talebinin kabulüne karar verilmiş, hüküm taraf vekillerince temyiz edilmiştir.

Dosyada bulunan delil ve belgelere göre, dava konusu taşınmaza 1972 yılında elatıldığı anlaşılmaktadır.

16.05.1956 gün ve 1956/1-6 sayılı Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararı uyarınca, taşınmazına el konulan kişi, elatmanın önlenmesi davası açabileceği gibi, dilerse kamulaştırmasız elatılan taşınmaz bedelinin tahsili davası da açabilir ise de;

30.06.2010 tarihinde yürürlüğe giren 5999 sayılı Yasa ile 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'na eklenen geçici 6. madde uyarınca "09.10.1956 tarihi ile 04.11.1983 tarihi arasında malikin rızası olmaksızın taşınmazlara fiili olarak el konulması halinde, uzlaşmazlık tutanağının tanzim edildiği veya 2. fıkradaki sürenin uzlaşmaya davet olmaksızın sona erdiği tarihten itibaren üç ay içerisinde malik tarafından sadece tazminat davası açılabilir" hükmü karşısında, davacıya talebi açıklattırılmak suretiyle yeni düzenleme doğrultusunda işlem yapılarak sonucuna göre;

SONUÇ : Karar verilmek üzere hükmün açıklanan nedenlerle HUMK'nın 428. maddesi gereğince ( BOZULMASINA ), bozma nedenine göre sair hususların şimdilik incelenmesine yer olmadığına, davacı ve dahili davalıdan peşin alınan temyiz harçlarının istenildiğinde iadesine, 15.07.2010 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 Yorum Yap

Not: HTML'e dönüştürülmez!
    Kötü           İyi