İş Kazası Sonrası Tazminat Talebi

İş Kazası Sonrası Tazminat Talebi

 

DİLEKÇE BURADA

 

İSTANBUL BAKIRKÖY ... İŞ MAHKEMESİNE

 

DAVACI               : ……….. T.C. Kimlik No: ………..

ADRES                 :

VEKİLİ                : Av.

DAVALI               :                                                                        

H.ESAS DEĞER: ……..-TL                               

KONU                   : İŞ KAZASI SONRASI TAZMİNAT TALEBİ

 

AÇIKLAMALAR :

1-Olayın Özeti ve Kusur Durumu Müvekkil ……….., 2014 yılında …………………..da işe başlamıştır. Usta olarak çalıştığı işyerinde ………… tarihinde fırın içerisindeki asansörlü mekanizmada arabayı çıkarırken asansörün 21 cm yukarıda kalmasıyla kaza geçirmiş mekanizmanın ayak parmaklarına düşmesiyle müvekkilin sol ayak 1. ve 2. Parmağı kopmuştur. Aynı zamanda diğer parmakları da yaralanan müvekkilin diğer parmaklarının kopmasını önlemek için tedavisi devam etmektedir. Bu kazanın meydana gelmesinde müvekkilin herhangi bir kusuru bulunmamaktadır. Kazanın ardında aynı işyerinde sağlık koşullarının el vermemesi nedeniyle müvekkilin çalışma olanağı kalmadığından ………….. tarihinde müvekkil tarafından çekilen ihtarnameyle iş ilişkisi sona erdirilmiştir.

1.Bu nedenle kendine düşen sorumlulukları yerine getirmeyen davalının, uğranılan maddi ve manevi zararları karşılaması gerekmektedir. Zira işçi çalıştırarak kârını artırma imkânına sahip olan işverenin elde ettiği kârın karşılığını, işçiler terleri ile zaman zaman da maalesef huzurdaki davada vücut bulduğu şekilde bedenleri ile ödemektedir. Müvekkilin kazadan önce sahip olduğu hareket, iş ve çalışma özgürlüğü ağır ve onarılamaz derecede kendisinin kusuru olmadan bozulmuştur. Vazifesini layıkıyla yapan bir işçi olarak emeğinin karşılığında başına gelen bu üzücü hadisenin yol açtığı maddi ve manevi zararların davalı tarafça karşılanması gerekecektir. Menfaat mazarrat mukabilindedir. Bu nedenle meydana gelen zararın tazmininde bu hususların da gözetilmesi gerekmektedir.

2-Sorumluluk Yönünden 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu m.4 çerçevesinde; işveren, mesleki riskleri önlemekle işçiyi eğitmekle, mevcut şartları değişen koşullara uyarlamakla yükümlü kılınmıştır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği'nde 7. maddede yer alan iş ekipmanı kontrolü ile ilgili hususlara işveren tarafından uyulmamış olması böylece arızanın zamanında belirlenip giderilmediği ve sağlık ve güvenlik koşullarının korunması için periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişilerin bulunmadığı anlaşılmakta olup işverenin büyük bir ihmali göze çarpmaktadır. Zira müvekkil işyerindeki asansörün bozulması, sıkışması nedeniyle yaralanmıltır. Aynı Yönetmelik çerçevesince değişen iş koşulunun, teknolojinin gerektirdiklerine işçiyi hazırlamak, eğitmek, bilgi vermek ve sağlık gözetimini yapmak işverenin sorumluluğundadır.

Özel risk taşıyan ekipmanın kullanılmasında olduğu gibi tamir, tadil, kontrol, bakım ve hizmete alınmasında yine işverence seçilen, özel olarak görevlendirilen kişilerin olması gerekmektedir. Ayrıca ilgili yönetmelik EK-I'de belirtildiği üzere, kendinden hareketli bir iş ekipmanının hareket halinde iken kişiler için risk oluşturduğu açıksa; yetkisiz kişilerce çalıştırılmasını önleyecek donanıma sahip olması gerekmektedir. Mevcut hadisede olmadığını vurgulamak gerekecektir. Yine EK-III’de yer aldığı üzere; periyodik kontroller gerektiği gibi yapılmış olsaydı böyle bir arızanın da meydana gelmeyeceği de anlaşılabilmektedir.

