Avukata Genel Vekalet Örneği

Avukat Genel Vekalet Örneği


Vekaletname Nedir?


Vekaletname, bir kişinin başka bir kişiyi belirli durumlarda kendi adına hareket edebilmesi için yazılı olarak yetkilendirdiği bir belgedir. Vekalet yetkisi, genel veya sınırlı bir yetki olabilir. Vekaletnamenin içeriği, bu vekaletname ile mahkemelerin uygulayacağı (infaz edeceği) vekaletin yetki kapsamını belirler. Vekaletnameler aşağıdaki durumlarda yararlı ve gereklidir:


- Kişisel ya da ticari işlerinizin sizin yokluğunuzda da sürdürülmesini istediğiniz durumlarda; örneğin başka bir ülkede iş kurmak veya takip etmek için bir temsilci görevlendirmek istiyorsanız


- Kişisel veya ticari işlerinizin teknik bilgisi yüksek ya da bu konuda yetkili bir kişi tarafından yürütülmesini istediğiniz durumlarda; örneğin avukat atanması gibi konularda


- Kaza veya ciddi sağlık sorunları gibi işlerinizi bizzat yürütebilmenize engel durumlarda; örneğin mali ya da yasal işlerinizin takibi için


Genel Hususlar


Türkiye'de tanzim edilecek vekaletnamelerin Türk yasalarına uygun olarak hazırlanması ve vekaletnameleri onaylama yetkisi olan bir Türk Noteri tarafindan tasdiklenmesi gerekmektedir. Vekaletnamenin bir Türk Noteri tarafından onaylanması bu evrağın Türk yasalarına uygun bir şekilde tanzim edildiğinin ispatını teşkil etmektedir.


Vekalet veren kişi T.C. vatandaşlık numarası yazılı nüfus kağıdı, ehliyet gibi belgelerle ile birlikte vekaletnameyi Noter huzurunda hazırlatarak imzalamalıdır. Eğer şahsın okuma - yazması yoksa şahitler huzurunda parmak basmak sureti ile imzalanır. Vekaletname, şirket gibi bir tüzel kişi adına çıkarılıyorsa, vekaletnameyi veren kişinin bu hususta imzaya yetkili olup olmadığının kanıtlarını Noter isteyebilir.


Vekaletname Çeşitleri


Genel Vekaletname


Bir kimsenin, kendi adına birden fazla işin yapılması ve sonuçlandırılması için başka bir kişiye vermiş olduğu, içeriğinde birden fazla yetki bulunduran yetki belgesidir. Örneğin, bir veya birden fazla avukatı dava takibi için yetkilendirmek amacıyla düzenlenen vekaletname "Genel Vekaletname"dir. (Genel Vekaletname örneği için burayı tıklayınız). Bu vekaletname Noterce düzenlenir.


Özel Vekaletname


Belirli bir işi sonuçlandırmak için verilen vekalet çeşiti olup münhasıran bir işin yapılması ve sonuçlandırılması için yetki veren vekalet belgesine denir. Boşanma, Tanıme ve Tenfiz, Taşınmaz alım satımı, Tapu ve Kadostro Davaları, İntikal, İntifa hakkı tesis, Emekli maaşı, SSK para çekme, Telefon bağlatma, İsim değişikliği, Yaş küçültme ya da büyütme, Doğum Tarihive diğer düzeltme ile ilgili davalarda da yapılacak işlemin özel olarak belirtilmesi ile vekaletname düzenlenebilir. Bu vekaletnameler Noterce tasdik edilir (Özel Vekaletname örneği için burayı tıklayınız).


Türkiye'de ikame olunacak Aile Hukuku (boşanma, tanıma ve tenfiz v.b) ve Taşınmaz alım satımı (tapu ve kadastro) ile ilgili davalarda vekaletnamenin fotoğraflı olması aranmaktadır. Bu nedenle vekaletnamelerde aile hukuku özellikle boşanma, tanıma ve tenfiz ile taşınmaz alım satımı konulu vekaletnamelerine fotoğraf ekletmeleri gerekmektedir. Yurt dışından konsolosluklarda çıkartılan vekaletnamelerde fotoğraf eklenmesi ısrarla istenmelidir.


Şirket Kuruluşu, Genel Kurul ve Ticari Vekaletnameler


Şirket yetkilisinin imza sirküleri, kimliği, şirket karar defteri, ticaret sicil gazetesi ve konuya özel bilgi ve talimatlarını içeren vekaletname örneği ile Noter'e başvurulması gerekmektedir.


