Anonim Şirket Ana Sözleşmesi

Anonim Şirket Ana Sözleşmesi

DİLEKÇE BURADA

 

Anonim şirketler Ana Sözleşmesi

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ANONİM ŞİRKETİ

A N A S Ö Z L E Ş M E S  İ

KURULUŞ :
MADDE -1 :


Aşağıda adları, soyadları, uyrukları ve açık adresleri yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu'nun Anonim Şirketlerin ani surette kurulmaları hakkındaki hükümlerine göre bir Anonim Şirket teşkil edilmiştir.

Kurucunun adı soyadı

İkametgah Adresi

Uyruğu

1- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

2- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

3- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

4- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

5- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .


ŞİRKETİN ÜNVANI :
MADDE -2 :


Şirketin ünvanı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ANONİM ŞİRKETİ' dir.

AMAÇ VE KONU :
MADDE -3 :


Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Şirket yukarıda yazılı olanlar dışında yararlı ve gerekli görülecek iş ve işlemlere Yönetim Kurulu'nun teklifi ve Genel Kurul 'un vereceği karar ile girebilir.Ancak ana sözleşme değişikliği niteliğinde olan bu gibi kararların uygulanması için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 'ndan gerekli iznin alınması şarttır.

ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ :
MADDE -4 :


Şirketin Merkezi . . . . . . . . . . . . . . . İli ; . . . . . . . . . . . . İlçesindedir.Adresi : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' dir.Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ' nde ilan ettirilir ve ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 'na bildirilir.Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır.Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.Şirket Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 'na bilgi vermek kaydı ile yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir.
ŞİRKETİN SÜRESİ :
MADDE -5 :


Şirket kesin kuruluşundan başlamak üzere süresiz olarak kurulmuştur.

SERMAYE :
MADDE -6 :


Şirketin sermayesi 100.000,00 YTL ( YÜZBİNYENİTÜRKLİRASI ) ' dır.Bu sermaye her biri 1,00YTL (BİRYENİTÜRKLİRASI) kıymetinde 100.000 (YÜZBİN)
adet hisseye ayrılmıştır.

Bu sermayenin;
1- 30.000 hisseye isabet eden 30.000YTL ..........tarafından,

2- 30.000 hisseye isabet eden 30.000YTL ..........tarafından,

3- 20.000 hisseye isabet eden 20.000YTL ..........tarafından,

4- 10.000 hisseye isabet eden 10.000YTL ..........tarafından,

5- 10.000 hisseye isabet eden 10.000YTL ..........tarafından,

 muvazaadan ari olarak ve tamamen taahhüt edilmiştir.Şirket sermayesinin 1/4 'ü tescil tarihinden itibaren en geç üç ay içinde kalanı ise . . . . . . . . . tarihine kadar ödenecektir.Bu husustaki ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır.Sermaye taahhüt borçları Yönetim Kurulu 'nunalacağı kararlar dairesinde ve tüm ortakların yazılı ılurları alınmak suretiyle, belirtilen tarihten önce istenebilir.

YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ :
MADDE -7 :


Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak hissedarlar arasından seçilecek en az 3 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim kurulu üyeleri en çok 3 yıl için seçilebilirler.Seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri yeniden seçilebilir.Genel Kurul lüzum görürse Yönetim Kurulu Üyelerini her zaman değiştirebilir.

ŞİRKETİ TEMSİL VE İLZAM :
MADDE -8 :Şirketin Yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu 'na aittir.Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirket ünvanı altına konmuş ve şirketi ilzama yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir.Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu 'nun 319. Maddesine göre şirketi temsil , ilzam ve idare selahiyetinin hepsini veya bazılarını Yönetim Kurulu Üyesi olan bir veya birkaç murahhaslara veya pay sahibi olmaları zaruri bulunmayan Müdürlere bırakabilir.
Şirket işlerinin ve faaliyetinin gelişmesi ile Yönetim Kurulu lüzum ve ihtiyaç gördüğü takdirde idare işlerinin ve görevlerinin kendi üyeleri arasında ne şekilde ve hangi esaslar dairesinde taksim edileceğini tespit eder.

DENETÇİLER :
MADDE -9 :

Genel kurul gerek hissedarlar arasında gerekse dışarıda en çok üç ( 3 ) yıl için 1 ( bir ) veya 1 'den fazla denetçi seçer.Bunların sayısı 5 'i geçemez.Genel Kurul eçilen denetçiyi her zaman azil ve yerine diğer bir kimseyi tayin edebilir.

Görev süresi biten denetçilerin tekrar denetçiliğe seçilmesi caizdir.Denetçiler, Türk Ticaret Kanunu 'nun 353.357. maddelerinde sayılan görevleri yapmakla yükümlüdür.

