Madde 32 - Ücretin Ekleri – Transfer Ücreti

Madde 32 - Ücretin Ekleri – Transfer Ücreti

Madde 32 - Ücretin Ekleri – Transfer Ücreti

 

Davacı

Davalı

Mahkemece

 Kararı yasal süresi içinde davacı/ davalı/ taraflar temyiz etmiştir.

1. Torba maddeyle, ………. ……….. aşağıdaki bendin/bentlerin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.

2. Taraflar arasında transfer ücreti konusunda uyuşmazlık bulunmaktadır.

4857 sayılı İş Kanununda 32 nci maddenin ilk fıkrasına göre genel anlamda ücret, bir kimseye bir iş karşılığında işveren veya üçüncü kişiler tarafından sağlanan ve para olarak ödenen tutar şeklinde tanımlanmıştır.

Transfer ücreti, yapılan işin karşılığı olmayan, transferi gerçekleştirmek isteyen işveren ile işçi arasında işçinin geçmişteki başarıları ve gelecekte işyerine yapacağı katkı gözönünde tutularak taraflar arasında serbestçe kararlaştırılan bir para borcudur.

İş karşılığı olan ücret ve ekleri ile transfer ücretinin hukukî nitelikleri farklıdır. Ücret bir hizmet karşılığı yapılan ödemedir. Bu farklılık indirimlerde, haciz ve iflas uygulamasında kendini gösterir.

Transfer ücreti anlık bir edim olup, işçinin belli bir süre çalışması karşılığı değildir. Bu itibarla işçinin kararlaştırılan süreden önce işyerinden ayrılması halinde dahi transfer ücreti tam olarak ödenmelidir (Yargıtay 9. HD. 1.4.2009 gün 2007/36468 E, 2009/9154 K.).

Transfer ücreti mahiyeti itibariyle Borçlar Kanununun 125 inci maddesi kapsamında olup, on yıllık zamanaşımına tabidir (Yargıtay 9. HD. 12.3.2009 gün 2007/29896 E, 2009/6771 K.).

Transfer ücreti ödeme günü taraflarca açıkça kararlaştırılmamışsa Borçlar Kanunun 101 inci maddesi uyarınca temerrüt için işçinin ihtarına gerek vardır. Transfer ücreti ücret ya da ücretin eki niteliğinde olmadığından, gününde ödenmediği takdirde 4857 sayılı Kanunun 34 üncü maddesinde öngörülen bankalarca mevduata uygulanan en yüksek faiz yerine, yasal faiz uygulanmalıdır.

Kıdem tazminatına esas alınacak olan ücretin tespitinde, değinilen Yasanın 32 nci maddesinde sözü edilen asıl ücrete ek olarak, işçiye sağlanan para veya para ile ölçülebilen menfaatler de göz önünde tutulur. Buna göre transfer ücreti süreklilik göstermediğinden ve ücretin eki niteliğinde olmadığından tazminat hesabında dikkate alınmaz.

Somut olayda ....................................................................................................................

SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA,

 

Başkan            Üye                          Üye                       Üye                        ÜyeYorum Yap

Not: HTML'e dönüştürülmez!
    Kötü           İyi