Eşya ve Mal varlığına El Koyma İşlemine İtirazın Sunulması

El Koyma İşlemine İtirazın Sunulması

.... SULH CEZA HAKİMLİĞİ'NE

                                                            

 

Dosya No            : 2016/        D.İş 

İTİRAZ EDEN   :

KONU                 :  ELKOYMA işlemine itirazımın sunulması hk.

 

AÇIKLAMALAR :   

Cumhuriyet Savcılığı / Sulh Ceza Hakimliği tarafından ... tarihinde isnat edilen suçlama ve buna ilişkin delillerin neden ibaret olduğu açıklanmadan verilen arama ve el koyma kararına istinaden arama işlemi yapılmış ve evde/ işyerinde/ arabada bazı eşyalara el konulmuştur. 

Arama ve El koyma kararı açıkça hukuka aykırı olduğundan dolayı karara ayrıca itiraz yapılmıştır. Şöyle ki; 

Ceza Muhakemesi Hukuku'nda el koymanın iki amacı olduğu belirtilmektedir. Bunlardan ilki delil değeri taşıyan eşyayı ele geçirmektir.  

Adli Arama ve Önleme Arama Yönetmeliğinin 16. Maddesinde de;
 

‘Kolluk, arama sırasında ele geçen belge veya kağıtlara, suçla ilgisi olup olmadığını tespit amacıyla, incelemeksizin bakabilir. Suçla ilgisi olabileceğinden şüphelendiği anda Kanunun öngördüğü şekilde incelenecek belge ve kâğıtları ambalajlayarak mühürler.’

Denilerek suçla ilgisi olduğundan şüphelenilmiş eşyalara el konulacağı belirtilmiştir. 

Kolluk görevlileri tarafından yapılan aramada delil değeri taşıdığı gerekçesiyle bazı eşyalara el konulmuştur.

 

Delil değeri taşıdığı iddiasıyla el konulan eşyalar şu şekildedir; 

KİTAP 

BANKA CÜZDANI 

OKUL KARNESİ 

GAZETE PARÇASI 

ELKONULAN EŞYA KONUSUNDA BİLGİ YAZILACAK

 

Delil olduğu gerekçesiyle el konulan eşyaların tamamı yasal olarak piyasada bulunmaktadır. 

Elkoyma niteliği ve kapsamı itibariyle uygulanması halinde bireylerin temel hak ve özgürlüklerinin sınırlandırılması sonucunu doğuran bir tedbirdir. Elkoyma, temel hak ve hürriyetleri sınırlandırması nedeniyle ilk olarak Anayasanın 13. maddesinde düzenlenen genel sınırlandırma şartlarına tâbidir. Buna göre, temel hak ve hürriyetler, özlerine dokunulmaksızın yalnızca Anayasanın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı olarak ve ancak kanunla sınırlanabilir. Yine, Anayasanın 20 ve 21. maddelerinde kişinin özel kâğıtları, eşyası ve konutu hakkında elkoymanın uygulanabilmesi için bir takım sebeplerin varlığı aranmıştır. CMK.’ Ya göre bu Bu şartlar, “şüphe bulunması”, “elkonulacak bir eşyanın bulunması” ve “hâkim kararı veya yetkili merciin yazılı emrinin bulunması” olarak sıralanmaktadır.

Soruşturmaya başlanabilmesi için gerekli olan basit şüphenin basit elkoymanın uygulanabilmesi açısından yeterli kabul edilmesi düşünülemez. İşlenen suçun niteliği veya ağırlığı ne olursa olsun, elkoyma için basit şüpheden daha kuvvetli bir şüphenin gerekliliği düşünülmelidir. Sadece bir ihbar üzerine veya bir ceza soruşturması başlatılması sebebiyle doğrudan elkoyma tedbirine başvurulmamalıdır.

 

Kolluk tarafından yasaya ve yönetmeliğe açıkça aykırı olarak suç delili olarak kabul edilmesi mümkün olmayan eşyalara el konulduğu için bu işleme itiraz etmek zorunda kalınmıştır.

 

NETİCE VE TALEP : 

Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle;  

Elkoyma işleminin Ceza Muhakemesi Kanununa aykırı olarak gerçekleştirilmiş olması nedeniyle, CMK. 131. Maddesi gereğince  elkonulan eşyanın iadesine karar verilmesini saygı ile arz ve talep ederim.Kaynak: www.nasilyapilabilir.net


Yorum Yap

Not: HTML'e dönüştürülmez!
    Kötü           İyi