Nerden Çıkartabiliriz?


Türkiye'de yaşayanların Türkiye sınırları içerisindeki herhangi Noter'den , Yurtdışında yaşayanların bulunduğu ülkenin ve ikametine en yakın Türk Konsolosluklarından çıkarabilirler.


Verilmesi Gereken Bilgiler


Notere aşağıdaki yetkilerin de vekâlette olmasını istediğinizi söyleyiniz:


Ahzükabz, sulh, ibra, davadan ve temyizden feragat, kabul, vazgeçme, tebliğ alma, mal beyanında bulunma, temlik etme, adli sicil kaydı isteme, yaş ve ad - soyad değiştirme davası açma, adli sicil kaydı isteme.


Dikkat edilecek husus!


Şirket adına çıkartılacak vekâletlerde "şirket adına vekâleten şahsı adına asaleten" ibaresi kullanmanız halinde bir vekâletle hem şirketiniz için hem de şahsınız için vekâlet vermiş olursunuz, gerektiğinde tekrar vekâlet çıkartmakla uğraşmazsınız.


BOŞANMA VE BOŞANMANIN TANIMA TENFİZİ DAVASI İÇİN VEKÂLET VERİLECEKSE


Boşanma için ya da tanıma tenfiz davası için vekaletname düzenleneceği notere mutlaka söylenmesi gereklidir. Notere giderken 2 adet vesikalık fotoğrafınız ve T.C. numarası yazılı nüfus cüzdanı - ehliyet ile gidiniz. Yabancı ülkede vekalet çıkartacaksanız ve o ülkede fotoğraf uygulaması yoksa, şart olmamasına rağmen yetkiliye fotoğraflı vekalet olması konusunda ısrar ediniz. Tanıma - tenfiz davası için yabancı ülkede alınan boşanma kararında yer alan isimler ile Türk nüfus kaydındaki ve vekaletteki isimlerin aynı olmasına dikkat ediniz.


TANIMA TENFİZ DAVASI AÇILABİLMESİ İÇİN KESİNLEŞMİŞ YABANCI MAHKEMEDEN BOŞANMA KARAR METNİNDE MUTLAKA "BOŞANMALARINA" İFADESİ GEÇMELİ, APOSTILLE BELGESİNİN VE VEKALETLERİN ORİJİNALLERİ İLE RESMİ MAKAMLARCA ONAYLANMIŞ TÜRKÇE TERCÜMELERİNİN TEMİN EDİLMESİ GEREKMEKTEDİR.


Yurt dışında bulunanlar konsolosluktan vekaletname çıkartabilirler. O ülkenin yetkili mercilerinden de vekaletname çıkartabilirler ancak bu vekalet için apostil almak ve vekaleti de apostili de Türkçe' ye tercüme ettirmek gerekecektir.


Vekaletnamenin Kullanılacağı Ülkeye Göre Yapılacak İşlemler


a) Türkiye'de Düzenlenip Türkiye'de Kullanılan Vekaletnameler


Yukarıda belirtilen şekilde hazırlanan ve noterce düzenlenen veya tasdik edilen vekaletnameler başka bir onaya gerek kalmaksızın Türkiye'de kullanılabilir.


b) Türkiye'de Düzenlenip Yabancı Ülkelerde Kullanılan Vekaletnameler


Türkiye'de düzenlenen vekalatnamelerin Hague Konvansiyonu'na taraf herhangi başka bir ülkede geçerli olması için noterlik tasdikini takiben aşağıda açıklanan şekilde yasallaştırılması (Apostil edilmesi) gerekmektedir.


1. Adım: Vekaletnamenin Tasdiki


Türkiye'de hazırlanıp Yabancı Ülkede kullanılacak olan vekaletnameler yukarıdaki (A) maddesinde belirtilen şekilde Noterden tasdik edilir.


2. Adım: Vekaletnamenin Yasallaştırılması (Apostil edilmesi)


Türkiye'de noterce tasdiklenmiş olup Yabancı Ülkelerde kullanılacak vekaletnamelerin Türkiye'de yasallaştırma işlemine tabi tutulması (Apostil (Apostille) edilmesi) gerekmektedir. Noterden tasdiki yapılmış olan bir Türk Vekaletnamesinin apostili ya yetkili Türkiye makamlarınca ya da Türkiye'deki Yabancı Ülkenin Konsolosluklarınca apostil edilir. Şöyle ki:


2.a) Yetkili Türk makamlarınca Apostil


- İdari belgelerde: İllerde: Vali, Vali Yardımcısı, İlçelerde: Kaymakam


- Adli belgelerde: Ağır ceza mahkemeleri bulunan Adli Kurul Başkanlıkları


Bu makamlardan hangisine başvuracağınızı Noteriniz size bildirecektir.


