Vergi Dairesince Kesilen Usulsüzlük Cezası İtiraz

Vergi Dairesince Kesilen Usulsüzlük Cezası İtiraz

 

…………..…… VERGİ MAHKEMESİ  BAŞKANLIĞI’NA                                       

 

                          

DAVACI                                 :                           

ADRESİ                                 : 

VERGİ KİMLİK NO            :                            

DAVALI                                 :………..………….. VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

TARİHİ                                 :

CEZA NUMARASI              :

İHBARNAMENİN Tebliğ Tarihi   : ……. / ……./ 20….              

NEVİ                                      : ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASI

CEZANIN MİKTARI             : ................TL                                                

VERGİLENDİRME DÖNEM : 20... 

DAVANIN KONUSU             :……. Takvim Yılına ait Yıllık  Kurumlar Vergisi Beyannamemizi /Yıllık Gelir Vergisi /Geçici Vergi Elektronik ortamda vermediğimizden dolayı Vergi Dairesi, 213 Sayılı VUK’nun Mükerrer 355. maddeye göre ................ YTL Özel usulsüzlük cezası kesmiştir. Yasaya ve Hukuka aykırı olarak kesilen bu  özel usulsüzlük cezasının kaldırılmasını arz ve talep etmekteyiz.  

OLAY,İDDALAR VE HUKUKİ DELİLLER:

1)- Kurumumuz 200........ Takvim yılına ait ............................................. Vergisi beyannamesini      ………/....../200….... Tarih ve …………………...Numaralı tahakkuk fişine istinaden elden verdik. Ancak; Vergi dairesi söz konusu beyannameyi  Elektronik ortamda vermediğimizden dolayı, 213 Sayılı VUK’nun Mükerrer 355. maddeye göre ............. TL Özel usulsüzlük cezası kesmiştir.   

2)-213 Sayılı VUK’nun Mükerrer.257/4’ncü maddesi “Bu Kanunun 149. maddesine göre devamlı bilgi vermek zorunda olanlardan istenilen bilgiler ile vergi beyannameleri ve bildirimlerin, şifre, elektronik imza veya diğer güvenlik araçları konulmak suretiyle internet de dahil olmak üzere her türlü elektronik bilgi iletişim araç ve ortamında verilmesi, beyanname ve bildirimlerin yetki verilmiş gerçek veya tüzel kişiler aracı kılınarak gönderilmesi hususlarında izin vermeye veya zorunluluk getirmeye, beyanname, bildirim ve bilgilerin aktarımında uyulacak format ve standartlar ile uygulamaya ilişkin usul ve esasları tespit etmeye, bu zorunluluğu beyanname, bildirim veya bilgi çeşitleri, mükellef grupları ve faaliyet konuları itibarıyla ayrı ayrı uygulatmaya....yetkilidir” şeklinde düzenlenmiştir.                                                          

Maliye Bakanlığı, bu yetkisini 30/09/2004 tarih ve 25599 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 340 no’lu VUK GT ve 03/03/2005 tarih ve 25744 no’lu Resmi Gazete’de yayımlanan 346 no’lu VUK GT ile kullanmıştır. 346 no’lu VUK GT ile de, Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi, Kurumlar Vergisi Beyannamesi, Geçici Vergi Beyannamesi, Özel Tüketim Vergisi Beyannamesi (2/a beyannamesi hariç), Özel İletişim Vergisi Beyannamesi, Şans Oyunları Vergisi Beyannamesi için elektronik ortamda gönderilmesi zorunluluğu getirmiştir.

346 no’lu VUK GT’nin 3’ncü bölümüne göre; “elektronik ortamda gönderilme zorunluluğu getirilen beyannamelerin, elden veya posta ile gönderilmeleri durumunda, Vergi Usul Kanununun mükerrer 355’nci maddesinde mükellefin durumuna uyan özel usulsüzlük cezası uygulanacaktır.”

Tebliğdeki bu hüküm uyarınca; Vergi Dairesi, VUK’nun Mük. 257 maddesine dayanarak, Vergi beyannamemizi elden zamanında vermemiz ve bu beyannamemizi  elektronik ortamda vermediğimiz gerekçesiyle ,VUK’nun Mükerrer 355’nci maddesine göre ................YTL  özel usulsüzlük cezasını kesmiştir.
3)-VUK’nun Mükerrer 355’nci maddesinin ikinci fıkrasında açıklandığı gibi; bu maddeye ilişkin cezai hükümlerin uygulanması için, bilgi ve ibraz ödevinin yerine getirilmesiyle ilgili olarak yapılacak tebliğlerde “bilginin” verilmesi için tayin olunan sürede cevap verilmemesi, eksik veya yanıltıcı “bilgi” verilmesi veya defter ve belge ibrazı için tayin olunan süre ile defter ve belgelerin süresinde ibraz edilmemesi durumunda haklarında Kanunun ceza hükümlerinin uygulanması cihetine gidileceğinin ilgililere yazılı olarak bildirilmesi şarttır.

Buna göre, Mük. 355’nci maddeye göre ceza kesilebilmesi için, verilmeyen veya eksik veya yanıltıcı verilen “bilgi” olması ve bu cezanın kesilmesi için tebliğ veya cezaya gidileceğine ilişkin yazılı bildirim yapılması gerekmektedir.

Mükerrer 355. Maddede  elektronik ortamda beyanname verilmemesi nedeniyle  cezai yaptırımın yapılacağına ilişkin düzenleme söz konusu değildir. Yukarıda da arz edildiği gibi “Bilgi “kavramı üzerinde yoğunlaşmıştır.

 4)-213 Sayılı VUK’nun 25. Maddesine göre Türk Vergi sisteminde “İradi Beyan” sistemi benimsenmiştir. Söz konusu madde aşağıdaki düzenlenmiştir.

 “Vergi kanunlarına göre beyan üzerinden alınan vergiler "Tahakkuk fişi" ile tarh ve tahakkuk ettirilir.

Bu esasa göre, vergi dairesince beyannamenin alınması üzerine bir tahakkuk fişi tanzim olunur ve bunun bir nüshası mükellefe veyahut beyannameyi mükellef namına vergi dairesine tevdi edene verilir. Bu suretle vergi tahakkuk etmiş olur. Tahakkuk fişinin mükellefe verilen nüshası aynı zamanda beyannamenin makbuzu yerine geçer.

Lüzum görülen hallerde beyana dayanan vergi tahakkuk fişi yerine ihbarname ile tebliğ olunabilir. Kanunen belli hallerde tebliğ tekalif cetvelinin ilaniyle yapılır.”

Vergi Ziyıa na neden olmamış, yükümlülüğüne yerine getiren mükellefe şekli şarta uymadığı için ceza kesilmektedir. Şekli şarta uymayanlara ilişkin düzenleme VUK’nun 352. Maddesinde düzenlenmiştir.

Mesnetsiz ve Hukuka aykırı olarak kesilen Özel Usulsüzlük cezasının kaldırılması arz ve talebimizdir.

                     

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda maddi ve hukuki nedenleri açıklanan ve dava konusu olan ve 213 sayılı VUK’nun Mükerrer 355. Maddesine göre adıma kesilen ......................YTL Özel Usulsüzlük cezasının kaldırılması  kararının   verilmesini ;

 Yüce Mahkemenizden saygılarımızla arz  ve talep ederim.                              ..... /....../ 20....       

   

DAVACI……

Ek       :  Ceza İhbarnamesi Fotokopisi   İmza sirküsüYorum Yap

Not: HTML'e dönüştürülmez!
    Kötü           İyi