Yargıtay Kararları Karar Şablonu

Yargıtay Kararları Karar Şablonu

YARGITAY KARARI

 

A) Davacı İsteminin Özeti:

Davacı, iş sözleşmesinin devamsızlık / zarar verme / kavga gerekçesiyle işverence fesih edildiğini ileri sürerek, ………………….. tazminatları ile ………………. alacakları istemiştir.

 

B) Davalı Cevabının Özeti:

Davalı, davacının ……………….. yaptığını savunarak, davanın reddini istemiştir.

 

C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:

Mahkemece, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanılarak, davacının / davalının iş sözleşmesini fesihte haklı / haksız/ olduğu gerekçesiyle davanın reddine / kabulüne / kısmen kabulüne karar verilmiştir.

 

D) Temyiz:

Kararı davacı / davacılar / davalı / davalılar / taraflar temyiz etmiştir.

 

E) Gerekçe:

1- Torba madde….............

2- Taraflar arasındaki uyuşmazlık, …………….. olup olmadığı / kazanıp kazanmadığı / bulunup bulunmadığı / araştırılıp araştırılmadığı noktasında / noktalarında toplanmaktadır.

İlke kararı……………

Somut olayda, çekişmeli vakıalar hakkında toplanan delillerin (varsa tutanaklar, bordrolar, ibranameler, işe giriş bildirgeleri, bölge çalışma müdürlüğünün raporu ve diğer yazılı belgelerle hükme etkili olacak tanık beyanlarının) tartışılması ve değerlendirilmesi sonucunda, sunulan delillerden davacı/davalı delilleri inandırıcı kabul edildiğinden iş sözleşmesinin, davacı işçinin …………….. nedeniyle / sebebiyle işveren tarafından haklı nedenle / haklı nedenlerle / geçerli fesihle sona erdirildiği / sonlandırıldığı  anlaşılmaktadır. Saptanan bu durum karşısında ve yukarıda açıklanan maddi ve hukuki olgular göz önünde tutulduğunda, …………. yönünden davanın kabulü / kısmen kabulü / reddi gerekirken kabulüne / kısmen kabulüne / reddine karar verilmesi isabetsizdir.

 

F) Sonuç:

Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebepten / sebeplerden / nedenlerden dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine ……….. tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

Başkan          Üye                         Üye                      Üye                       ÜyeYorum Yap

Not: HTML'e dönüştürülmez!
    Kötü           İyi