672 Khk Ohal Komisyonu Emsal Karar Jandarma genel Komutanlığı

672 Khk Ohal Komisyonu Emsal Karar Jandarma Komutanlığı


T.C


OLAĞANÜSTÜ HAL İŞLEMLERİ İNCELEME KOMİSYONU


 


BAŞVURUCU             :

T.C KİMLİK NO        :

BAŞVURU NO           :

KARAR NO                :

KURUMU                    : İçişleri Bakanlığı/Jandarma Genel Komutanlığı

KHK                              : 672


 


I-BAŞVURU KONUSU


Başvuru, 672 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile tesis edilen kamu görevinden çıkarılma işlemine ilişkindir.


II. ÖN İNCELEME


Başvurucunun, Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonuna yapılan başvurusu ile diğer ilgili evrak başvuru dosyasında birleştirilmiştir. Başvurunun, 7075 sayılı Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 8’inci ve 12.07.2017 tarihli ve 30122 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonunun Çalışmasına İlişkin Usul ve Esaslar Tebliğinin 10’uncu maddesinde belirtilen ön inceleme şartlarını taşıdığı anlaşıldığından esastan incelemesine geçilmiştir.


III.İNCELEME


A.Komisyon İncelemesine Dair Usul ve Esaslar


685 sayılı Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 1’inci maddesinde Komisyonun, olağanüstü hal kapsamında, terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı,oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti,aidiyeti,iltisakı veya bunlarla irtibatı olduğu gerekçesiyle başka bir idari işlem tesis edilmeksizin doğrudan kanun hükmünde kararname hükümleri ile tesis edilen işlemlere ilişkin başvuruları değerlendirmek ve karara bağlamak üzere kurulduğu belirtilmiştir.


Aynı Kanun’un 2’nci maddesinde Komisyonun görevleri arasında, olağanüstü hal kapsamında doğrudan kanun hükmünde kararnameler ile tesis edilen kamu görevinden,meslekten veya görev yapılan teşkilattan çıkarma ya da ilişiğin kesilmesi işlemlerine lişkin başvuruların değerlendirilmesi ve karar bağlanması hükmüne,”İnceleme ve Karar” başlıklı 9’uncu maddesinde “Komisyon incelemelerini dosya üzerinden yapar ve inceleme sonucunda başvurunun reddine veya kabulüne karar verebilir.” Hükmüne yer verilmiştir.


 


Başkan             Üye                   Üye              Üye                Üye                 ÜyeYorum Yap

Not: HTML'e dönüştürülmez!
    Kötü           İyi