İŞE İADE İSTEMİ - BAM 'OHAL KOMİSYONU' KARARI

İşe İade İstemi Bam OHAL KOMİSYONU KARARI


T.C.
ANKARA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ
6.HUKUK DAİRESİ
E. 2017/2209
K. 2017/1620
T. 11.7.2017


* İŞE İADE İSTEMİ ( Davacının İş Akdinin 667 ve 668 Sayılı KHK’nın Verdiği Yetki Kullanılarak İşverenin Yetkili Kurulunca Feshedildiği - İş Akdinin Tek Taraflı Geçersiz Nedenle Feshedildiğinin Tespiti İle Aynı İşe İadesine ve Mali Hakların Hüküm Altına Alınması İstemi - Dava Dosyasının Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu'na Gönderilmesi Gerektiği )


* OLAĞANÜSTÜ HAL İŞLEMLERİ İNCELEME KOMİSYONU ( Davacının Başka Bir İdari İşlem Tesis Edilmeksizin Doğrudan Kanun Hükmünde Kararname Hükümleri İle Tesis Edilen İşlemlerle İş Akdinin Sona Erdiği/Hukuki Durumunun 690 Sayılı KHK'nin 56. Maddesi İle Değişik 685 Sayılı KHK'nin Geçici 1. Maddesinin 3. Fıkrası Kapsamına Girdiği - Davanın Reddine Yönelik Olarak İlk Derece Mahkemesi Tarafından Verilen Kararın Kaldırılarak Dava Dosyasının OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu'na Gönderilmesi Gerektiği )
KHK-690/m. 56
KHK-685/m. 1, 7, Geç.1/3


DAVA : Dava, iş akdinin tek taraflı geçersiz nedenle feshedildiğinin tespiti ile aynı işe iadesine ve mali hakların hüküm altına alınması istemlidir.

Davacının iş akdi, 667 ve 668 sayılı KHK’nın verdiği yetki kullanılarak işverenin yetkili kurulunca feshedilmiştir.

Davacının, başka bir idari işlem tesis edilmeksizin doğrudan kanun hükmünde kararname hükümleri ile tesis edilen işlemlerle iş akdinin sona ermiş olması sebebiyle hukuki durumunun 690 sayılı KHK'nin 56. maddesi ile değişik, 685 sayılı KHK'nin Geçici 1. maddesinin 3. fıkrası kapsamına girdiği açık olup, davanın reddine yönelik olarak ilk derece mahkemesi tarafından verilen kararın, bu düzenleme kapsamında HMK'nun 353/1-a-4. maddesi uyarınca kaldırılarak, dava dosyasının Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu'na gönderilmesi gerekmektedir.


DAVA : Davacı, davalı işveren nezdinde çalışırken, iş akdinin tek taraflı geçersiz nedenle feshedildiğinin tespiti ile aynı işe iadesine ve mali hakların hüküm altına alınmasına karar verilmesini talep etmiştir.


Davalı, 15 Temmuz 2016 Cuma günü ülkemizde yaşanan talihsiz kalkışma olayı sonrası kamu kurumlarında istihdam edilen personelle ilgili olarak değerlendirmeler yapıldığı ve 667 ve 668 sayılı KHK’nın verdiği yetki kullanılarak yetkili kurullarınca davacının iş akdinin feshine karar verildiğini beyanla, davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.

İlk derece Mahkemesi tarafından, davalı Kurumun şüphe feshinin geçerli nedene dayanması sebebiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Davacı istinaf talebinde, FETÖ örgütü üyesi olmakla suçlanmasının haksız olduğunu, mahkemece araştırma yapılmadan hüküm kurulduğunu iddia ederek istinaf talebinde bulunmuş ve mahkeme kararının kaldırılarak yeni hüküm kurulmasını talep etmiştir.


Davacının iş akdi, 667 ve 668 sayılı KHK’nın verdiği yetki kullanılarak işverenin yetkili kurulunca feshedilmiştir.


Dava dosyasının istinaf incelemesi için Dairemizde bulunduğu sırada, 29 Nisan 2017 tarihli Resmi Gazete mükerrer sayısında yayınlanan 690 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname yürürlüğe girmiştir. Anılan KHK'nin 56. maddesi ile, 685 sayılı KHK'nin Geçici 1. maddesinin 3. fıkrasına "Bu dosyalar hakkında yargı mercilerince karar verilmesine yer olmadığına ve tarafların yaptıkları masrafların üzerlerinde bırakılmasına dosya üzerinden kesin olarak karar verilir, vekalet ücretine hükmedilmez. Bu dosyalar, yeni bir başvuru şartı aranmaksızın incelenmek üzere Komisyona gönderilir" hükmü getirilmiştir.


