Görevden uzaklaştıralan memurlar emekli ikramiyesi alabileceği ile ilgili emsal karar

Emekli ikramiyesi emsal dava kararı

T.C.

ANKARA

2,  İDARE MAHKEMESİ

ESAS NO        : 2017/829

KARAR NO    : 2017/3779

DAVACI        : ..........

VEKİLİ          : AV. ERŞAN CANSEVEN

                          Ragıp Tüzün Mahallesi Anıl Sokak No:60  Yenimahalle/ANKARA

DAVALI         : SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIGI //­Merkez/ANKARA

VEKİLİ            : AV. AYNUR SEREN Aynı yerde

 

DAVANIN    ÖZETİ   : Emniyet Müdürlüğü emrinde görev yapmakta iken Olağanüstü Hal kapsamında yürülüğe konan Kanun Hükmünde Kararname ile kamu görevinden çıkarılan davacı tarafından, hizmet birleştirilmesi yapılması suretiyle emekli edildiği ve 5434 sayılı Kanun kapsamındaki çalışmasının kıdem tazminatı ödenmesini gerektirmeyecek şekilde sonlandırıldığından bahisle emekli ikramiyesi ödenmemesine ilişkin 05.01.2017 tarih ve 68.231.126 sayılı davalı idare işleminin, hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek iptali ve yoksun kaldığı maddi kayıplarının yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi istenilmektedir.

SAVUNMANIN ÖZETİ : Usul yönünden davanın süresi içerisinde açılmadığı, esas yönünden ise davacının 5434 sayılı Kanun kapsamındaki çalışmasının kıdem tazminatını ödemeyi gerektirecek şekilde sonlanmadığı, bu nedenle dava konusu işlemin hukuka uygun olduğu ileri sürülerek davanın reddi istenilmektedir.

TÜRK  MİLLETİ ADINA

Karar veren Ankara 2. İdare Mahkemesi'nce dava dosyası incelendikten sonra işin gereği görüşüldü:

Davalı idarenin süreaşımı itirazı yerinde görülmediğinden işin esasına geçildi.

Dava, 05.01.2017 tarih ve 68.231.126 sayılı davalı idare işleminin iptali ve yoksun kalınan maddi kayıplarının yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi istemiyle açılmıştır.

5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununun 6270 sayılı Kanun ile değişik 89. maddesinde, "Hizmet sürelerinin tamamı bu Kanun ve/veya 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun geçici  4 üncü maddesi kapsamında geçenlerden emekli,  adi malullük veya vazife malullüğü aylığı bağlanan veyahut toptan ödeme yapılan asker ve sivil tüm iştirakçilere,  her tam fiili hizmet  yılı  için aylık bağlamaya  esas  tutarın bir aylığı  emekli ikramiyesi olarak verilir.

Birinci fıkra kapsamına girmemekle birlikte, bu Kanun ve/veya 5510 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi kapsamında  hizmeti bulunanlardan mülga 2829  sayılı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Tabi Olarak Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesi Hakkında Kanunun 8 inci maddesi uyarınca birleştirilen hizmet süreleri üzerinden emeklilik, yaşlılık ya da malullük aylığı bağlananlara ise; bu Kanun veya 5510 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi hükümlerine tabi olarak bu Kanuna tabi daire, kuruluş ve ortaklıklarda geçen çalışmalarının,  25/ /1971 tarihli ve 1475 sayılı İş Kanununun 14 üncü maddesinde belirtilen kıdem tazminatına hak kazanma şartlarına uygun olarak sona ermiş olması şartıyla emekli ikramiyesi ödenir.

İkinci fıkra uyarınca ödenecek emekli ikramiyesi, bu Kanun veya 5510 sayılı Kanunun geçici

4 üncü maddesi kapsamına giren görevlerde geçen her tam fiili hizmet yılı ile sınırlı olarak bu görevlerden ayrıldıkları tarihteki emeklilik keseneğine esas aylık tutarı üzerinden ve aylığın başlangıç tarihindeki katsayilar dikkate alinarak ödenir. Mülga 2829 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasında  birinci cümlesi  ile üçüncü fıkrasının son  cümlesinin bu maddeye aykırı hükümleri uygulanmaz.

Yukarıdaki fıkralara göre (...)(l) mülga 2829 sayılı Kanunun 8 inci maddesi uyarınca birleştirilen hizmet süreleri üzerinden aylık bağlananlara ödenecek emeklilik ikramiyesinin hesabında bu Kanun veya 3510 sayılı Kanunun geçici  4 üncü maddesi hükümlerine tabi olarak bu Kanuna tabi daire, kuruluş ve ortaklıklarda geçen ve 1475 sayılı Kanunun 14 üncü maddesine göre kıdem tazminatı ödenmesini gerektirmeyecek şekilde sona eren geçmiş hizmet süreleri  hizmet  süreleri  ve  her  ne  suretle olursa olsun evvelce iş sonu tazminatı veya bu mahiyette olmakla birlikle başka bir adla tazminat ödenen   sureleri  ile   kıdem tazminatı  ya  da   emekli   ikramiyesi   ödenmiş olan süreleri dikkate alinmaz........”

