Kaçakçılık Suçu Temyiz Dilekçesi

Kaçakçılık Suçu Temyiz Dilekçesi

DİLEKÇE BURADA

 

 

YARGITAY ( ) CEZA DAİRESİ BAŞKANLIĞI’NA

SUNULMAK ÜZERE

........ASLİYE CEZA MAHKEMESİ’NE

GÖNDERİLMEK ÜZERE

.............NÖBETÇİ ASLİYE CEZA MAHKEMESİ ‘NE  

 

 

Dosya No :Esas No: 20...../

--Karar No:20..../........K.

 

TEMYİZ EDEN

SANIK               :…………

DAVACI             :

MÜŞTEKİ         :............... Gümrük Müdürlüğü

VEKİLİ              : Av. ...........

KATILAN          : Tütün Ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu

VEKİLİ               :A v. …………….

TEBLİĞ TARİHİ: .../..../.....

KONU :........... Asliye Ceza Mahkemesi .../..../20......tarihli 20..../.......E , 20....../…… K. Sy kararının BOZULMASI istemi.

 

 

 

AÇIKLAMALAR :

.............Asliye Ceza Mahkemesi ……/…. E , ……./……….. K. .../..../ 20.....tarihinde tarafıma tebliğ edilmiştir. İlk derece mahkemesinin vermiş olduğu karar, öncelikle eksik bilgilendirme nedeniyle savunma hakkımın kısıtlandığı ve yetersiz, eksik inceleme ve gerekçeden yoksun olduğundan hukuka aykırıdır.Yargılamayı yapan mahkemenin karar verirken öncelikle sanık olarak söz konusu suçu işlediğime dair kesin ve inandırıcı delillerin olması ve sanık olarak masumiyetimin ispatlama konusundaki taleplerimi dikkate alması yani savunma hakkının kısıtlanmadan Adil yargılanma imkanının sağlanması gerekir. Yargılamayı yapan yerel mahkeme, söz konusu suçun işlendiğine yönelik en önemli husus olan taşıdığım eşyanın kaçak olup olmadığını bilip bilmediğimi araştırmadan, bu konuda yeterli ve şüpheden uzak bir kanaate varmadan ceza hükmü kurmuştur. Bu anlamda ilk derece mahkemesinin yeterli inceleme yapmadan vermiş olduğu kararın hukuka aykırı olduğu kanaatiyle, kararı temyiz etme gereği doğmuştur. Şöyle ki;

1-)Benim bu suçu işlediğime dair olarak diğer deliller toplanmadığı gibi, ticari amaçla değil kullanım amaçlı aldığıma dair beyanlarım dikkate alınmamıştır. Bu nedenle isnat edilen suçu işlemediğim gibi , suçun gerek maddi gerekse manevi unsurları eksik kalmıştır. Gerek savcılık soruşturmasında, gerekse Sayın Mahkeme hüküm kurarken, gerekli araştırmayı yapmadan, ki muhtemelen sadece malların yanımda yakalanmasını esas alıp suçun unsurlarının oluşup oluşmadığını değerlendirme dışı bırakmıştır.

2-)Adil Yargılanma Hakkı Tanınmamıştır: Yargılamayı yapan mahkemenin karar verirken öncelikle sanığın söz konusu suçu işlediğine dair kesin ve inandırıcı delillerin olması ve sanığa masumiyetini ispatlama konusundaki taleplerini dikkate alması yani savunma hakkının kısıtlanmadan adil yargılanma imkanının sağlanması gerekir. Savunma hakkı eksik bilgilendirme nedeniyle sınırlandırılmıştır. Piyasada rahatlıkla bulunabilen ve heryerde satılan ucuz sigarayı kullanım amaçlı olarak aldığım göz ardı edilmiştir. Bu anlamda Savcılık veya Sayın Mahkeme her yerde bu sigaraları satan asıl faillerin bulunması ve adaletin sağlanması adına, suça konu malları, açıklamalarım doğrultusunda, suç üstü yaparak asıl faillerin ceza almasını sağlayabilirdi.

3-)Lehe olan kanun hükümleri uygulanmamıştır ve karar gerekçesizdir : Yanımda taşıdığım ürünlerin kaçak olduğunu bilmeden aldığımdan dolayı suçsuzum. Bu nedenle TCK.nın 50/1 maddesi uygulanmadığı gibi TCK 231.Maddesi de uygulanmamıştır. Tek başına yasal şartların oluşmadığı ibaresi sayın yüksek mahkemenin takdir edeceği gibi bir gerekçe değildir. Sayın ilk derece mahkemesi gerekli araştırmayı yapmadan, suça konu az sayıdaki sigarayı ve üstelik kullanım amaçlı olmasını dikkate almadan, suçun esas unsurlarının oluşup oluşmadığının değerlendirme dışı bırakmış, lehe olan hükümleri uygulanmamıştır. Benim TCK’nın 231. Maddesinden yararlanmam gerekirdi. Bana tam bir açıklama yapılmadan ifadem alınmış ve adeta dosyaya bir günah keçisi bulunarak kapatılmış ve doğru düzgün bir araştırma yapılmadan tek celsede karar verilmiştir. TCK 231. Madde konusunda ve süreç konusunda yeterince bilgilendirilmedim. Zira 231. Maddenin uygulanmasını isteyip istemediğine yönelik net bir beyan dosya kapsamında yoktur. Yeterince bilgilendirilmiş olsam, hapis cezası yerine hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını, her normal ve orta zekalı vatandaş gibi isterdim.

Tüm bu anlatımlarım ışığında eksik inceleme sonucu masumiyetimi ispatlamaya olanak verilmeden ve yeterince aydınlatılmadan TCK, Anayasaya ve AİHS ne aykırı olarak adil savunma hakkı ihlal edilerek hakkımda ceza kararı verilmiş olup, bu karar hukuka aykırıdır. Hakkımda hem para cezası hem de hapis cezası verilmiştir. İndirim sebebinin ve neden TCK 231. Maddenin uygulanmadığı gerekçelendirilmemiş ve hatta bu maddenin ne anlama geldiği konusunda yeterince bilgilendirilmedim. Öncelikle kararın yukarıda ifade ettiğim sebeplerle delil yetersizliğinden ve eksik incelemeden kararın esastan BOZULMASI, sayın yüksek mahkeme aksi görüşteyse en azından 231. Maddesinin uygulanması koşulları gerçekleşmediğinden usulden bozularak bu maddenin yeniden değerlendirilmesinin sağlanmasını talep ederim.

İSTEM SONUÇ: Yukarıda açıklanan ve Yüksek mahkemece re’sen göz önüne alınacak sebeplerle, temyiz dilekçemin kabulüyle Yerel Mahkeme kararının BOZULMASINA karar verilmesi saygılarımla arz olunur. ..../..../.....

 

 

Temyiz Eden

Sanık

Adı ve Soyadı


Yorum Yap

Not: HTML'e dönüştürülmez!
    Kötü           İyi