 GENEL VEKALETNAME

 

Leh ve aleyhimde açılmış veya açılacak dava ve takipler ile benimde başkaları aleyhine açtığım ve açacağım bilumum dava ve takiplerden dolayı T.C.Mahkemelerinin, meclislerinin, daire ve kuruluşlarının her kısım ve derecesinde ve/veya Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde ve/veya Birleşmiş Milletlere bağlı bütün devletlerde, her sıfat ve şekilde beni temsile hak ve menfaatlerimi korumaya, haklarımın temin, müdafaa ve muhafazası için uygun göreceği bütün muameleleri yapmaya müdahil olarak davalara katılmaya, dava açmaya, tahkime ve hakem tayinine, her nevi dilekçe ve evrakları beni temsilen kendi imzası ile ilgili kurum ve kuruluşa vermeye, tebliğ ve tebellüğe, ihbarname, ihtarname ve protesto keşidesine ve cevaplar itasına tespit yaptırmaya, tanık ve bilirkişi göstermeye, karşı taraftan gösterilenleri kabul veya redde, yemin teklifi kabul ve redde, keşif yaptırmaya, keşiflerde hazır bulunmaya keşif raporlarına itiraz ve kabule, yeniden keşif talebinde bulunmaya, tutanakları imzalamaya, raporlarına, ihtiyati ve icra-i haciz ve tedbirleri almaya koydurtmaya ve kaldırmaya, dosyaları tetkike, elden evrak alıp vermeye, kayıt ve suretler çıkarmaya, hakim, hakem, bilirkişi şahit ve katipleri redde şikayete, duruşmalardan vareste tutulmam yolunda talepte bulunmaya, kararların tavzih ve düzeltilmesini istemeye, mürafaya, temyiz talebinde bulunmaya, temyiz ve mürafadan vazgeçmeyi kabule, tashihi karar talebinde bulunmaya dava nakli ve iadeyi muhakemeye, Yargıtay, Danıştay, Sayıştay, Bölge İdare Mahkemeleri, Vergi Mahkemeleri, Vergi Daireleri, vergi itiraz, takdir, temyiz ve il uzlaşma komisyonları ve icra müdürlükleri ile kurulmuş ve kurulacak tüm mahkeme ve organlarda beni temsile, uzlaşma talebinde bulunmaya, Adalet Bakanlığı, Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü, diğer idari merciler ve adli ve idari mahkemeler nezdinde adli sicil ve adli sicil arşiv kayıtlarının talep edilmesi, silinmesi, düzeltilmesi ve adli sicille ilgili sair her türlü adli ve idari başvuruda bulunmaya, diğer bütün devlet dairelerinde ilgili işlemleri aynen benim gibi yapmaya, tüm kararların infazını ilgili kurum ve kuruluşlardan istemeye, İcra takiplerine, İcra-i satışlara ve ihalelere İştirake, pey sürmeye, teminat yatırmaya, çekmeye, mahsus talebinde bulunmaya, mahcuz malları alacağa mahsup ettirmeye, malları teslim ve tesellüme, daha evvel vermiş olduğum vekaletleri azil etmeye ve ahzu kabza, sulh ve ibraya, ihtiyati haciz vaz ve fekkine, mal beyanında bulunmaya, davadan ve temyizden feragate, feragati davayı kabule, bu yetkilerin bir kısmını veya tamamı ile başkalarını da tevkil, teşrik ve azle, ve bu yetkileri birlikte veya ayrı ayrı kullanmak üzere münferiden, mezun ve yetkili olmak üzere ………..Caddesi …. ………/ ………. adresinde mukim ………. Barosu avukatlarından ……. Sicil Numaralı, ……..Vergi Dairesi’ne kayıtlı ……….. T.C. Kimlik Numaralı Avukat ……………………..vekil tayin edildi.

VEKİL EDEN:

 

ADRES:

 


Yorum Yap

Not: HTML'e dönüştürülmez!
    Kötü           İyi