Vergi Dairesine Mal Bildiriminde Bulunmak İçin Form

Mal Bildirim Formu

Mal bildirimi; borçlunun borcuna yetecek tutarda mal varlığını ve geçim kaynaklarını vergi dairesine yazılı veya sözlü olarak bildirmesidir. Borçlu borcuna karşılık kendisinde veya kendisine ait olup da üçüncü şahıslar elinde bulunan mal, alacak ve hakları da tahsil dairesine bildirir. Mal bildiriminde yer alması gereken hususlar;

    Borçlunun kendisinde veya borçluya ait olup da üçüncü şahıslar elinde bulunan mal, alacak ve hakları mal bildiriminde bulunur.

 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

     Yapılan mal bildiriminin borçlunun borcuna yetecek tutarda olması esastır.

  Mal bildiriminde bulunan borçlu, bildirimde bulunduğu malın miktarını, nevi’ni mahiyetini, vasfını, değerini belirtmelidir.

    Mal bildiriminde borçlu, her türlü gelirlerini veya kendisine ait malının olmadığını ve yaşayış tarzına göre geçim kaynaklarını da ayrıca mal bildiriminde belirtmelidir.

       Borçlu, mal bildirimine rağmen borcunu ne şekilde ödeyebileceğini de belirtmelidir.

       Mal bildirimi yazılı veya sözlü olarak vergi dairesine yapılmalıdır.

Borçlunun haczedilebilecek malları olmadığını bildirmesi mal bildirimi hükmündedir.

Mal bildirimi servet beyanı olmadığından borçlunun borcunu karşılayacak tutarda mal bildiriminde bulunması esastır. Borçlunun daha fazla mal bildiriminde bulunmaya zorlanması söz konusu değildir.

Ödeme Emrine Karşı Yapılacak İşlemler

Malı olmadığını bildiren borçlunun bildirime ekleyeceği hususlar nelerdir? Kendisine ödeme emri tebliğ edilen ve malı olmadığı yolunda bildirimde bulunan kamu borçlusu, bu bildirim ile birlikte veya bildirimin tarihinden itibaren 15 gün içinde: •     En son kanuni ikametgah ve iş adreslerini bildirmek, •        Varsa devamlı mükellefiyetleri bulunan diğer vergi dairelerini ve kamu idarelerini ve bunlardaki hesap ve kayıt numaralarını bildirmek, •  Nüfus kayıt örneğini vermek, mecburiyetindedir. Bu mecburiyeti yerine getirmeyenler ilgili mahkemelerce bir aya kadar hafif hapis veya 100 Yeni Türk Lirasına kadar adli para cezası ile cezalandırılırlar. Mal bildiriminde bulunmayanlar hakkında ne yapılır? Kendisine ödeme emri tebliğ edilen borçlu, 7 günlük süre içinde borcunu ödemez ve mal bildiriminde de bulunmazsa, mal bildiriminde bulununcaya kadar bir defaya mahsus olmak ve üç ayı geçmemek üzere hapis cezasıyla cezalandırılır. Ödeme emrine karşı dava açılan hallerde, vergi mahkemesinin ret kararının tebliği tarihinden itibaren 7 gün içinde borçlu mal bildirimde bulunmazsa icra tetkik merci kararı ile hapsedilir. Borçlu mal bildiriminde bulunduğu anda hapis kararı alınmış olsa dahi infaz edilemez ve borçlu hapsedilmişse derhal tahliye edilir.

10 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Borçluya ait malları ellerinde bulunduranlar ne yapmalıdır? Borcunu vadesinde ödemeyen borçlulara ait malları ellerinde bulunduran üçüncü şahısların bu malları vergi dairesi yazısının kendilerine tebliğinden itibaren 7 gün içinde vergi dairesine bildirmeleri gerekmektedir. Bu durum, üçüncü şahıslardan yazı ile talep edilir. Talebe rağmen bildirimde bulunmayan üçüncü şahıslar ilgili mahkemelerce 15 günden 6 aya kadar hafif hapis cezasıyla cezalandırılırlar. Mal edinme ve mal artması durumunda borçlu ne yapmalıdır? Mal bildiriminde, malı olmadığını gösteren veyahut borca yetecek kadar mal göstermemiş olan borçlu, sonradan edindiği malları ve gelirindeki artmaları, edinme ve artma tarihinden başlayarak 15 gün içinde vergi dairesine bildirmeye mecburdur. Sonradan edinilen mallarını ve malvarlığındaki artışlarını belirtilen süre içinde bildirmeyerek kamu alacağının tahsiline engel olan veya tahsilini zorlaştıran borçlu bir aydan bir yıla kadar hafif hapis cezasıyla cezalandırılır. Mal bildirimi sonucunda ne olur? Borçlunun, mal bildiriminde gösterdiği veya vergi dairesince tespit edilen malları ile borçluya ait olup da üçüncü şahıslarda bulunan mallardan borcuna yetecek miktarı vergi dairesince haciz olunur. Yapılan takibat sonunda borçlu borcunu rızaen ödemediği takdirde vergi dairesince haciz olunan mallar satışa çıkarılarak kamu alacağı tahsil edilir

Aşağıdan mal bildirim formunu indirebilirsiniz...


Yorum Yap

Not: HTML'e dönüştürülmez!
    Kötü           İyi