İİK. nun 82/12. maddesine dayalı meskeniyet nedeniyle haczin kaldırılması talebine ilişkin yargıtay kararı

Meskeniyet Nedeniyle Haczin Kaldırılması Yargıtay Kararı

12. Hukuk Dairesi 2012/2279 E. , 2012/17873 K.

"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ : Bozdoğan İcra Hukuk Mahkemesi

TARİHİ : 28/06/2011

NUMARASI : 2010/82-2011/44

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :

Borçlunun icra mahkemesine başvurusu İİK. nun 82/12.maddesine dayalı meskeniyet nedeniyle haczin kaldırılması talebine ilişkindir. İİK. nun 82/12. maddesine dayalı haczedilmezlik şikayeti, İİK. nun 16/1. maddesine göre 7 günlük süreye tabidir. Bu süre şikayet konusu haciz işleminin öğrenildiği tarihten, şikayet konusu haciz işlemi şikayette bulunana tebliğ edilmiş ise tebliğ tarihinden başlar. Ancak tebliğ tarihinden daha önce öğrenmiş ise öğrenme tarihinden başlayacağı tabidir. Öte yandan, şikayetçinin bildirdiği öğrenme tarihi esas olup, bu tarihin aksi karşı tarafça ancak yazılı belge ile ispatlanabilir. Hukuk Genel Kurulunun 12.02.1969 tarih ve 1967/172-107 sayılı kararında da benimsendiği üzere beyan edilen öğrenme tarihinin aksi tanık beyanıyla ispat edilemez.

Somut olayda borçluya hacze ilişkin herhangi bir tebligat yapılmadığı görülmüştür. Mahkemece kefil T... Ş...’in Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı’nca alınan beyanından ve borçlunun aynı Cumhuriyet Başsavcılığı’na verdiği şikayet dilekçesinden hacizden haberdar olduğu sonucuna varılmış ise de belirtilen ifade tutanağı ve tarihsiz şikayet dilekçesinin incelenmesinde borçlunun hacizden haberdar olduğu sonucu çıkmamaktadır. Kaldı ki kefilin haczi biliyor olması şikayetçi borçlunun da haberdar olduğu anlamına gelmez.

Bu durumda, borçlunun haczi öğrendiğinin bildirdiği tarihin aksi yazılı belge ile ispatlanamadığından ve bu tarihe göre şikayet İİK. nun 16.maddesinde öngörülen yasal sürede olduğundan mahkemece esasının incelenerek oluşacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken istemin süre yönünden reddi isabetsizdir.

SONUÇ : Borçlunun temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 28/05/2012 gününde oybirliğiyle karar verildi.Yorum Yap

Not: HTML'e dönüştürülmez!
    Kötü           İyi