GENEL KURUL :
MADDE -10 :


Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır :
a ) Davet şekli :

Genel Kurullar olağan veya olağanüstü olarak toplanırlar.Bu toplantılara davette Türk Ticaret Kanunu 'nun 355, 365, 366 ve 368 hükümleri uygulanır.
b ) Toplantı Vakti :

Olağan agaenel akaurul toplantıları şirketin hesap devresi sonundan itibaren 3 ay içerisinde ve senede en az bir defa, olağanüstü genel kurul toplantıları ise şirketin işyeri icap ettiği hallerde ve zamanda yapılır.
c ) Rey Verme ve Vekil Tayini :

Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarlar veya vekillerinin her
hisse için bir oyu vardır.Genel Kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtaları ile temsil ettirebilirler.Şirket hissedarı olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarların sahip olduğu oyları kullanmaya yetkilidir.
d ) Müzakelerin Yapılması ve Karar Nisabı :

Şirket genel kurulu toplantılarında Türk Ticaret Kanunu' nun 369. maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır.Genel Kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.
e ) Toplantı Yeri :
Genel Kurul yönetim merkezinin binasında veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

TOPLANTILARDA KOMİSER BULUNMASI :
MADDE -11 :


Gerek olağan ve gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı komiserinin bulunması ve toplantı tutanaklarının ilgilerle birlikte imza edilmesi şarttır.Komiserin gıyabında yapılacak genel kurul toplantılarında alınacak kararlar ve komiserin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.

İLAN :
MADDE 12 :


Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu 'nun 37. Maddesinin 4. Fıkrası hükümleri saklı kalmak şartı ile şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az 15 gün evvel yayınlanır.Mahallinde gazete yayınlanmadığı takdirda ilan en yakın yerdeki gazete ile yapılır.Ancak Genel Kurulun toplantıya çağrılması ile ilgili ilanlar Türk Ticaret Kanunu 'nun 368. Maddei hükümleri gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta evvel yapılması zorunludur.Sermayenin azaltılması veya tasfiyesine ait ilanlar için kanunun 397. ve 438. maddelerindeki hükümler uygulanır.

HESAP DÖNEMİ :
MADDE -13 :


Şirketin hesap yılı, Ocak Ayının ilk gününden başlar.Aralık ayının sonuncu günü biter.Fakat ilk hesap yılı şirketin Ticaret Sicili 'ne tescil suretiyle tüzel kişilik kazandığı tarihten başlar ve o yılın Aralık ayının son günü sona erer.

KAR 'IN TESPİTİ VE DAĞITIMI :
MADDE -14 :


Şirketin genel masrafları ile muhtelif amortisman bedelleri gibi şirketçe ödenmesi ve ayrılması zaruri olan miktarlar hesap senesi sonunda tespit olunan gelirden indirildikten sonra geriye kalan miktar safi karı teşkil eder.Safi karın tespiti hususunda Türk Ticaret Kanunu 'nun Vergi Usül Kanunu 'nun vesair Mali Kanunların hükümlerine uyulur.

Yukarıdaki madde gerğince tespit olunacak safi kardan ödenmesi gereken vergiler düşüldükten sonra kalan miktardan :

a ) %5 nispetinde Kanuni yedek akçe ile,
b ) Ödenmiş sermayenin %5'i nispetinde birinci temettü payı ayrılır.
c ) Kanuni Yedek Akçe ile birinci temettü hissesinin ayrılmasından sonra kalan kardan Genel Kurul kararı ile en fazla %10 'u Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine en fazla %10 'u da Şirket 'in Müdür, ve müstahdemlerine tahsisi olunabilir.
d) Kalan kar, Genel Kurul kararına göre kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak, dağıtılabileceği gibi, dağıtılmayarak, herhangi bir yedek akçe olarak da muhafaza edilebilir.
e ) Ortaklara dağıtılmasına karar verilen birinci ve ikinci temettü payının hangi tarihte ödeneceği genel Kurul tarafından tespit olunur.
f ) Türk Ticaret Kanunu 'nun 466/3. maddesi hükmü saklıdır.

İHTİYAT AKÇESİ :
MADDE -15 :


Şirket tarafından ayrılan ihtiyat akçeleri hakkında T.T.K. nun 466 ve 467 maddeleri hükümleri uygulanır.

KANUNİ HÜKÜMLER :
MADDE -16 :


İşbu esas mukavelede yazılı olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu 'nun konuya ait hükümleri uygulanır.

GEÇİCİ HÜKÜMLER :
 

 KURULUŞ GİDERLERİ :
GEÇİCİ MADDE 1 :


Şirketin kuruluşuna tekaddüm eden ve kurucular tarafından yapılan ve kuruluş için gerekli addolunan bilcümle harcamalar şirketin masraflarına intikal ettirilir.

İLK YÖNETİM KURULU ÜYELERİ :
GEÇİCİ MADDE 2 :

. . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . .

TEMSİL :
GEÇİCİ MADDE 3 :

. . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . .

İLK MURAKIP :
GEÇİCİ MADDE 4 :


. . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . .


 

KURUCU ORTAKLAR

1-

2-

3-

4-

5-

    


Yorum Yap

Not: HTML'e dönüştürülmez!
    Kötü           İyi