3-Maddi Tazminat İstemi BakımındanMüvekkil akdettiği iş sözleşmesi kapsamında işverene karşı çalışma süresi içerisinde iş görme borcunu yerine getirdiği anda, vücut bütünlüğünü ruhen ve bedenen engelli hale getiren bir iş kazası vukuu bulmuş ve böylece TBK m.49 kapsamında haksız fîil gerçekleşmiş olup TBK m.54'te belirtildiği üzere müvekkilde şuan için önlenemeyen bedensel zararların varlığı söz konusudur. Zira müvekkil sol ayağında 1. Ve 2. Parmaklarını kaybetmiştir. Yaralanan diğer parmaklarını kurtarabilmek için hala tedavisi devam etmektedir. Müvekkil ayakta dahi durmakta zorlanmakta bu eksikliklerle yaşamına, gündelik işlerine ve iş hayatına devam etmeye çalışmaktadır.

4-İşverenin kusurlu hareketi sonucu meydana gelen olayda kusurun tam olarar işverende olduğu açıktır. Aynca TBK m.417 gereği; işveren, hizmet ilişkisi içerisinde işçisinin kişiliğini, maddi varlığını ve bedensel bütünlüğünü korumakla mükelleftir. Bilhassa ilgili maddenin 2. fıkrası bu konuda açık bir hüküm içermektedir: İş sağlığı ve güvenliğinin işyerinde sağlanması için gerekli her türlü önlemi almak, araç ve gereçleri noksansız bulundurmak işverene; gerekli önlemleri almak da işçiye yükletilmiştir. 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu m.4'te, işverenin genel yükümlülüğü çerçevesinde sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara uygun hale getirilmesi gerekliliği bilhassa vurgulanmaktadır.

Bu çerçevede mevcut durumda görüldüğü üzere işçinin vücut bütünlüğünün zedelenmesi de sözleşmeye aykırılık olarak addedilmiş ve sorumluluk hukuku kapsamında değerlendirilmesi gerekliliği üzerinde durulmuştur. İşverenin işçiyi gözetme borcuna aykırı tutumu da onu, görevi olmayan pozisyonda müdahale etme zorunluluğu altında bırakması suretiyle ortaya çıkmıştır.

Bu çerçevede işçinin iktisaden karşılaşabileceği mağduriyetinden doğabilecek zarar ve ziyanın masraflarını, çalışma gücü olarak karşımıza çıkan beden ve fikir gücünün gelir getirici unsurlarını fıziken kaybetmesi dolayısıyla uğradığı zararının, sol kolunu dirsek üstünden kaybetmesi, ciddi ağrı ve işlev kaybı nedeniyle yaşadığı zayıflık dolayısıyla iktisadi güçlüklerle karşılaşabileceği ve bu neticedeki kayıplarını ve ekonomik geleceğinin sarsılmasından doğan maddi zararını, tedavi masraflarını ve kopan kolun yerine ömür boyu kullanabileceği bir protez kol masraflarını da davalıdan talep etmekteyiz.

Kaldı ki Yargıtay kararları, beden gücü eksilen kişinin kazancında bir azalma olmasa da süregelen yaşamında sarfedeceği fazla efor için dahi maddi bir tazmine hükmedilmesi gerekliliğini evleviyattan bugüne 60 yıllık kararlarında ortaya koymaktadır.

Ayrıca kişinin günlük yaşamını sürdürürken ve yaşlılık yıllarında daha da zorlaşacak olan hareket kabiliyeti de göz önünde bulundurulduğunda Yargıtay 4. HD. 14.2.2001 tarihli, 2002/10857 Esas 2002/1844 Karar sayılı, Yargıtay 21. HD. 7.7.2004 tarihli. Esas 2004/6281, 2004/6772 Karar sayılı kararlarında da belirtildiği üzere; pasif dönem için de zarar hesabı yapılması gerekliliği doğacaktır.