690 sayılı KHK ile atıf yapılan, 685 sayılı Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin 1. Maddesine göre “Anayasanın 120b. maddesi kapsamında ilan edilen ve 21/7/2016 tarihli ve 1116 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Kararıyla onaylanan olağanüstü hal kapsamında, terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, aidiyeti, iltisakı veya bunlarla irtibatı olduğu gerekçesiyle başka bir idari işlem tesis edilmeksizin doğrudan kanun hükmünde kararname hükümleri ile tesis edilen işlemlere ilişkin başvuruları değerlendirmek ve karara bağlamak üzere” Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu kurulmuştur. Geçici 1. Maddesinin 3. fıkrasında; "Komisyonun görev alanına giren konularda daha önce herhangi bir yargı merciine başvurmuş veya dava açmış olanlar için de 7. maddedeki usul ve süreler uygulanır" düzenlemesi mevcuttur. 7. maddedeki söz konusu düzenleme nedeniyle, herhangi bir yargı merciine başvurmuş veya dava açmış olanların aynı zamanda Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu'na da başvurabilme olanağı mevcut olup Komisyon incelemesi ve dava birbirinden bağımsız olarak devam edecektir. Ancak, 690 sayılı KHK'nin 56. maddesi ile getirilen düzenleme ile devam eden davalar hakkında yargı mercilerince karar verilmesine yer olmadığına karar verilmek suretiyle, dava dosyalarının yeni bir başvuru şartı aranmaksızın incelenmek üzere Komisyon'a gönderilmesi hususu yasal bir zorunluluk olarak hüküm altına alınmıştır.


Davacının, başka bir idari işlem tesis edilmeksizin doğrudan kanun hükmünde kararname hükümleri ile tesis edilen işlemlerle iş akdinin sona ermiş olması sebebiyle hukuki durumunun 690 sayılı KHK'nin 56. maddesi ile değişik, 685 sayılı KHK'nin Geçici 1. maddesinin 3. fıkrası kapsamına girdiği açıktır. Bu nedenle, davanın reddine yönelik olarak ilk derece mahkemesi tarafından verilen kararın, bu düzenleme kapsamında HMK'nun 353/1-a-4. maddesi uyarınca kaldırılarak, dava dosyasının Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu'na gönderilmesi gerekmektedir.


Sonuç olarak; yukarıda belirtilen açıklamalar doğrultusunda, ilk derece Mahkemesi kararının Dairemizce kaldırılarak dava konusu talep hakkında karar verilmesine yer olmadığına ve dosyanın Komisyona gönderilmek üzere yerel Mahkemesine iade edilmesine dair aşağıdaki şekilde hüküm kurmak gerekmiştir.


SONUÇ : 1)29 Nisan 2017 tarihli Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayınlanarak yürürlüğe giren 690 sayılı KHK'nin 56. maddesi ile değişik, 23 Ocak 2017 tarihli 685 sayılı KHK'nın Geçici 1. maddesinin 3. Fıkrası gereğince ilk derece mahkemesinin Kararının HMK'nun 353/1-a-4. maddesi uyarınca KALDIRILMASINA,

2)Dava konusu talep hakkında KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA,

3)Dava konusu talep hakkında inceleme yaparak karar vermek üzere; dava dosyasının, Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu'na gönderilmesi için Ankara 44. İş Mahkemesi'ne İADESİNE,

4)İstinaf başvurusu sırasında yatırılan 31,40 TL istinaf harcının talep halinde davacıya iadesine,

5)Taraflarca yapılan yargılama giderlerinin üzerlerinde bırakılmasına, bakiye gider avanslarının ilgili tarafa iadesine,

6)Kendilerini vekil ile temsil ettiren taraflar yararına vekalet ücreti takdir edilmesine yer olmadığına,

690 sayılı KHK'nin 56. maddesi ile değişik, 685 sayılı KHK'nın Geçici 1. maddesinin 3. fıkrası gereğince, yasa yolları kapalı ve kesin olmak üzere, 11.07.2017 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.


kazancı.com.tr


 Yorum Yap

Not: HTML'e dönüştürülmez!
    Kötü           İyi