Görüleceği üzere, 2829 sayılı Kanunun amacının; herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna tabi olarak geçen hizmet süreleri tek başına aylık bağlanmaya yeterli olmayan sigortalıların, bu hizmet sürelerinin,  varsa diğer sosyal güvenlik kurumlarına  tabi olarak  geçen hizmet süreleriyle birleştirilmek  suretiyle sosyal güvenliklerine kavuşturmak olduğu, Kanunun belirtilen amacı gözetildiğinde, herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna tabi olarak geçen hizmet suresi, tek başına o kurumdan aylık bağlanmasına yeterli olması halinde, bu surenin, diğer sosyal güvenlik kurumlarına tabi olarak geçen hizmet sureleriyle birleştirilmesinin, ilgilinin iradesi ve talebine bağlı olması  gerektiği sonucuna ulaşılmaktadır.

Dosyanin incelenmesinden; Emniyet Müdürlüğü emrinde görev yapmakta iken Olağanüstü Hal kapsamında yürürlüğe konan Kanun Hükmünde Kararname ile kamu görevinden çıkarılan davacının, başvurusu iIe emeklilik talebinde bulunduğu, emeklilik talebi/işlemleri sonuçlandırılarak, 01.11.2016 tarihinden geçerli olarak kendisine sandığa tabi hizmet süresi üzerinden emekli aylığı bağlandığı, ancak ikramiye ödenmesinde bulunulmamasi üzerine davalı idareye bila tarihli dilekçeyle başvuruda bulunulduğu, davalı idarece KHK  ile görevine son  verilmiş olması dolayısıyla, Sandığa tabi hizmetin kıdem tazminatını  ödemesini gerektirecek şekilde sona ermemiş olması nedeniyle başvurusunun reddedilmesi üzerine bakılan davanın açıldığı anlaşılmıştır.

Hizmetlerinin tamamı Sandığa tabi olarak geçen ve hizmeti, kıdem tazminatı ödenmesini  gerektirecek şekilde sona ermemiş olan Sandık iştirakçilerine 5434 sayılı Kanunun 89/I.maddesine göre koşulsuz ikramiye ödenirken, Sandığa tabi hizmeti tek başına Sandıktan aylık bağlamaya yeterli olduğu  halde, fazladan, diğer bir ifadeyle hiç ihtiyacıi yokken hizmetleri birleştirilmek suretiyle Sandıktan aylık bağlanan iştirakçilerin, Sandığa tabi hizmetinin kıdem tazminatı ödenmesini gerektirecek şekilde sona ermediğinden bahisle ikramiyeden yoksun bırakılmasının, eşitliğe ve hakkaniyete aykırılık oluşturacağı açıktır.

Buna göre, davacıya, farklı sosyal güvenlik kurumlarına tabi olarak geçen hizmet süreleri birleştirilmek suretiyle aylık bağlanmış olmakla birlikte, davacının Emekli Sandığına tabi olarak geçen hizmet suresinin tek başına Sandıktan aylık bağlanmaya yeterli olması, başka bir anlatımla, hizmet süreleri birleştirmeye tabi tutulmamış olsa dahi, Sandıktan aylık bağlanabilecek konumda bulunması karşısında, Sandığa tabi hizmetinin ne şekilde sona ermiş olmasına bırakılmaksızın, 5434 sayılı  Kanunun   89/ I .maddesi   hükmü  uyarınca,   ikramiye  ödemesinden yararlandırılması gerekmektedir.

Bu itibarla, Emekli Sandığına tabi hizmet suresi emekli aylığı bağlanması için yeterli olan davacıya, 5434 sayılıi Kanun'un 89. maddesinin I . fıkrası uyarınca emekli ikramiyesi ödenmesi gerekirken,  istemin reddi yolunda tesis edilen işlemde hukuka uygunluk görülmemiştir.

Öte yandan, davacının işlem sebebiyle  yoksun  kaldığı  parasal  kayıplarının  tazmini, Anayasa'nın 125. maddesinin gereği olup, davacının 5434 sayılı Kanun kapsamındaki hizmetlerine ilişkin olarak hak ettiği emekli ikramiyesinin hesaplanarak dava tarihinden itibaren işletilecek yasal faiziyle   birlikte  ödenmesi gerekmektedir.                                

Nitekim  benzer bir  uyuşmazlıkta yerel  mahkeme  kararını  bozan  Ankara  Bölge  İdare Mahkemesi    I l. İdari Dava Dairesi'nin 08.03.2017 tarih ve E.2016/5387, K.2017/10468 sayılı kararı da bu yöndedir.                                                 

Açıklanan  nedenlerle,  dava  konusu  işlemin  iptaline, hak  ettiği  emekli  ikramiyesinin hesaplanarak dava  tarihinden(07.02.20l7)       itibaren  işletilecek  yasal    faiziyle  birlikte  davacıya ödenmesine, aşağıda dökümü yapılan 147,70-TL  yargılama gideri ile AAÜT uyarınca belirlenen 

990,00-TL vekalet ücretinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine, artan posta ücretinin ise kararın kesinleşmesinden sonra      davacıya iadesine, kararın tebliğini izleyen günden itibaren 30 gün   

içerisinde Ankara     Böl e İdare     Mahkemesi'ne istinaf yolu açık olmak       üzere 16/11/2017 tarihinde           

oybirliğiyle karar verildi.    

                                  

Başkan                       Üye     Üye

...                                 ...          ...

 

 

YARGILAMA GİDERLERİ    

Başvurma Harcı        31,40 TL

Karar Harcı   31,40TL

Vekalet Harcı 4,60TL

Posta Gideri   80,30 TL

TOPLAM        147,70 TLYorum Yap

Not: HTML'e dönüştürülmez!
    Kötü           İyi