limited Şirket Sözleşmesi

limited Şirket Sözleşmesi

DİLEKÇE BURADA

 

  

LİMİTED ŞİRKET ANA SÖZLEŞMESİ

 

 

KURUCULAR

MADDE : 1 - Aşağıda adları, soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında TTK hükümlerine göre bir Limited Şirket kurulmuştur. 

Kurucunun Adı Soyadı          T.C. Kimlik No         İkâmetgah Adresi     Uyruğu

 

1-XXXXXXXXXXX                            T.C 

2-YYYYYYYYYYY                              T.C                                                       

 

ŞİRKETİN UNVANI

MADDE : 2 - Şirketin ünvanı  ………… SERBEST MUHASEBECİLİK MALİ MÜŞAVİRLİK LİMİTED ŞİRKETİ’dir.

 

AMAÇ VE KONU

MADDE : 3 - Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır:

Gerçek ve tüzel kişilere ait teşebbüs ve işletmelerin; 

a) - Genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince, Tekdüzen hesap planına göre defterlerini tutmak, Bilanço, Gelir Tablosu ve  diğer mali tablolar düzenlemek. Vergi ve diğer mevzuatlara göre beyanname ve bildirimleri ile diğer belgelerini düzenlemek, ilgili dairelere elektronik ortamda ve elle düzenleyerek göndermek ve benzeri işleri yapmak, 

b) -Muhasebe sistemlerini kurmak, geliştirmek, işletmecilik, muhasebe, finans, mali mevzuat ve bunların uygulamaları ile ilgili işlerini düzenlemek veya bu konularda müşavirlik yapmak, 

c)- Yukarıdaki (b) bendinde yazılı konularda, belgelerine dayanılarak, inceleme, tahlil, denetim yapmak, mali tablo ve beyannamelerle ilgili konularda yazılı görüş vermek, rapor ve benzerlerini düzenlemek, tahkim, bilirkişilik ve benzeri işleri yapmak 

d) -Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, kiralar, kiraya verir bunlar üzerinde ayni ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edebilir. Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir. 

ŞİRKETİN MERKEZİ

MADDE : 4  - Şirketin merkezi İstanbul İli ……………………….………………………

Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresten ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. 

SÜRE

MADDE : 5 - Şirketin süresi  tescil ve ilan tarihinden başlamak üzere 99 yıldır. 

SERMAYE

MADDE : 6 - : Şirketin sermayesi 10.000  (onbin) TL’dır bu sermayenin; 

5.000 TL. si ..........

5.000 TL. si ........

tarafından muvazadan ari olarak ve tamamen taahhüt edilmiştir. Sermayenin 1/4'ü şirket kuruluşunun tescil tarihinden itibaren en geç üç ay içinde, kalanı ise (..../…/…..tarihinde) ödenecektir

İLAN

MADDE : 7 - Şirkete ait ilanlar, T.T.K. 37. Mad. Hükümleri saklı kalmak şartıyla, şirket merkezinin bulunduğu yerde en az bir gazete ile asgari yedi gün evvel yapılır. 

ŞİRKETİN İDARESİ

MADDE : 8 - Şirketin işleri ve muameleleri ortaklar kurulu tarafından seçilecek bir veya birkaç müdür tarafından yürütülür.

            İlk 3 yıl için ......... ve ............ şirket müdürü seçilmiştir.

  

TEMSİL

MADDE : 9 - Şirketi müdürler temsil ve ilzam ederler. Şirketi temsil ve ilzam edecek imzalar ortaklar kurulu tarafından tespit, tescil ve ilan ettirilir. İlk 3 yıl için müdür seçilen XXXXXXXXXX ve  YYYYYYYYYY münferit imzası ile temsil ve ilzama yetkili kılınmıştır.
 

HESAP DÖNEMİ

MADDE :10 - Şirketin hesap yılı 1 Ocak - 31 Aralık tarihleri arasıdır. İlk hesap yılı tescil tarihinden itibaren 31 Aralık gününe kadardır.
 

YEDEK AKÇE

MADDE : 11 - Safi kârdan her yıl öncelikle % 5 ihtiyat akçesi ayrılır. İhtiyat akçesi şirket ödenmiş sermayesinin %20'sine çıkıncaya kadar ayrılır. Kanuni ve ihtiyarî yedek akçeler, kanun ve bu ana sözleşme hükümlerine göre ayrılması gereken miktar safi kârdan ayrılmadıkça hissedarlara kâr dağıtılmaz. 

KARIN DAĞITIMI

MADDE : 12 - Şirketin safi kârı, şirket adına yapılmış her türlü masrafların çıkarılmasından sonra kalan miktardır. Kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan miktar ortaklar kurulunca alınacak karara göre hissedarlara hisseleri oranında dağıtılır. Ödenmiş sermayenin %5’i nispetinde ilk temettü ayrılır.

 

KANUNİ HÜKÜMLER

MADDE : 13 - Bu ana sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında T.T.K. Hükümleri uygulanır.

 

 

ORTAK                                                                    ORTAK                        

             ……………                                                              ………..

İ M Z A                                                                      İ M Z A                        

 

 

 


Yorum Yap

Not: HTML'e dönüştürülmez!
    Kötü           İyi