4-Manevi Tazminat İstemi Bakımından Müvekkilin fiziki olarak yaşamış olduğu güç ve iktisadi kaybın yanında bir de kişilik haklarında iradesi dışında meydana gelmiş olan tazmin ve telafi edilme zarureti doğmuş bulunan manevi zararları söz konusudur. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu ………….. tarihli, ……/…… Esas, ……./….. Karar sayılı kararında bedensel bütünlüğün, fizyolojik bütünlüğün yanı sıra ruhsal bütünlük ve sağlıklı bir birey olma anlamına geldiğini de vurgulamış olduğunu hatırlamakta fayda olacaktır.

HUKUKİ SEBEPLER : 6098 Sayılı Borçlar Kanunu, 4857 Sayılı İş Kanunu, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği, İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği.

DELİLLERİMİZ   :

1-Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören müvekkile ait hasta dosyası (ekte sunuldu), tedavi giderlerine ilişkin faturalar (müzekkere yoluyla istenmesine)

2-………………….. Hastanesinde tedavi gören müvekkile ait hasta dosyası(ekte sunuldu)

3-…………Polis Merkezi Amirliği Şikayetçi İfade tutanağı(ekte sunuldu)

4-İş göremezlik raporu(ekte sunuldu)

5-SGK’ya müzekkere yazılarak İş yeri sicil dosyasının ve ………… tarihinde meydana gelen iş kazasıyla ilgili müfettiş raporları, tutanaklar,var ise kusur durumunu gösteren rapor vb. evrakların istenmesine (müzekkere yoluyla istenilmesine)

6-SGK’ya müzekkere yazılarak müvekkile geçirmiş olduğu iş kazası dolayısıyla rücuya tabi herhangi bir maaş veya ödeme yapılıp yapılmadığının eğer yapıldıysa yapılacak tazminat hesabından düşülmesi gereken peşin sermaye değerinin sorulmasına (müzekkere yoluyla istenilmesine)

7-Davalı işyerinden müvekkilin şahsi sicil dosyası vs. belgelerin (müzekkere yoluyla istenmesine)

8-…………… Cumhuriyet Başsavcılığı …… soruşturma numaralı dosya (müzekkere yoluyla istenmesine)

9-Müvekkilin Adli Tıp Kurumuna sevkinin sağlanarak iş kazası nedeniyle kendisinde meydana gelen maluliyeti belirleyecek olan sağlık raporu

10-İşyerinde yapılacak keşifle işçi ve teçhizat çalışma sisteminin belirlenerek iş kazasına ilişkin yapılacak kusur değerlendirmesi

9)Bilirkişi, keşif, tanık, ilmi ve kazai içtihat ve diğer delillerimiz.

Yargılama sırasında delil sunma hakkımız saklı kalmak üzere arz ederiz.

NETİCE VE TALEP : Yukarıda arz ve izah ettiğimiz üzere ve re'sen dikkate alınacak sebeplerle;………….. günü işyerinde meydana gelen iş kazası sonucu müvekkil ……………..'ın yaralanması nedeniyle fazlaya dair dava ve talep haklarımız saklı kalmak kaydıyla şimdilik; geçici iş göremezliği dolayısıyla ……….-TL maddi, sürekli iş göremezliği dolayısıyla ……… TL maddi, karşılanmayan tedavi giderleri dolayısıyla ……….-TL maddi ve müvekkilin uğradığı manevi zararlar nedeniyle ……… TL manevi olmak üzere toplamda ……….-TL tazminatın, haksız fiilin gerçekleştiği tarihten itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalı tarafından karşılanması, yargılama giderleri ve ücreti vekaletin davalı yandan tahmil edilmesini vekil eden adına arz ve talep ederiz. …../…../…..

 

VEKİLİ AV……

 

EKLER :

1-Vekaletname

2-Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören müvekkile ait hasta dosyası 3-İstanbul bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören müvekkile ait hasta dosyası

4-Esenyurt Polis Merkezi Amirliği Şikayetçi İfade tutanağı

5-İş göremezlik raporu


Yorum Yap

Not: HTML'e dönüştürülmez!
    Kötü           İyi