Özel Usulsüzlük Cezasına İtiraz Bölge İdare Mahkemesi

Özel Usulsüzlük Cezasına İtiraz

                                              

BÖLGE İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA  SUNULMAK ÜZERE

İSTANBUL …… VERGİ MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA

BAHÇELİEVLER/İSTANBUL 

 

DOSYA NUMARASI                        :

ESAS  

KARAR NO                                          

 

İTİRAZ EDENİN (Ad/Ünvan)       :                                                                  

 

KARŞI TARAF                      : …………..VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ   

                                                                      

İTİRAZIN  KONUSU                                    : İstanbul ….Vergi Mahkemesinin ………..

tarih ve E:……. , K:……….. sayılı      kararının  bozulması, isteminden ibarettir.

           

DAVA KONUSU CEZANIN,

(TÜRÜ           : Özel usulsüzlük Cezası.                 

(MİKTARI     :         

(DÖNEMİ      :          

(KARAR TEBLİĞ TARİHİ   : 

 

OLAY: 

Kurumumuzun 2005 Takvim yılına ait Kurumlar  Vergisi  elden verdik. Ancak; Vergi dairesi söz konusu beyannameyi  Elektronik ortamda vermediğimizden dolayı, 213 Sayılı VUK’nun Mükerrer 355. maddeye göre 1.290.-YTL Özel usulsüzlük cezası kesmiştir. 

KARARIN BOZULMASINI GEREKTİREN NEDENLER:           

1)-VUK’ nun Mükerrer 355’nci maddesinin ikinci fıkrasında açıklandığı gibi; bu maddeye ilişkin cezai hükümlerin uygulanması için, bilgi ve ibraz ödevinin yerine getirilmesiyle ilgili olarak yapılacak tebliğlerde “bilginin” verilmesi için tayin olunan sürede cevap verilmemesi, eksik veya yanıltıcı “bilgi” verilmesi veya defter ve belge ibrazı için tayin olunan süre ile defter ve belgelerin süresinde ibraz edilmemesi durumunda haklarında Kanunun ceza hükümlerinin uygulanması cihetine gidileceğinin ilgililere yazılı olarak bildirilmesi şarttır. 

Buna göre, Mük. 355’nci maddeye göre ceza kesilebilmesi için, verilmeyen veya eksik veya yanıltıcı verilen “bilgi” olması ve bu cezanın kesilmesi için tebliğ veya cezaya gidileceğine ilişkin yazılı bildirim yapılması gerekmektedir.  

2)-Kurumlar Vergisi beyannamemizi elektronik ortamda vermediğimizden özel usulsüzlük cezası ile cezalandırıldık. Beyannamemizi elektronik ortamda vermemiz için firmamıza yapılmış bir tebligat mevcut değildir. 

3)-213 Sayılı VUK’ nun 25. Maddesine göre Türk Vergi sisteminde “İradi Beyan” sistemi  benimsenmiştir. Söz konusu madde aşağıdaki düzenlenmiştir. 

“Vergi kanunlarına göre beyan üzerinden alınan vergiler "Tahakkuk fişi" ile tarh ve tahakkuk ettirilir.

Bu esasa göre, vergi dairesince beyannamenin alınması üzerine bir tahakkuk fişi tanzim olunur ve bunun bir nüshası mükellefe veyahut beyannameyi mükellef namına vergi dairesine tevdi edene verilir. Bu suretle vergi tahakkuk etmiş olur. Tahakkuk fişinin mükellefe verilen nüshası aynı zamanda beyannamenin makbuzu yerine geçer.

Lüzum görülen hallerde beyana dayanan vergi tahakkuk fişi yerine ihbarname ile tebliğ olunabilir. Kanunen belli hallerde tebliğ tekalif cetvelinin ilaniyle yapılır.” 

Vergi Ziyaına neden olmamış, yükümlülüğüne yerine getiren  mükellefe şekli şarta uymadığı için ceza kesilmektedir. Şekli şarta uymayanlara ilişkin düzenleme  VUK’ nun 352. Maddesinde düzenlenmiştir. 

Mesnetsiz ve Hukuka aykırı olarak kesilen Özel Usulsüzlük cezasının kaldırılması gerektiği kanaatindeyiz.  

4- İhtilafımıza karar veren İstanbul ………Vergi Mahkemesi; VUK Mük. 355. Maddesindeki ceza yaptırımından hareket ile karar vermiştir. Oysa; Elektronik ortamda beyanname verilmesi yükümlüler ve idare açısından bir kolaylık olup, beyannamemizi elektronik ortam yerine elden ve süresi içerisinde vermemiz cezai bir durum yaratmadığı kanaatindeyiz.  

SONUÇ

Yukarıda açıklanan nedenlerle, itiraza  konu Vergi mahkemesi kararının bozulmasına ve yargılama giderlerinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini arz ederiz.   

 

 

 

İTİRAZ EDEN

 

 

 

EKLER:

1-İst……..Vergi Mahkemesi kararı

2-İmza sirküleri

 Yorum Yap

Not: HTML'e dönüştürülmez!
    Kötü           İyi