Konkordato Başvurusu İçin Dilekçe Örneği

Konkordato Başvurusu İçin Dilekçe Örneği

Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla İcra ve İflas Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı" dün akşam kabul edildi.

Düzenleme ile Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ'ın "uygulamada zaman zaman kötü kullanılmaya da açık" sözleriyle tanımladığı iflas ertelemenin kaldırılması; yerine konkordato sisteminin etkin yapıya kavuşturulması hedefleniyor.

Ticari uyuşmazlıkların daha hızlı çözüme kavuşturulmasını amaçlayan düzenleme ticari uyuşmazlıklarda görevli mahkemenin açıkça belirlenmesi ve bu yolla yargılama sürelerinin kısaltılması hedefleniyor. Öte yandan düzenleme ile elektronik tebligat zorunluluğu kapsamı genişletilerek, 2017'de yaklaşık 40 milyon tebligat ile kıyaslandığında 28 milyon tebligatın elektronik ortama geçirilmesi de hedefleniyor.


KONKORDATO NEDİR?

Herhangi bir sebepten dolayı işleri bozulmuş, ödeme gücünü belli ölçüde kaybedip mali durumu bozulmuş iyi niyetli ve dürüst borçluları korumak amacını taşıyan müessesedir.


Konkordato, borçlunun alacaklılarının2/3’ü ile (bu orana denk gelen alacaklıların alacak tutarının da borçlunun borçlarının 2/3’ü oranında olması gerekir) yaptığı, ticaret mahkemesinin de tasdiki ile geçerlilik kazanan bir anlaşmadır. İmtiyazsız alacaklılar borçlunun borçlarının belirli bir yüzdesinden feragat eder ve borçlu da, borçlarının konkordatoda kabul edilen kısmını ödeyerek borçlarının tamamından kurtulabilir.


KONKORDATO BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Mali durumu bozularak ödeme gücünü kaybetmiş ve konkordato hükümlerinden faydalanmak isteyen borçlu, İcra Tetkik Mercii Hakimliği’ne başvurur. Borçlu dilekçesinde konkordato sürecinde borçlarını ödeyebileceği durumu gösteren projesini ve ayrıntılı bilançosunu verir.

Başvuru makamı borçlunun teklifini, konkordato süresi verilebilmesi için uygun şartlarının olup olmadığını araştırıp inceler. Borçlunun varlıklarının, borçların en az %50 sini karşılamaya yetip yetmeyeceği ve borçlunun teklifinin varlıkları ile uygun olup olmadığını tespit etmek için İcra Tetkik Merciinin bilirkişiye başvurması gereklidir. İcra Tetkik Mercii bilirkişinin yapacağı inceleme sonucunda;

Konkordato süresi verilmesi için gereken şartları borçlunun taşımadığı sonucuna varılırsa, konkordato başvurusu reddedilir.

Borçlunun gerekli şartları taşıdığı sonucuna varılırsa, borçluya konkordato süreci tayin edilir ve komiser atanır.İCRA TETKİK MERCİİ  HAKİMLİĞİ’NE


  


KONKORDATO MÜHLETİ


İSTEYEN             :

VEKİLİ                 :

KONUSU              :Konkordato mühleti verilmesi talebidir.


 

AÇIKLAMALAR   :

1-(  hangi tarihten beri ne iş yaptığı)

2-(niye ödeme zorluğu içine düştüğü)

3- bütün iyi niyetine ve dürüstlüğüne rağmen borçlarını zamanında ve tam olarak ödeyemez duruma düşmüştür.

4-Şirketimizin konkordato önerisi şöyledir;………….

5-Ekli olarak sunduğumuz defter kayıtlarından da anlaşılacağı üzere şirketimizin  bütün defter ve işlemleri usul ve yasaya uygundur.


HUKUKİ SEBEBLER  :İ.İ.K.,H.U.M.K.,ve sair ilgili mevzuat.

DELİLLER                  :Muhasebe kayıtları,…….. ve her türlü kanuni delil.

SONUÇ VE İSTEM   :Yukarıda arz ve izah edilen sebeplerle talebimizin kabulü ile; Konkordato mühleti verilmesini vekaleten saygılarımla arz ve talep ederim 


Tarih : …../…../…..


 


Konkordato İsteyen

(Ad-Soyad)

 imza


EKİ:

Onanmış vekaletname sureti

Konkordato Projesi

Alacak borç listesi

Defterlerin durumu

Bilanço(aktif ve pasif durumu)


Yorum Yap

Not: HTML'e dönüştürülmez!
    Kötü           İyi