Miras Davasına Dahil olma Talebi

Miras Davasına Dahil olma Talebi

DİLEKÇE BURADA

 

………… ( 2 ) SULH HUKUK MAHKEMESİ

SAYIN HAKİMLİĞİNE

 

DOSYA NO     : …../……

DAVAYA DAHİL

OLMAK İSTEYEN  : ………-T.C.NO: …….

ADRES                     :

DAVACI                   :

DAVALILAR            :     

1- ad soyad, ( ………….. Mirasçısı EŞİ )

2- ad soyad   ( ………… Mirasçısı)

DAVA KONUSU   : TESCİL

TALEP KONUSU  : Açılan davayla ilgili zarar görmem ihtimaline binaen davaya dahil edilmeme ilişkindir.

 

AÇIKLAMALAR          :

1-   Davacı ……………………avalıların  Murisleri ………………. dan miras kalan ve davalılar tarafından,  İstanbul ……..Noterliğinden …/…../…. tarih ……… Yevmiye numarası ile tanzim ve onaylı düzenleme şeklinde gayrimenkul satış vaadi mukavelesi mucibinde satın alarak vaat ve taahhüt ettiği  eski tapu senedine göre , ……………………………………………………..-A pafta,…….. ada, ……parsel sayılı yerde kayıtlı Borçlar Kanunun 213 ve tapu kanunun değişik 26.Maddeleri ahkamı dairesinde 200.000.000-TL(İkiyizmilyon TL) bedel mukabilinde tarafıma satmayı ……….Noterliğinin …………….. tarih ……………. yevmiye numaralı DÜZENLEME SATIŞ VAADİ MUKAVALESESİ İLE VAAT VE TAAHHÜT ederek  satış bedelini nakden ve tamamen almıştır.

 

2-  Davacı ile yapmış olduğumuz bu anlaşma doğrultusunda bedelini eksiksiz olarak ödediğim taşınmazla ilgili , ……………………… adına vaat ve taahhütte bulunan davalılar aradan geçen uzunca süreden sonra, bu satıştan vazgeçtiklerini, kandırıldıklarını ileri sürerek dava açmaları nedeniyle ,…………………… tarafından da adına tapu tescil davası açtığını öğrenmiş bulunuyorum.

 

3- Sayın mahkemeniz huzurunda görülmekte olan taşınmazla ilgili davada Ekli olarak sunduğum ……………. noterliği tarafından hazırlanan Düzenleme Satış Vaadi Mukavelesinden de anlaşılacağı üzere öncelikle taraf olmam gerektiği açıktır.

 

4- İşbu davanın davalıları dava konusu yapılan taşınmazın istimlak edilmesinden sonra Belediye Tarafından bedeli yüksek tutulduğundan cayma haklarının olduğunu, satış sırasında kandırıldıklarını ileri sürerek dava açmaları hukuk dışı bir düşünce tarzıdır. Serbest iradeleri ile Noter huzurunda mukavele yaparak karşılıklı anlaşma ile dava konusu taşınmazın belirlenen bedelini de nakden alarak satmışlardır.

 

5- Davalıların taşınmazı satmasından sonra , dilekçemde açıkladığım üzere ………………….. tarafından da  satın aldığı taşınmazda 1/3 hissesi bana Satış Vaadi Mukavelesi yapılmak suretiyle satılmıştır.

 

6-  Taşınmaz üzerinde yapılan kamulaştırma nedeniyle takdir edilen istimlak bedeli bloke edilmiştir. Bloke edilen bu istimlak bedelinin davalılarla hiçbir ilgisi yoktur. Tamamen davacı ……………. ile onun tarfından bana satışı yapılan 1/3 oranıdaki hissem doğrultusunda bize aittir.  Bu nedenlerle istimlak bedelinin hiç kimseye ödenmemesi için dava sonuna kadar üzerine TEDBİR KONULMASI gerekmektedir.

SONUÇ VE İSTEM       : Yukarıda açıkladığım nedenlerle, öncelikle zarar görme ihtimalim göz önünde bulundurularak Davacı yanında davacı sıfatıyla, DAVAYA DAHİL EDİLMEM suretiyle yargılamanın sürdürülmesine,

Taşınmazla ilgili belirlenen İSTİMLAK BEDELİNİN hiç kimseye ödenmemesi için dava sonuna kadar üzerine TEDBİR KONULMASINA,

Davayla ilgili yargılama sırasında ortaya çıkacak durumlar doğrultusunda delillerimizin toplanmasına, karar verilmesini arz ve talep ederim. …../…./….

                                                       Saygılarımla,

                               

DAVAYA DAHİL OLMAK İSTEYEN : ………

 

Eki :Düzenleme satış vaadi mukavelesi  

 

 


Yorum Yap

Not: HTML'e dönüştürülmez!
    Kötü           İyi