Sigara Kaçakçılığı Temyiz Dilekçesi Örneği

Sigara Kaçakçılığı Temyiz

DİLEKÇE BURADA

 

YARGITAY ( )CEZA DAİRESİ BAŞKANLIĞI’NA

GÖNDERİLMEK ÜZERE

............ASLİYE CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA

 

Dosya No          :Esas No:20..../…….

Karar No           :20...../…………

TEMYİZ EDEN

SANIK                  : ……………

MÜŞTEKİLER   :

1- Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanlığı.

2- Gümrük Müdürlüğü ............./..........

KONU               : Süre tutum dilekçem ile temyiz ettiğim …………../20..... tarihli .......İli .....Asliye Ceza Mahkemesi’nin Esas No:20..../………. Karar No:20..../………….. sayılı kararının gerekçeli karar tarafıma tebliğine müteakip temyiz dilekçemdir.

TEBLİĞ TARİHİ :.../.../20....  

OLAYLAR :........İlinde mukim bulunduğum İlden ........ İline gelecek iken, arkadaş çevremin istemi ve kendi kullanımım için 15 karton sigara satın aldım. .../.../20.... tarihli arama ve el koyma kararına istinaden ............İli .........mevkii uygulama noktasında kolluk güçlerince sigaralara el konulmuştur.

Malzemenin bandrolsüz ve gümrük kaçağı olması, netice olarak gümrük işlemlerine tabi olmaksızın yurda sokulmuş sigara bulundurduğum/taşıdığım gerekçesi ile ...........Cumhuriyet Başsavcılığı Esas No:…../…………. İddianamesi ve ........İli.....Asliye Ceza Mahkemesi Esas No:20....../……….. Karar No:20...../………… K numaralı dava ile hüküm kurulmuştur.

AÇIKLAMALAR :.........İli.....Asliye Ceza Mahkemesi Esas No:20..../……….., Karar No:20...../………… nolu kararı .../.../2015 tarihinde tarafıma tebliğ edilmiştir. İlk derece mahkemesinin vermiş olduğu karar, yetersiz inceleme ve lehime olan hükümler uygulanmadığından hukuka aykırı olduğu kanaatindeyim. Ayrıca, ikrar, etkin pişmanlık, delil yetersizliği ve şüpheden sanık yararlanır ilkeleri gözetilmeden ceza verilmesi nedeniyle söz konusu kararı temyiz etme gereği doğmuştur. Şöyle ki;

Yargılamayı yapan mahkemenin karar verirken öncelikle sanığın söz konusu suçun işlenmesinde etkin pişmanlık, samimiyeti, ikrarı gibi cezaya etki edecek taleplerini dikkate alması yani savunma hakkının kısıtlanmadan Adil yargılanma imkanını sağlaması gerekir. Yargılamayı yapan yerel mahkeme, söz konusu malzemeyle ilgili arama, elkoyma, soruşturma ve yargılama aşamalarında en başından samimi duruş sergilememe rağmen, en ağır haliyle ceza hükmü kurmuştur.. Bu anlamda ilk derece mahkemesinin yeterli inceleme yapmadan vermiş olduğu kararın hukuka aykırı olduğu kanaatindeyim.

Tarafıma atfedilen suç 5607 sayılı yasanın 3/18 maddesi olup bu suça dair Maddi unsur: Bu suçların konusunu oluşturan eşyayı kaçak olduğunu bilerek, ticari amaçla satın almak, satışa arz etmek, satmak, taşımak veya saklamaktır.Manevi unsur: Failin satın aldığı, satışa arz ettiği, sattığı, sakladığı veya taşıdığı eşyanın Kanunun 3’üncü maddesinin ilgili fıkralarında düzenlenen suçlara konu olduğunu, yani kaçak eşyadan olduğunu bilmesi ve ticari amaçla kasıtlı olarak kaçak eşyayı satın alması, satışa arz etmesi, satması, taşıması veya saklaması gerekmektedir. Bu anlamda kaçak eşyanın bilmeden satın alınması veya şahsi tüketim amacıyla kullanılması suç değildir. Nitekim, kendi şahsi kullanımım ve yakın çevremin istemi ile söz konusu malları satın aldığımı ifade ettim.

Tüm bu anlatımlarım ışığında , kıt kanaat çalışarak geçimini sağlayan , senelerdir de hiçbir problem yaşamadan, hatta adliyelere bile yolu düşmeyen, ailesini geçindirmekle meşgul biriyim. Sayın Mahkemece, zikrettiğim hususlarla beraber, SABIKASIZ olduğum da dikkate alınmamış, lehe olan kanun hükümleri uygulanmadan hakkımda ceza kararı verilmiş olup, bu karar hukuka aykırı ve BOZULMASI gerekmektedir.

İSTEM SONUCU : Yukarıda arz ettiğim nedenler ve Yüksek Mahkemenin de re’sen dikkate alacağı diğer nedenlerle, İlk Derece Mahkemesi kararının BOZULMASINA karar verilmesi saygılarımızla arz ve talep olunur. .../..../.......  

 

Temyiz Eden Sanık

Adı ve Soyadı İmza


Yorum Yap

Not: HTML'e dönüştürülmez!
    Kötü           İyi